aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a finančnú podporu tejto služby. 

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag06z_u.jpg
Obsah kategórie "vyučovanie" PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Administrator   


To teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby ste vy už viac nechodili, ako aj ostatní pohania chodia, v márnosti svojej mysle, zatemnení v rozume súc odcudzení životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre zatvrdenie ich srdca, ktorí, keď otupeli do bezcitnosti, oddali sa nestudatosti páchať každú nečistotu nenasytnou žiadosťou.


Ale vy ste sa tak nenaučili Krista,akže ste ho počuli a ste v ňom vyučení, ako je pravda v Ježišovi:aby ste složili podľa drievneho spôsobu žitia vo vás vládnuvšieho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach, a obnovili sa

v duchu svojej mysle a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravedlivosti a svätosti pravdy.

Efezským 4:17-24
Zoznam podkategórií, článkov v nich a odpovedajúcich liniek kategórie

"vyučovanie"
Boh; Otec, Syn, Svätý Duch (V1)

     Boh, BožiaTrojica:

     Môj Bože, aký si úžasný (Solas 6/2010)

     Duchovné predesenie (Solas 30/2016)

     Náš Boh, náš Pán (Solas 53/2021)


     Božie Otcovstvo:

     Sedem stránok Božieho Otcovstva (Solas 6/2010)

     Nebesia, kde je náš Otec a … (Solas 7/2010)

     Výsady Božieho Otcovstva (Solas 7/2010)

     Vnešenosť Božieho Otcovstva (Solas 8/2010)
     Povinnosti plynúce z Božieho Otcovstva
(Solas 9/2010)

     Náš Otče –  Zápas o Božie Otcovstvo (Solas 10/2011)


     Božia sláva:

     Poznávanie Božej slávy (Solas 24/2014)

     Obraz Božej slávy (Solas 25/2014)

     Poznanie Božej slávy v Synovi (Solas 26/2015)

     Božia sláva (Solas 45/2019)


     Božie meno:

     Meno nad každé meno (Solas 11/2011)

     Mená Jahve a El Šadaj (Solas 11/2011)

     Tézy o Božom mene (Solas 13/2011)

     Vnešené meno Pána Ježiša Krista (Solas 13/2011)

     Analýza tvrdení o mene Jehošúa (Solas 13/2011)

     Vzývanie mena JHVH (Solas 13/2011)


     Boží Syn; Ježiš Kristus z Nazareta:

     Môj Pán a môj Boh (Solas 24/2014)

     Meno, ktoré je nad každé meno (Solas 9/2010)

     Narodenie Pána Ježiša Krista (Solas 13/2011)

     Boží Syn, ktorého posvätil Otec a poslal na svet (Solas 21/2013)

     Panna počne a porodí syna (Solas 17/2012)

     Vtelenie Božieho Syna (Solas 17/2012)

     Syn Boží som (Solas 21/2013)

     Výnimočnosť Ježiša Krista (Solas 9/2010)

     Bez Adama niet Krista (Solas 21/2013)

     Vzkriesený (Solas 6/2010)

     Vývýšený a Oslávený (Solas 6/2010)

     Plnosť Božieho zaopatrenia (Solas 1/2008)

     Ako Kristus napĺňa starozmluvné písma (Solas 5/2009)

     Kristova večná sláva (Solas 5/2009)

     Ježiš: Syn Márie, Syn Boží (Solas 28/2016)

     Pán Ježiš Kristus, Syn, je Boh (Solas 9/2010)

     Boh zjavený v tele (Solas 25/2014) 

     Proroctvo o narodenom Ježišovi (Solas 30/2016)

     Jedine Kristus - pravda platná aj dnes (Solas 44/2019)

     Všetci v Adamovi a všetci v Kristovi (Solas 42/2019)     

     Prvý a posledný Adam (Solas 42/2019)

     Pravý základ Cirkvi (Solas 50/2021)

     Chlieb života (Solas 53/2021)

     Klaniame sa Pánovi Ježišovi Kristovi (Solas 60/2023)Stuart Olyott „Ježiš je Boh aj človek“ (publikácia vyd. Ordo salutis 2002, výbery)

Večný Boh (Solas 24/2014)

Kto je Ježiš Kristus z Nazareta? (Solas 25/14)

Boh s nami (Solas 6/2010)

Boží Syn prijal ľudskú prirodzenosť (Solas 26/15)

Boh – teraz a navždy (Solas 27/15)

Zasľúbenie človeka (Solas 44/2019)

Hľa, človek! (Solas 28/15)

Nielen telo (Solas 29/2015)

Bezhriešny človek (Solas 31/2016)

Človek teraz a navždy (Solas 31/2016)

Náš veľký najvyšší kňaz (Solas 33/2016)

Človek pri svojom druhom príchode (Solas 33/2016)

Ježiš je Boh aj človek (Jedna osoba - 7 kapitola) (Solas 37/2017)

Ježiš je Boh aj človek (Dve odlíšené prirodzenosti - 8 kapitola) (Solas 37/2017)

Dávne a nedávne heretické učenia

a) Popretie jeho božstva, človečenstva a osoby

b) Dnešná teológia


     Svätý Duch:

     Krst Svätým Duchom (Solas 32/2016)   

     Dar Svätého Ducha (Solas 32/2016)

     Účel a dôsledky krstu vo Svätom Duchu (Solas 32/2016)

     Je každý veriaci pokrstený vo Svätom Duchu? (Solas 32/2016)

     Iné učenia o krste vo Svätom Duchu (Solas 32/2016)

     Na päťdesiaty deň (Solas 2/2009)

     Ovocie, ktoré zostáva (Solas 5/2009)

     O ovocí Ducha (Solas 5/2009)

     Večné vychádzanie Svätého Ducha (Solas 44/2019)


Stuart Olyott „Traja sú jedno“ (vydav. Ordo salutis, Pezinok 2004)

Môj Bože, aký si úžasný (Solas 6/10)

Boh je jeden - 2. a 3. kapitola (Solas 39/2018)

Pán Ježiš Kristus, Syn, je Boh (Solas 9/2010)

Duch Svätý je Boh (Solas 40/2018)

Tri odlíšené osoby (Solas 41/2018)

Večné splodenie Syna (Solas 42/2019)

Večné vychádzanie Svätého Ducha (Solas 44/2019)

Požehnaná Trojica (Solas 46/2020)

Niektoré omyly, ktorým je treba sa vyhnúť (Solas 49/2020)

Pravda, podľa ktorej máme žiť(Solas 50/2021)

Nicejské vyznanie (Solas 44/2019)Biblia; teológia; biblické zmluvy (V2)

     Celoročný plán čítania Biblie - číslo 29, kompletné číslo a pozri strany 17-24

     Týka sa autorita Písma iba duchovnej oblasti? (uverejnené iba na web stránke)

      Máme dostatok dôkazov na to, aby sme verili Biblii? (uverejnené iba na web stránke)

      Poslušnosť a láska k Božiemu slovu (Solas 17/2014)

     Dôležitosť vykladania Písma – 1/3 (Solas 6/2010)

     Princípy porozumenia významu Božieho slova – 2/3 (Solas 7/2010)

     Aplikácia hermeneutických princípov – 3/3 (Solas 8/2010)

  

     Zmluvy:

     Zmluvy v biblickej histórii (Solas 18/2013) 

     Božie zmluvy a Boží zákon (Solas 19/2013)

     Bližší pohľad na Staru a Novú zmluvu (Solas 19/2013) 

     Večná sláva Novej zmluvy (Solas 20/2013)

     Boží zákon a Božia milosť (Solas 17/2012)

     Spasiteľná milosť Božia (Solas 2/2009)

     Milosť a zásluhy (Solas 2/2009)

     Totus a solus Christus (Solas 2/2009)

     Ospravedlnenie, viera a skutky (Solas 3/2009)


     Pestún vedúci ku Kristovi (Solas 36/2017)

     Ospravedlnenie a spasenie so "skutkov" (Solas 36/2017)

     V Kristovom zákone (Solas 38/2018)


     1.-5. Mojžišova:

     Otcovia a synovia v knihe Deuteronomium 6 (Solas 1/2008)


     1. -2. kniha Samuelova:

     Príbeh ženy menom Anna – 1/3 (Solas 4/2009)

     Anna v požehnaní – 2/3 (Solas 4/2009)

     Od viery rodičov k viere detí  – 3/3 (Solas 6/2010)


     Kniha Žalmov:

     Kniha Žalmov (Solas 8/2010)
     Prvá kniha Knihy Žalmov (Solas 9/2010)

     Druhá kiha Knihy Žlamov – 1/2 (Solas 10/2011)

     Druhá kiha Knihy Žlamov – 2/2 (Solas 10/2011)

     Dávidove žalmy (Solas 11/2012)

     Zlorečenstvo v Dávidových žalmoch (Solas 11/2012)

     Tretia kniha Knihy Žalmov - Levitskí speváci (Solas 12/2011)

     Tretia kniha Knihy Žalmov - Azafovské žalmy (Solas 12/2011)

     Tretia kniha Knihy Žalmov - Kórachove žalmy (Solas 13/2011)

     Pastoračné volanie zo Žalmu 77(Solas 8/2010)

     Štrtá kniha Knihy Žalmov (Solas 14/2012)

     Misia v Knihe Žalmov (Solas 16/2012)

     Piata kiha Knihy Žalmov (Solas 16/2012)

     Vzdávajte vďaku Hospodinovi, lebo… (Solas 4/2009)

     Ako vykopať studňu na púšti – Žalm 63 (Solas 30/2016)

     Keď bezbožný prekvitá... - Žalm 92 Solas 56/2022)

     Dôsledky Synovej smrti - Žalm 9 (Solas 57/2022)


     Kniha Jonáš:

     Boží muž, ktorý uteká pred Bohom (Solas 16/2012)

     Jonášova modlitba (Solas 17/2013)

     Jonášova druhá šanca (Solas 18/2013)

     Jonáš – skľúčený muž (Solas 19/2013)


     Kniha Náhun:

     Náhum a Ninive (Solas 56/2022) 


     Kniha Abakuk/Habakuk:

     Habakuk (Solas 48/2020)

    

     Evanjelium podľa Matúša:

     Ako vojsť do večného života (Solas 10/2011)

     Blahoslavení chudobní duchom (Solas 2/2009)

     Blahoslavení krotkí (Solas 3/2009)

     Blahoslavení pôsobiaci pokoj (Solas 4/2009)

     Starosti života (Solas 31/2016)


     Evanjelium podľa Lukáša:

     Slepý povedie slepého (Solas 31/2016)


     Evanjelium podľa Jána:

     Videli, ale neuverili (Solas 30/2016)

     Neodsúdená cudzoložnica 

     Z tmy na svetlo (Solas 3/2009)

     Pravý vinič a letorasty (Solas 1/2008)

     Pravý vinič a odrezané letorasty (Solas 1/2008)


     List Rímskym:

     O Liste Rímskym (Solas 17/2012)

     Pavlova autorita hovoriť v mene Krista (Solas 20/2013)

     Božie slovo k zboru v Ríme a k nám (Solas 20/2013)

     Boží hnev, ktorý sa zjavuje (Solas 25/2014)

     Istota Božieho súdu (Solas 26/2015)

     Odsúdenie náboženských ľudí (Solas 27/2015)

     Úžitok z obriezky (Solas 28/2015)

     Niet spravodlivého ani jedného (Solas 28/2015)

     Zjavená Božia spravodlivosť (Solas 29/2015)

     Abrahám v Liste Rímskym (Solas 30/2016)

     Máme pokoj s Bohom (Solas 31/2016)

     Istá nádej slávy Božej (Solas 31/2016)

     Pevná istota (Solas 33/2016)

     Kristus zomrel za bezbožných (Solas 33/2016)

     Zamyslenie na Rímskym 7:14-25 (Solas 48/2020)

 

     List Efezským:

     Osem kráčaní v Liste Efezským (Solas 7/2010)


     1.-2. list Tesalonickým:

     Skutky viery v moci (Solas 5/2009)


     2. list Timoteovi

     Úloha každého veriaceho v Krista (Solas 47/2020)

     Nehanbi sa za evanjelium (Solas 48/2020)

     Mocnieť v Kristovej milosti (Solas 49/2020)

     Vyhýbaj sa prázdnym rečiam (Solas 50/2021)

     Nádej vzkriesenia z mŕtvych (Solas 50/2021)

     Musíme sa očistovať (Solas 51/2021)

     Tí, ktorí sa stavajú proti pravde (Solas 53/2021)

     Nasledovanie, prenasledovanie a zotrvanie... (Solas 55/2022)

     Sudca stojí predo svermi (Solas 56/2022)

     Zhodnoť svoj život, kým je čas (Solas 56/2022)

     Svet nech nám je výstrahou (Solas 57/2022))


     List Filemonovi

     Filemon  (Solas 57/2022)


     List Židom

     Nezanedbať spasenie - kapitoly 1 - 4 (Solas 57/2022)

     Veľkňaz nášho vyznania  - kapitoly 5 - 7 (Solas 58/2023)

     Plnosť v Kristovi - kapitoly 8 - 10 (Solas 60/2023)

     Nová zmluva - kapitoly 8 - 10 (Solas 60/2023)

     Spasenie z viery znamené žiť život viery - 1. časť (Solas 61/2023)

     Spasenie z viery znamené žiť život viery - 2. časť (Solas 61/2023)


     Listy Petra

     Listy Petra 1. časť (Solas 58/2022)

     Listy Petra 2. časť (Solas 60/2023)


     Zjavenie Jána:

     Baránok na tróne (Solas 7/2010)

     Zjavenie Jána - úvod (1) (Solas 31/2016)

     Zjavenie Jána - úvod (2) (Solas 31/2016)

     List Efezskému zboru (Solas 32/2016)

     List do Smyrny (Solas 33/2016)

     List do Pergama (Solas 33/2016)

     List do Tyatíry (Solas 34/2017)

     List do Sárd (Solas 35/2017) 

     List do Filadelfie 

     List do Laodicey


     Rôzne knihy/verše:

     Odpúšťať a prijímať odpustenie (Solas 27/2015)Človek, ľudstvo; muž a žena; manželstvo (V3)

     Prirodzenosť, identita, postavenie a stav človeka (Solas 48/2020)

     Starý a nový človek (Solas 50/2021)

     Vyzliekanie a obliekanie (Solas 50/2021)

     Život, smrť, vzkriesenie (1) - Zdoj života (Solas 51/2021)

     Život, smrť, vzkriesenie (2) - Vzkriesenie (Solas 51/2021)

     Nesmrteľnosť (Solas 51/2021)

     Dve vzkriesenia (Solas 51/2021)

     Obnovovanie nového človeka (Solas 52/2021)

     Život, živý (Solas 53/2021)

     Svet - význam pojmu (Solas 58/2022)

    

     Žiadosť, hriech a smrť. 1. časť: Žiadosť (Solas 48/2020)

     Žiadosť, hriech a smrť. 2. časť: Hriech (Solas 49/2020)

     Žiadosť, hriech a smrť. 3. časť: Smrť (Solas 49/2020)


     Stvorený na Boží obraz (Solas 47/2020)

     Sloboda a slobodná vôľa (Solas 46/2020)


     Strom a ovocie (Solas 34/2013)

     Večná smrť alebo večný život (Solas 20/2013)

     Sedem veľkých právd kresťanstva (Solas 15/2012)


     Život viery (Solas 26/2015)

     Žena nech sa v tichosti učí (Solas 23/2014)

     Bude spasená rodením detí? (Solas 23/2014)

     Žena, ktorá sa ničoho nehrozí (Solas 22/2014)


     O manželstve v dejinách ľudstva (Solas 21/2013)

     Nové manželstvo a Matúš 19:9 (Solas 22/2014)

     Čo s manželstvom predtým rozvedených? (Solas 22/2014)

     Nechápanie Matúšovej výnimky (Solas 23/2014)

     Manželstvo, rozvod a iné (séria článkov – obsah)Základné učenia (vzhľadom na List Židom 6:1-2) – (V4)

     Budova kresťanskej viery (Solas 23/2014)

     Pokánie z mŕtvych skutkov (Solas 23/2014)

     Rozpoznanie falošného základu (Solas 24/2014)

     Stavanie na skale (Solas 24/2014)

     Učenie o viere (Solas 25/2014)

     Viera a nádej (Solas 26/2014)

     Uverenie v evanjelium (Solas 28/2015)

     Viera v zasľúbenia (Solas 29/2015)

     Čo Písmo učí o krstoch – úvod (Solas 30/2016)

     Jánov krst (Solas 31/2016)

     Z Galiley k Jordánu (Solas 31/2016)

     Krst Svätým Duchom (Solas 32/2016)

     Dar Svätého Ducha (Solas 32/2016)

     Účel a dôsledky krstu vo Svätom Duchu (Solas 32/2016)

     Je každý veriaci pokrstený vo Svätom Duchu? (Solas 32/2016)

     Iné učenia o krste vo Svätom Duchu (Solas 32/2016)

     Zjednotený s Kristom I (Solas 33/2016)

     Zjednotení s Kristom II (Solas 33/2016)

     Krst ponorením do vody (Solas 34/2017)

     Kto uverí a pokrstí sa (Solas 34/2017)

     Kladenie rúk (Solas 35/2017)

     Vzkriesenie mŕtvych - úvod (Solas 37/2017)

     Medzi smrťou a vzkriesením (Solas 38/2018)

     Vzkriesenie v SZ a NZ (Solas 38/2018)

     Druhý príchod Pána Ježiša Krista (Solas 39/2018)

     Argument zo Zjavenia 6:9-11 (Solas 39/2018)

     Pred veľkým bielyn trónom (Solas 40/2018)

     V akom tele (Solas 40/2018)

     Účel a dôležitosť vzkriesenia (Solas 40/2018)

     Jedine Kristus aj dnes (Solas 44/2019)

     Večný súd - 1. časť (Solas 43/2019)

     Večný súd - 2. časť (Solas 44/2019)

     Večný súd - 3. časť (Solas 44/2019)

     Večný súd - 4. časť (Solas 44/2019)

     Evanjelium a súd podľa skutkov (Solas 45/2019)

     Dve stránky Kristovho druhého príchodu (Solas 45/2019)

    

 

Spasenie; biblická viera; zmierenie; vyvolenie, ospravedlnenie (V5)

     Boží veľký plán (Solas 11/2012)

     Hľa, baránok Boží (Solas 14/2012)

     Veľkonočná zrada a láska (Solas 14/2012)

     Pred židovským súdom (Solas 14/2012)

     Súd pred pohanmi (Solas 14/2012)

     A keď ho ukrižovali (Solas 14/2012)

     Uverenie v evanjelium (Solas 28/2015)

     Viera v zasľúbenia (Solas 29/2015)

     Vzťah viery a skutkov pri ospravedlnení (Solas 35/2017)

     Biedny ja človek (pozri V6; Solas 45/2019)

     Telesný a duchovný človek (pozri V6; Solas 45/2019)

     Odpočinok 1. časť (Solas 46/2020)

     Odpočinok 2. časť (Solas 46/2020)

     Odpočinok 3. časť (Solas 46/2020)

     Odpočinok siedmeho dňa, doplnok k 1. časti (Solas 48/2020)

     Zamyslenie na Rímskym 7:14-25 (Solas 48/2020)


     Abrahámovská viera:

     Vierou spasená Rachab (Solas 3/2009)

     Pred súdnou stolicou Kristovou (Solas 10/2011)

     Viera a jej ovocie (Solas 4/2009)

     Uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť (Solas 27/2015)

     V abrahámovskej viere (Solas 28/2016)

     Abrahámove zlyhania (Solas 28/2016)

     O Sáre a Hagari (Solas 28/2016)


     Zjednotenie s Kristom

     Zjednotenie s Kristom I (Solas 33/2016)

     Zjednotenie s Kristom II (Solas 33/2016)

     Zjednotenie s Kristom III

     Zjednotenie s Kristom IV


     Ospravedlnenie a znovuzrodenie:

     Ospravedlnený v Kristovi (Solas 10/2011)

     Milostivé ospravedlnenie v Kristovi – 1/3 (Solas 10/2011)

     Milostivé ospravedlnenie v Kristovi – 2/3 (Solas 10/2011)

     Milostivé ospravedlnenie v Kristovi – 3/3 (Solas 10/2011)

     Znovuzrodenie (Solas 47/2020)

     Chlieb života (Solas 52/2021)

     Musíte sa narodiť znova (Solas 52/2021)

     Bezpečnosť a istota spasenia - 1. časť (Solas 54/2022)

     Bezpečnosť a istota spasenia - 2. časť (Solas 54/2022)

     Bezpečnosť a istota spasenia - 3. časť (Solas 54/2022)

     Bezpečnosť a istota spasenia - 4. časť (Solas 54/2022)


     Zmierenie:


     Vyvolenie:

     Božie vyvolenie v učení Pána Ježiša (Solas 34/2017)Posvätenie; život v posvätení (V6)

     Stvorení k chvále a uctievaniu (Solas 4/2009

     Boží plán: Človek milujúci dobro (Solas 2/2009)

     Poddanie sa panstvu v horlivej láske (Solas 23/2014)

     O poslušnosti (Solas 3/2009)

     Spasenie vedie k premene života a učenia (Solas 20/2013)

     Pozor na malú vieru (Solas 6/2010)

     Ten, čo činí Božiu vôľu… (Solas 6/2010)

     Posvätenie (Solas 1/2008)

     Napomínanie, posmeľovanie, ujímanie sa slabých a zhovievavosť (Solas 1/2008)

     Cennejšia nad zlato (Solas 3/2009)


     Ako žiť podľa 1. listu Jána (Solas 13/2011)

     Sú požiadavky lásky s požiadavkami Božieho zákona? (Solas 13/2011)

     Nadovšetko si stráž svoje srdce (Solas 27/2015)

     Neuťahovať sa - 1 (Solas 61/2023)

     Neuťahovať sa - 2 (Solas 61/2023)


     Prijať Pána Ježiša Krista (Solas 21/2013)

     Všetkým, ktorí ho prijali (Solas 3/2009)

     Chodiť v Pánovi Ježišovi Kristovi (Solas 21/2013)

     Kto prebýva vo veriacom? (Solas 22/2014)

     K svätosti patrí aj milovanie Krista (Solas 9/2010)

     Odpúšťať a prijímať odpustenie (Solas 27/2015)

     Božie odpustenie a naše odpustenie (Solas 12/2011)

     Horkosť. Oslobodenie od pút horkosti (Solas 12/2011)

     Poslušnosť viery (Solas 5/2009)


     Žena je slávou mužovou (Solas 22/2014)

     Dodatok k článku: Žena je slávou mužovou (Solas 23/2014)


     Protivenstvá, utrpenie a láska veriaceho (Solas 26/2015)

     Život uprostred skúšok (Solas 8/2010)

     Utrpenie v živote kresťana – 1/3 (Solas 7/2010)

     Utrpenie v živote kresťana – 2/3 (Solas 7/2010)

     Utrpenie v živote kresťana – 3/3 (Solas 7/2010)

     Utrpenie v živote spravodlivého  (Solas 7/2010)


     Biedny ja človek (Solas 45/2019)

     Telesný a duchovný človek (Solas 45/2019)

     Zamyslenie na Rímskym 7:14-25 (Solas 48/2020)Cirkev; autority, misia, kázanie (V7)

     Na moju pamiatku (Solas 35/2017)

     Požehnaný a výnimočný ľud (Solas 19/2013)

     Neodchádzajte z Jeruzalema (Solas 19/2013)

     Raná cirkev a rímska štátna moc (Solas 17/2012)

     Konflikt ranej cirkvi s judaizmom (Solas 17/2012)


     Pavlovo obrátenie (Solas 15/2012)

     Pavlove misijné cesty (Solas 15/2012)

     Ukončenie Pavlovych misijných ciest (Solas 15/2012)

     Pavol pred Agripom (Solas 15/2012)

     Pavlova cesta do Ríma (Solas 16/2012)

     Listy z väzenia a pastoračné epištoly (Solas 16/2012)


     Kázanie Božieho slova (Solas 24/2014)

     Biblické kázanie (Solas 24/2014)

     Biblické kázanie a evanjelizácia (Solas 25/2014)

     Božia sláva (Solas 45/2019)


     Náboženská autorita 

     Apoštolská autorita (Solas 22/2014)

     Pavlova autorita hovoriť v mene Krista (Solas 20/2013)

     Pravý základ Cirkvi (Solas 50/2021)


     Protestantská reformácia

     Rok 2017 - jubilejný rok (Solas 36/2017)

     Protestanstská reformácia roku 1517 (Solas 36/2017)

     Päť sola (Solas 37/2017)

     Solus Christus - Jedine Kristus(Solas 37/2017)

      Martin Luther a nemecká reformácia (Solas 39/2018)

      Sola scritura -Jedine Písmo (Solas 39/2018)

     Sola scritura a neomylnosť Písma (Solas 39/2018)

     Ulrich (Huldreich) Zwingli (Solas 40/2018)

     Zwingli a Luther v otázke chápania omše (Solas 40/2018)

     Radikálna reformácia - Anabaptisti (Solas 41/2018)

     Sola fide - Jedine viera (Solas 41/2018)

     Spravodlivosť, viera a ospravedlnenie (Solas 41/2018)

     Luther, sola fide a otázka krstu (Solas 41/2018)

     Ján Kalvín (Solas 42/2019)

     Milosť (obsah a význam pojmu; Solas 42/2019)

     Sola gratia (Jedine z milosti; Solas 42/2019)

     Sláva - význam pojmu (Solas 43/2019)

     Soli Deo gloria (Solas 43/2019)


     Cirkev po reformácii

     Cirkev deväťnásteho storočia - A (Solas 43/2019)

     Cirkev deväťnásteho storočia - B (Solas 43/2019)

     Kresťanstvo 20. storočia - 1. časť (Solas 44/2019)

     Kresťanstvo 20. storočia - 2. časť (Solas 45/2019)

     Kresťanstvo 20. storočia - 3. časť (Solas 46/2020)    

     Kresťanstvo 20. storočia - 4. časť (Solas 47/2020)

     Judaizmus a gnosticizmus (Solas 56/2022)

  


Izrael; Hospodinove slávnosti (V8)

     Izrael v dejinách spásy    1. -  6. časť (Solas 572022)

     Izrael v dejinách spásy    7. časť (Solas 59/2023)


     Určovanie časov, období a kalendáre (Solas 61/2023)

     Stručná história izraelského národa I (Solas 61/2023)


     Požehnaný a výnimočný ľud (Solas 11/2011)

     Izrael v Biblii a histórii – 1/3 (Solas 11/2011)

     Izrael v Biblii a histórii – 2/3 (Solas 11/2011)

     Izrael v Biblii a histórii – 3/3 (Solas 11/2011)


     Kálef (Solas 25/14)


     Hospodinove slávnosti:

     Určenie dátumu Veľkej noci (Solas 22/2014)

     Hospodinove slávnosti – úvod (Solas 18/2013)

     Ustanovenie Večere Pánovej (Solas 18/2013)

     Ukrižovanie Ježiša Krista chytrosťou a ľsťou (Solas 18/2013)

     Veľká noc (Pascha) Židov (Solas 19/2013)

     Slávnosť prvotiny chlebov (Solas 19/2013)

     Hospodinove slávnosti – 5 (Solas 20/2013)

  

Eschatológia (9)

     Nové nebesia a nová zem (Solas 58/2023)    


Všeobecné a rôzne (V10)

     Jabeš-gileád v nás a dnes (Solas 28/2015)

     Obnova Hospodinovho chrámu (Solas 33/2016)


O bludoch a heréziách (V11)

     Kristus, skala nášho spasenia (Solas 29/2015)

     Dve hrdličky verzus jedna dogma (Solas 29/2015)

     Prvý a druhý Adam a princíp reprezentácie (Solas 30/2016)Preklady článkov zo stránky Creation Ministries International (CMI) (V12)

     Máme dostatok dôkazov na to, aby sme verili Biblii? (publikované iba na web stránke)

     Ako dlho trvali dni v Genezis 1? (publikované iba na web stránke)

     Rozvíjanie plánu (publikované iba na web stránke)

     Kniha Genezis: Autori Biblie veria, že ide o históriu (publikované iba na web stránke)Zoznam článkov a liniek je priebežne doplňovaný.


Vytvorené: 30. marca 2015

Upravené:  4. júna 2023


 

Ďalšie články od tohto autora