aktuality

Občianskeho združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom a podporovateľom za priazeň a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2016. Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania, Jeho milosti a pokoja.

S vďakou, v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag08z.jpg
Výnimočnosť Ježiša Krista PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Iagmed   


Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom

Ján 3:36


Chcem uviesť šesť dôvodov, prečo Ježiš je väčší než všetci ostatní a prečo je dôležité prísť k Nemu. Všetko toto budeme sledovať v tretej kapitole Evanjelia podľa Jána, od veršov tridsaťjeden až po  verš tridsaťšesť. V každom tomto verši je uvedený jeden dôvod.


Dovoľte, aby som ich nazval šiestimi samostatnými a neporovnateľnými slávami o výnimočnosti Krista. Bol by som rád, keby som tak vedel vykresliť Ježiša Krista v celej Jeho nádhere, aby si každý povedal: „Chcem Ho!“ a „Potrebujem Ťa, Pane!“.


Šesť dôvodov výnimočnosti Ježiša Krista

Prvý dôvod je vo verši 31: „Ten, ktorý prichádza s hora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, je zo zeme a hovorí zo zeme; ten, ktorý prichádza z neba, je nad všetkých“.  Takto Ján Krstiteľ hovorí o Kristovi: „je nad všetkých“.


On je nad ľuďmi, je nad anjelmi, je nad nebom, je nad Slnkom, je nad Mesiac, je nad všetkým a nad všetkých. Preto môžete vedieť, že Ježiš prišiel zhora. Môžem vám povedať, že nie je ako iní proroci, pretože všetci proroci sú zemskí, ale Ježiš Kristus je nebeský. Všetci proroci sú teraz iba prach, ale On – Ježiš Kristus, je zhora.


Pretože je zhora, môže hovoriť o tom, aké je to v nebi, aký je Boh a aký je raj. A nie je to nejaká novinka, lebo už v šiestom verši je uvedené: „Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch“ (Ján 3:6). Preto je rozdiel v tom, čo sa narodilo z tela a čo sa narodilo z Ducha.  Čo sa narodilo z tela, je iba telo a teda každý človek, ktorý sa narodil z tela, je iba hriešnik, ale Ježiš Kristus je narodený z Ducha. On jediný je Boh a  zároveň človek. Vyberám slová veľmi pozorne a hovorím Boh a človek, Boho-človek, nie človeko-boh. Veľká Satanova lož, ktorú povedal Eve a ešte aj dnes dáva každému, je: „Keď budeš jesť z tohto ovocia, stanete sa bohmi“.


Človek sa nikdy nestane Bohom. Muselo sa to stať iba naopak. Preto som tak užasnutý nad Kristovou láskou. On miluje tých, ktorí v Neho budú veriť tak veľmi, že On sám prišiel v tele. Ježiš Kristus je teda nado všetkých a rozmýšľajme na chvíľočku nad tým: prišiel, aby zomrel aj napriek tomu, že je On ten, ktorý prišiel zhora.


Vieme veľmi dobre, že každý z nás, ktorí sme normálne prišli na tento svet, veľmi túžime žiť. Ale Ježiš Kristus je jediný, ktorý prišiel na tento svet s cieľom, aby zomrel a to je význam evanjelia. Prišiel, aby zomrel. Celé evanjelium môže byť zosumarizované aj tak, ako je uvedené vo veršoch (hlavne verš tri): „A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte, skrze ktoré i spasení bývate, ak držíte v pamäti, akým slovom a v akom zmysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem“ (1. Korintským 15:1-3).  Napriek tomu, že On je nad všetkými, prišiel, aby zomrel a aby ľuďom dal život – Boží život. Ale aby sme mali život, ktorý dáva Kristus, musíme prísť k Nemu a v Neho veriť.


To, že Ježiš Kristus je nad všetkých, je potvrdené v mnohých pasážach v Biblii. Prvou z nich sú miesta hovoriace o Jánovi Krstiteľovi. Pre Jána Krstiteľa ako Žida, bolo veľmi ťažké povedať, že On je Boh a zároveň prišiel sem na Zem a je tu ako človek, keby tomu nebolo tak.


Ďalším bol Žid Pavol: „ktorých sú otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nado všetkým, Boh, požehnaný na veky. Amen“ (Rímskym 9:5). Tento text hovorí, že Ježiš je Boh nado všetkým. Čítajme ďalej: „ktorý odíduc do neba je po pravici Boha, keď mu driev boli podriadení anjeli, vrchnosti a moci“ (1. Petrov 3:22). Je nad anjelmi, je nad všetkými mocnosťami, nad každou osobou a každým stvorením.


Je veľmi dôležité ukázať, povedať a uvedomiť si, že je nado mnou, nad tebou, je nad tvojou a tvojou krajinou, pretože On je Boh. Potrebujeme prísť ku Kristovi, pretože je nad všetkým. „... ktorú spôsobil v Kristovi vzkriesiac ho z mŕtvych a posadiac po svojej pravici v ponebeských oblastiach nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tomto veku, ale i v budúcom. A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom“ (Efezským 1:20-23).  Nemôžeme len tak jednoducho vynechať Jeho osobu, pretože Ježiš je nado všetko a nad všetkým.


Druhý dôvod: „a čo videl a počul, to svedčí, ale nikto neprijíma jeho svedectva“ (verš 32). Pravda je meno Ježiša Krista (Ján 14:6) a On je dokonalé a konečné zjavenie Boha ľuďom (Židom 1:1-3). Ľudia sa pýtajú: Kde je pravda, čo je pravda, ukážte nám, čo je pravda!? Ježiš hovorí: Ja som Pravda (Ján 3:16). Toto, alebo niečo podobné, o sebe žiaden prorok nikdy nepovedal.


Tretí dôvod: „Kto prijal jeho svedectvo, ten spečatil, že Boh je pravdivý“ (verš 33). Veriť v Ježiša Krista je to isté ako veriť v Boha. Keď niekto príde ku Kristovi, Boh spečatí v jeho srdci, že Ježiš Kristus je Pravda a že veriť v Krista je to isté ako veriť v Boha. Ježiš je neviditeľný Boh a zároveň viditeľný Boh je Ježiš. Preto povedal Filipovi: Kto videl mňa, videl Otca. Pretože Filip prišiel za Ním a pýtal sa Ho: Ukáž nám Otca a to nám bude stačiť. Ježiš mu odpovedal: Keď si videl mňa, videl si Otca, (Ján 14:8-9).


Štvrtý dôvod: „Lebo ten, ktorého poslal Boh, hovorí slová Božie; lebo nie z miery dáva Boh Ducha“ (verš 34). Ježiš Kristus je nad všetkými a to je ďalší dôvod, prečo veriť v Krista, pretože On má Svätého Ducha bez miery, neohraničene. Ježiš bol počatý zo  Svätého Ducha. Bol vedený Svätým Duchom. Kráčal podľa Svätého Ducha. Bol vzkriesený z mŕtvych mocou Svätého Ducha. Mocou Svätého Ducha deklaroval, ukázal, že je Boží Syn. V Jeho živote nebola chvíľka, kedy nebol naplnený a obklopený Svätým Duchom. A Svätý Duch je Duch pravdy a hovorí iba pravdu. A preto je to tak veľmi dôležité veriť v Krista.


Piaty dôvod: „Otec miluje Syna a dal všetko do jeho ruky“ (verš 35). Nie len to, že je nad všetkým a nad všetko, ale aj všetka autorita bola mu daná Jemu. Preto Ján Krstiteľ hovorí: Každá autorita bola daná Ježišovi Kristovi, pretože Syn má tú istú prirodzenosť ako Boh Otec a jedine On nám dokáže zjaviť Boha.


Všetko mi je vydané od môjho Otca, a nikto nezná Syna, iba Otec, ani Otca nezná nikto, iba Syn, a ten, komu by Syn chcel zjaviť“ (Matúš 11:27). Nikto nemôže poznať Boha bez toho, aby k nemu neprichádzal cez osobu Ježiša Krista. Nikto! – hovorí Písmo. Preto každé náboženstvo bez Krista je bezbožnosť. Žijeme v časoch, keď ľudia hovoria: Iba ver v Boha. Ale je to tak? Stačí iba veriť v Boha – stačí len uveriť, že Boh je? Jakub hovorí: „Ty že veríš, že je jeden Boh? Dobre robíš. Aj démoni veria a trasú sa“ (Jakub 2:19). Preto mŕtva alebo diabolská viera nefunguje. Preto každá viera bez Krista je bezbožnosť.  Je to možno radikálne, ale je to tak, lebo takto to ukazuje Biblia. V Skutkoch 4:12 Peter jasne hovorí, že bolo dané jediné meno, v ktorom môžeme byť spasení. 1. liste Timoteovi 2:5 Pavol píše, že jestvuje jeden Boh a jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi, a to človek Ježiš Kristus. Biblia jasne hovorí, že nie je žiadna iná cesta, iba skrze Ježiša Krista.


Ježiš Kristus povedal: Všetka vláda mi bola daná na nebi aj na Zemi. Počuli ste už o nejakom prorokovi, ktorý by toto o sebe mohol povedať? Niektorí môžu povedať: Mám nejakú autoritu,  ale Ježiš povedal: Ja mám všetku autoritu, všetku právomoc. Preto je v bezpečných rukách ten, kto verí v Krista.


Šiesty dôvod: „Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom“ (Ján 3:36). Príď k Ježišovi, pretože On dáva večný život. Nie iba nejaký život, ale večný život. Rozumieme naozaj, čo to znamená večný život? Je to Boží život. Môžete zostávať v nejakom náboženstve, ale ak chcete mať Boží život, môže vám byť daný jedine v Ježišovi Kristovi. Biblia hovorí, že ktokoľvek bude veriť v Ježiša Krista, bude mať odpustenie svojich hriechov a dostane večný život. „V tom sa zjavila láska Božia v nás, že svojho Syna, jednorodeného, poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho“ (1. Jánov 4:9).


Žiadne náboženstvo vám nikdy nepovie: Poď k nám a budeš mať večný život. To, že Boh dáva večný život, je to úžasný sľub. Preto odmietnuť Krista je odmietnuť Boha. Neexistuje nejaké neutrálne miesto. Ten, kto odmietne Ježiša Krista, text hovorí, že Boží hnev zostáva na ňom. Zostáva na ňom Boží súd, ktorý sa blíži.


Nedívajte sa na ľudí, ale dívajte na Krista a dostaňte večný život. Spasenie je jednoduché, je ľahké na našej strane, ale musíme si povedať, že boli sme kúpení za vysokánsku cenu. Ježiš prišiel, zomrel za naše hriechy, ale bol vzkriesený z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Ak budete veriť v Neho, budete zachránení.


Na záver sedem otázok

Prvá otázka: Čo potrebujem robiť, aby som bol spasený? Mám urobiť nejaký fyzický úkon alebo pohyb? Alebo mám dať niekde viacej peňazí? Alebo možno podstúpiť nejaké trestanie či utrpenie? Možno priniesť nejakú obeť? Nie, nie! Tak to nefunguje. To, čo je potrebné k spaseniu,  je veriť v Ježiša Krista. Iba veriť v Neho? Veriť v srdci, veriť v mysli. Odpoveď na túto otázku  je sumárne uvedená v Skutkoch 16:31 „A oni povedali: Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom“.


Druhá otázka: Naozaj nie je žiadna iná cesta k Bohu? Veď je toľko veľa náboženstiev! Čo takto nejaké iné? Nie! Pre spasenie je len jedna jediná cesta. Od Starej zmluvy po Novú zmluvu je ukázaná jediná cesta spásy a tou je osoba Ježiša Krista. Boh Otec o Ježišovi povedal: Počúvajte Jeho. Nepočúvajte Mojžiša, nepočúvajte Eliáša, ale počúvajte Jeho. To je veľmi dôležité. Nie je žiadna iná cesta.


Tretia otázka: Prijme ma, keď k Nemu prídem? Ježiš o tomto hovorí: „Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, a toho, kto príde ku mne, nevyženiem von“ (Ján 6:37). Ježiš hovorí, že On nevyhodí (nepošle preč) osobu, ktorá k Nemu príde.


Štvrtá otázka: Budú všetky moje hriechy odpustené? Ale ja som skazený, ty ani nevieš, aké hriechy som spáchal. Keď iba tak prídem ku Kristovi,   môže mi On všetko odpustiť? Áno, áno, všetky tvoje hriechy ti budú odpustené (1. Jána 4:10).


Piata otázka: Potrebujem nejako pracovať, aby som bol zachránený? Možno by som mal viacej pracovať! Nie, lebo odpoveď je: „Ale tomu, kto nerobí skutkov, ale verí na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravodlivosť“ (Rímskym 4:5).   Žiadna práca, žiadne naše výkony nás nedokážu zachrániť, spasiť. Sme zachránení z milosti skrze vieru, nie cez svoje vlastné skutky.


Šiesta otázka: Kto môže prísť? V liste Rímskym sa píše, že ktokoľvek by volal na meno Pánovo, bude spasený. „Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený“ (Rímskym 10: 13).


Siedma otázka: Kedy mám prísť? Zajtra? Najnebezpečnejšie slovo v Biblii je „zajtra“. Prečo? Pretože Biblia v liste Korintským hovorí, že je to dnes: „V príhodný čas som ťa počul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia!“ (2. Korintským 6:2).  V liste Židom „dnes“ znie ako refrén a preto nenechávaj na zajtra, čo môžeš urobiť dnes, pretože netušíš, čo sa môže s tebou do zajtra stať. Čas, ktorý máme, je teraz, dnes.


Ukončíme veršom:

A toto je to svedectvo, že nám Boh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi. Ten, kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života. To som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho nato, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno Syna Božieho“ (1. Janov 5:11-13).                                                                   
Zdieľať |
 

Ďalšie články od tohto autora