aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag08l.jpg
Týka sa autorita Písma iba duchovnej oblasti? PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Lita Cosner   

Lita Cosner: Is the authority of Scripture only about spiritual things?

preklad: Martina Mesárošová (Solas o. z.)


Mnohí kresťania, najmä tí, ktorí chcú vykladať Genezis tak, aby sa počítalo s dlhými vekmi a evolúciou, tvrdia, že Biblia učí iba o duchovných pravdách. Pokladajú snahy o vysvetlenie vedy vo svetle Písma za prinajlepšom nadbytočné a prinajhoršom zavádzajúce, či dokonca škodlivé. Týmto sa však prehliada historické zameranie väčšiny Písma.


Jedným z najdôležitejších rozdielov medzi Bibliou a „svätými knihami“ iných náboženstiev je skutočnosť, že Biblia učí o Bohu, ktorý koná v histórii. Dokonca uvádza „časovú os“ udalostí, ktoré umiestňujú Božie konanie do rozpoznateľného času a miesta.1 A na rozdiel od iných náboženských kníh, ktoré tvrdia, že tiež tak robia, udalosti z Biblie boli potvrdené archeológiou, keď archeologický dôkaz existuje.


Biblia hovorí o histórii

Biblia učí o Bohu, ktorý koná v histórii. Väčšina z mnohých biblických kníh je nejakou formou historického rozprávania, ktorej zrejmým zámerom je oznámiť, že určité udalosti sa diali v určitých časoch. Napríklad, Genezis 7:11 vraví, že potopa začala v konkrétny deň Noachovho života. Kniha Genezis tvrdí, že Abrahám bol muž, ktorý sa narodil asi 350 rokov po potope (odvodené z Genezis 11:11-31, 12:4), a že bol predkom židovského národa, ktorý vystupuje na poprednom mieste vo zvyšku Písma. Tvrdí, že Abrahámov pravnuk Jozef bol predaný ako otrok do Egypta, ale bol povýšený na úroveň premiéra. Ide tu predovšetkým o historické tvrdenia – tieto udalosti sa udiali na určitých miestach a v konkrétnych časoch. V skutočnosti, musíte prísť až k prorockým knihám v Starom zákone a epištolám v Novom zákone, aby ste čerpali predovšetkým duchovné poučenie. Duchovné učenia v Biblii sú pravdivé iba ak história, na ktorej spočívajú, je tiež pravdivá.


Dokonca poetické a didaktické (vyučujúce) žánre obsahujú historické tvrdenia. Napríklad, v Žalme 3 je uvedené, že bol napísaný “keď (Dávid) utekal pred synom Absolonom”. Historický záznam o tejto udalosti sa nachádza od 2. knihy Samuelovej 15, kým Žalm 3 sa zameriava viac na Dávidov vnútorný nepokoj a prosbu Boha o záchranu. A predsa tvrdí, že je založený na historickej udalosti. Veď báseň sama o sebe môže podávať historické informácie. Napríklad, v knihe Exodus 14 je prerozpávaný príbeh prechodu cez Červené more a hneď následne je Mojžišova pieseň o tej istej udalosti. Podobne, v Knihe Sudcov 4 je záznam o víťazstve Izraela nad Sizerom a jeho armádou, kým v Knihe Sudcov 5 je pieseň Deborina a Barákova, opisujúca tú istú udalosť. Je poučné študovať tieto pasáže a vidieť rozdiel medzi rozprávaním a poéziou a ako tieto dva žánre vyjadrujú rôzne aspekty udalostí, ktoré popisujú.


To znamená, že na rozdiel od rozšíreneho názoru, Biblia by sa dala charakterizovať ako historická kniha. Aj keď starodávne dokumenty nemôžu dosahovať rovnaké prísne normy moderného dejepisectva, Biblia jasne prehlasuje, že poskytuje presný popis udalostí, ktoré sa stali v histórii (napríklad, konktrétne v Lukášovi 1:1-4). Tento fakt nemôže byť odmietnutý iba preto, že sa o udalostiach tvrdí, že boli riadené alebo priamo ovplyvnené nadprirodzeným Stvoriteľom.


História Biblie je pravdivá

Pred pár stovkami rokov sa mnohí ľudia, miesta a udalosti z Biblie považovali za nehistorické. Ale ako biblická archeológia napredovala, našli sa archeologické a literárne dôkazy mnohých z nich. Platí to do takej miery, že je rozumné tvrdiť, že ak Biblia o niečom vypovedá a nie je podporujúci historický dôkaz, samotné svedectvo Biblie by malo stačiť ako dostačujúci dôkaz – a to skôr, než budeme brať do úvahy jej Božský pôvod (2. Timoteovi 3:15-17).


Duchovné učenie Biblie je závislé na jej histórii

Vzhľadom k tomu, že Biblia učí o Bohu, ktorý koná v histórii, väčšina z jej učenia nemôže byť usporiadane rozdelená na „historické“ a „duchovné“ učenie. Napríklad, všetky evanjeliá učia, že Ježiš rozmnožil chlieb a ryby, aby nakŕmil tisíce ľudí (5 000 mužov plus mnoho ďalších žien a detí). Je to historické alebo teologické tvrdenie? Je zrejmé, že oboje. A samozrejme, vzkriesenie, bez ktorého je naša viera bezcenná (1. Korinťanom 15), je historická udalosť s duchovným významom.


Ešte dôležitejšia je skutočnosť, že duchovné učenie Biblie je pravdivé iba ak dejiny, v ktorých je zakotvené, sú tiež pravdivé. Biblickí autori majú v základe svojho chápania Boha fakt, že je Stvoriteľom neba a zeme. Bez tejto skutočnosti by neexistovalo vysvetlenie prečo má Boh právo súdiť hriech. Základom každého zvestovania evanjelia je skutočnosť, že ľudstvo sa vzbúrilo proti Bohu, počnúc našim prvým predkom Adamom až po súčasnosť (1. Korinťanom 15:21-22). Ak by Adam v skutočnosti nespáchal historicky prvý hriech, ktorý má ďalekosiahly dopad skrze históriu na naše súčasné životy (Rimanom 5:12), potom evanjelium nedáva zmysel.


Biblická história sa nás týka

Jedno z najdôležitejších učení Biblie ohľadom histórie je, že reálne skutky reálnych ľudí majú na nás skutočný dopad v prítomnosti. Adam zhrešil v histórii, čo znamená, že všetci jeho potomkovia, vrátane nás, hrešia. Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych v histórii, čím získal spásu pre všetkých, ktorí v neho veria. Boh koná v histórii, aby zabezpečil naše spasenie a on aj ukončí históriu.3


Častokrát, keď ľudia zistia, že môžu skutočne dôverovať biblickej histórii, stávajú sa istejšími vo viere i v svedčení. Je to preto, lebo ak je viera založená na skutočnej biblickej histórii, je ľahšie veriť, že Boh stále koná dnes, aby naplnil plán stanovený v Písme, a tak kresťanstvo nadobúda význam v reálnom svete.


Referencie a poznámky

1. Cosner, L., Ako Biblia učí 6000 rokov?, časopis Creation 35 (1):54–55, 2013; http://creation.com/6000-years

2. Cosner, L., Je Biblia spoľahlivým historickým záznamon? 22. december 2013; http://creation.com/bible-historical-reliable

3. Cosner, L., a Bates, G., Nová zem, 20. Apríl 2014; http://creation.com/new-earthPôvodný článok (v angličtine) Lita Cosner: Is the authority of Scripture only about spiritual things? sa nachádza na web stránke spoločnosti Creation Ministries International (CMI) na adrese http://creation.com/authority-scripture Preložené a uverejnené so súhlasom CMI. Do slovenčiny preložila Martina Mesárošová (Solas o. z.). 

Ďalšie články od tohto autora