aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag04l.jpg
Rok 2017 – jubilejný rok PDF Vytlačiť E-mail
Autor: vedenie občianskeho združenia Solas a redakcia časopisu Solas   

Rok 2017 je rokom 500. výročia počiatku protestantskej reformácie. Dňa 31. októbra 1517 rímskokatolícky mních Martin Luther pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz.


Tézy kritizovali odpustky a v podstate sa dotýkali všetkých kritických bodov, o ktoré sa neskôr počas celej reformácie zápasilo – a vlastne zápasí až dodnes. Tento deň bol začiatkom hnutia, usilujúceho sa o návrat k autorite Biblie a k učeniu, že hriešnik je pred Bohom ospravedlnený jedine z viery. Princípy reformácie sú vyjadrené v piatich reformačných sola. Sú nimi: sola scriptura (jedine Písmo), sola fide (jedine vierou), sola gratia (jedine milosťou), solus Christus (jedine Kristus) a soli Deo gloria (jedine Bohu patrí sláva).


Rok 2017 je však pre nás jubilejným rokom aj z iného dôvodu. Završuje sa v ňom 10. výročie vzniku občianskeho združenia Solas a súčasne 10. ročník vydávania časopisu Solas. Obe jubileá spolu súvisia a sú prepojené v tom zmysle, že činnosť občianskeho združenia a časopis Solas sú postavené na citovaných piatich reformačných princípoch (5 sola).


Milí čitatelia!

V prvom čísle časopisu (r. 2008) sme sa Vám predstavili nasledovne:

Sme z rôznych kresťanských spoločenstiev či zhromaždení, spojených však jednou vierou v Ježiša Krista a v spasenie z milosti. Stručne by sme sa mohli charakterizovať nasledovne: sme kristocentrickí. Vyznávame vieru v Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, Božieho Syna, ktorý prišiel v ľudskom tele a svojou obeťou na kríži priniesol zmierenie a odpustenie hriechov tým, ktorí veria v neho.


Hlásime sa k tomu reformačnému odkazu, ktorý je spoločný a rovnaký pre všetkých, ktorí majú živú vieru v Ježiša Krista. Hlásime sa k odkazu, ktorý je zhrnutý v piatich „sola“:

• jedine Písmo (sola scriptura)

• jedine Kristus (solus Christus)

• jedine milosťou (sola gratia)

• jedine vierou (sola fide)

• jedine Bohu patrí sláva (soli Deo gloria)


Je to pravda, ktorá je spoločným základom viery všetkých kresťanov v pravom zmysle tohto slova (kristovcov), Božích detí, spasených a vykúpených bez ohľadu na to, v ktorom spoločenstve či denominácii sa stretávajú k chvále a uctievaniu Stvoriteľa vesmíru, Pána všetkého, Boha Biblie, Boha Abraháma, Izáka a Jakoba.


Na tomto prehlásení, rovnako ako aj na našej identite sa za tie predchádzajúce roky nič nezmenilo. Stále sme kristocentrickí, sme kristovci a v otázkach viery a spasenia sa stále a v plnosti hlásime k menovaným piatim reformačným sola.


Spolu s Vami a vďaka Vám, milí čitatelia, sme prežili spoločných desať rokov zápasov za vieru raz ta danú svätým, za čistotu Kristovho učenia, jeho evanjelia spasenia z milosti a jedine iba z viery v neho a jeho dielo.


Ďakujeme všetkým tým, ktorí nás v tomto zápase podporovali ako modlitebne, tak aj finančne. Ďakujeme rovnako aj všetkým tým našim sympatizantom, ktorí nás povzbudzovali či už slovne alebo listom, alebo časopis poskytli svojim príbuzným, priateľom či známym.


Do ďalších rokov, milí čitatelia, naším spoločným želaním je veľa Božej milosti a priazne, jeho pokoja a požehnania v našich životoch.


Vedenie občianskeho združenia Solas

a redakcia časopisu Solas