aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag18z.jpg
Nové manželstvo a Matúš 19:9 PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Ján Šichula   


A hovorím vám, že ktokoľvek by prepustil svoju ženu pre inú príčinu ako pre smilstvo a vzal by si za ženu inú, cudzoloží, a ten, ktorý si vezme za ženu prepustenú, cudzoloží.

Matúš 19:9


Veľmi často sa text veršov Matúš 19:9 a 5:31-32 interpretujú ako biblický dôvod, ktorý pripúšťa možnosť pre predtým rozvedeného (rozvedených) uzavrieť nové manželstvo. To evokuje dôležitú otázku: Existuje v ére Nového zákona možnosť uzavretia nového manželstva predtým rozvedených v prípade, že aspoň jeden z ich predchádzajúcich partnerov ešte žije? Odpovieme hneď a priamo: Nie, Písmo ďalšie manželstvo predtým rozvedených, pokiaľ aspoň jeden z ich predchádzajúcich partnerov žije, nepripúšťa! Nie, ani text verša Matúš 19:9 neotvára možnosť pre nové manželstvo! (Podobne je tomu tak aj s veršami Matúš 5:31-32.)Pre inú príčinu ako pre smilstvo


Všimnime si, že uvedenie príčiny (vsuvky) „ako pre smilstvo“ je v Matúšovi 19:9 spojené s prvou časťou vety, s prepustením. Nie je spojená so slovami: „a vezme si“. Poloha tejto vsuvky je dôležitá, je spojená so slovami: Hovorím vám, že ktokoľvek by prepustil svoju ženu – teda, že keď by niekto prepúšťal manželku, rozvádzal sa, alebo rozlučoval domácnosť a nemal by k tomu iný dôvod, inú príčinu ako smilstvo manželky, tak potom je v konaní, ktorému by sa mal z diaľky vyhnúť. Inými slovami táto inštrukcia, táto vsuvka, sa týka len toho, prečo sa stal rozvod. Nehovorí nič o tom, či takto rozvedený má teraz právo uzavrieť nové manželstvo. Vsuvka nerieši situáciu Čo ďalej? Vsuvka sa díva dozadu.


To, že sa udialo smilstvo, je strašná vec. Ale aj napriek tomu, že došlo k smilstvu jedného z manželov, aj tak toto manželstvo môže ďalej existovať, lebo aj v takomto manželstve jestvuje možnosť odpustenia a zmierenia. Manželská nevera manželstvo neruší. Manželstvo ruší iba smrť jedného z partnerov.


Ale k zmiereniu a odpusteniu dôjsť nemusí! Ak k nemu nedôjde, potom dôjde k rozdeleniu domácnosti, dôjde k rozvodu. Čo v takejto situácii? Môže sa ten, ktorý sa nedopustil cudzoložstva, zosobášiť znova? To je teraz pre neho tá najboľavejšia otázka. Odpoveď je stále rovnaká: Nie! Zdôvodnenie, prečo nie, uvedieme dvoma spôsobmi.Prvý spôsob zdôvodnenia


Okrem textov Matúš 19:9 a 5:31-32, ktoré podľa niektorých otvárajú možnosť uzatvorenia ďalšieho manželstva predtým rozvedených, existujú aj iné texty, ktoré sa vyjadrujú k takémuto manželstvu. Sú to texty: Marek 10:11-12; Lukáš 16:18; 1. Korintským 7:11 a 39; Rímskym 7:1-3 (hlavne verš 3). Všetky uvedené texty sa týkajú manželstva predtým rozvedených, sú univerzálne a bez výnimky takéto manželstvo označujú za cudzoložstvo. Navyše apoštol Pavol v 1. Korintským 7:11 píše: „A keby aj odišla, nech zostane nevydatá, alebo nech sa zmieri s mužom.


Sumárne: Aj do takejto situácie (rozvod po predchádzajúcej manželskej nevere jedného z partnerov) Písmo na ďalšie manželstvo dáva odpoveď: Nie! Nie ďalšie manželstvo rozvedených, pokiaľ aspoň jeden z predchádzajúcich partnerov žije (Rímskym 7:3; 1. Korintským 7:39)! Písmo si neprotirečí! – a to je prvý spôsob zdôvodnenia.Druhý spôsob zdôvodnenia


Pýtame sa: Prečo Matúš uvádza spomínanú vsuvku, príčinu pre rozvod („ako pre smilstvo“) a Marek a Lukáš nie, a ani Pavol ju vo svojich inštrukciách neuvádza? Položíme si aj ďalšiu otázku: Čo a prečo, v súvislosti s narodením Pána Ježiša Krista, uvádza Matúš vo svojom evanjeliu, čo v iných evanjeliách nie je? Hľadáme odpoveď na túto otázku a skúmame situáciu, čo sa udialo v súvislosti s narodením Pána Ježiša Krista. Odpoveď na túto otázku, ako ukážeme v ďalšom, poskytne aj vysvetlenie textu Matúš 5:31-32 a 19:9 a privedie aj k pochopeniu jeho významu.


Matúš v 1:18-20 píše o tom, že Jozef chcel prepustiť Máriu. V ďalšom preskúmame tento text v evanjeliu podľa Matúša, ktorý hovorí:

A narodenie Ježiša Krista bolo takto. Keď bola jeho matka, Mária, zasnúbená Jozefovi, prv ako sa zišli, bola nájdená tehotná zo Svätého Ducha. Ale Jozef, jej muž, súc spravodlivý a nechcúc jej urobiť potupu chcel ju tajne prepustiť. A keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu anjel Pánov vo sne a povedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha“ (Matúš 1:18-20). Toto je ten text, ktorý vo svojom evanjeliu má len Matúš. Len Matúš opisuje túto epizódu z obdobia, keď Pán Ježiš bol počatý a čakalo sa na jeho narodenie. V tomto období sa udeje veľmi vážna vec.


Jozef a Mária sú zasnúbení. Jozef zrazu zistí, že jeho snúbenica je tehotná ešte predtým než sa zišli. Musíme sa pristaviť pri zvláštnosti židovských zásnub. Židovské zásnuby sú iné, než aká je zvyklosť a predstava o zásnubách v našej kultúre. Sú iné od našich zásnub predovšetkým svojou podstatou. Židovské zásnuby už ako keby na polovicu uzatvárali manželstvo a spolovice manželstvom ešte nie sú. Židovskí snúbenci ako keby po zásnubách už boli manželmi – ako keby.


Naše zásnuby – to je obyčajne pekná chvíľka pri jedle a v rozhovore u rodičov jednej strany, zvyčajne u strany budúcej nevesty. Všetko to je pekné, krásne, správne, dobré a má to svoj význam, ale vtedy a tam v židovskej kultúre zásnuby boli viac, než sú zásnuby u nás a dnes. Treba povedať, že v židovskej kultúre to, čo po zásnubách spečatilo a urobilo manželstvo plnohodnotným a legitímnym a nastalo po uskutočnení zásnub až neskôr, bolo intímne spolužitie. K intímnemu (sexuálnemu) spolužitiu, ktoré zapečatilo, zavŕšilo manželský zväzok, došlo až niekedy neskôr po zásnubách – až po svadbe (presnejšie: až počas svadobnej noci).


Jozef je zasnúbený s Máriou, ale v nejakom čase zistí, že Mária, jeho manželka, je tehotná. On s ňou ešte intímne nežil, a tak mu vychádza, že Mária musela mať sexuálny styk s iným mužom. Čo Jozefovi do tejto jeho situácie hovorí 5. Mojžišova 24:1? Že keď si muž zoberie manželku a nájde na nej nejakú ohyzdnú vec „nech jej dá rozvodný list.“ Pre Jozefa by verš 5. Mojžišovej 24:1 mohol byť príklad a dôvod toho, že pre neho je to presne tá situácia, v ktorej sa nachádza. On si chcel zobrať Máriu, ktorej dôveroval, že je panna, a zrazu zistí, že ešte ani len spolu nemali intímny vzťah (ešte sa neboli spolu zišli), ešte sa ich manželstvo neuskutočnilo, nenaplnilo, nezavŕšilo v ich intímnom spojení, a ona, ako si Jozef myslel, sa zachovala neverne – a tak ju chce prepustiť. Vtedy do jeho úvah, do jeho rozmýšľania, príde inštrukcia od Pánovho anjela.


Teraz ide o to, že tu je jedna zvláštna vec. Matúš totiž použil vo verši 5:32 vo výraze „ktokoľvek by prepustil svoju manželku krome príčiny smilstva“ a v 19:9 vo výraze „ktokoľvek by prepustil svoju ženu pre inú príčinu ako pre smilstvo“ slovo smilstvo. A to je istá zvláštnosť, lebo slovo smilstvo do týchto veršov celkom nepasuje, lebo v nich je reč o manželke. Sem by bolo vhodnejšie slovo cudzoložstvo, lebo cudzoložstvo je to slovo, ktoré sa používa na pomenovanie manželskej nevery. Smilstvo označuje sexuálnu poškvrnu, nečistotu, ku ktorej došlo ešte pred definitívnym uskutočnením (zavŕšením) manželstva. Jozef nachádza svoju manželku, hoci on s ňou nemal ešte intímny styk, v sexuálnej nečistote, a tak ju chce prepustiť. Anjel mu oznamuje, že to všetko je úplne inak. Jozef prijme anjelovu inštrukciu a Máriu, svoju snúbenicu, neprepustí.


Pán Ježiš Kristus hovorí, že nikdy nemáme prepúšťať svoje manželky. Matúš vie, že keď ľudia, a zvlášť Židia, budú čítať toto evanjelium, budú si všetci lámať hlavy nad tým, že ako je to možné, že Jozef bol spravodlivý a pritom chcel Máriu, svoju snúbenicu manželku prepustiť. Ide o to, že pôvodný výrok Pána Ježiša je ten, ktorý máme zapísaný v Markovi 10:11-12, v Lukášovi 16:18 a u Pavla. Matúšovu poznámku, vsuvku, ktorá sa nachádza len u Matúša v 5:32 a 19:9 („krome príčiny smilstva“), môžeme nazvať Matúšov komentár. Matúšov komentár (vsuvka) vyjadruje tú zvláštnosť, ktorá súvisí s podstatou a významom židovských zásnub. Jozef v takej situácii bol. Bol zasnúbený, a tým mu už Mária bola daná za manželku, len s tým rozdielom, že ich vzťah bol ešte bez intímneho spolužitia, a tým toto manželstvo ešte nebolo manželstvom v plnom slova zmysle.


Všimnite si, aké zvláštne sú formulácie v prvej kapitole Matúša: Jozef a Mária boli len zasnúbení, ale anjel Jozefovi hovorí, aby neprepúšťal svoju manželku. Tomu sa nedá porozumieť dovtedy, kým nepochopíme podstatu židovských zásnub a židovského manželstva. Má Jozef snúbenicu alebo manželku? Má Mária snúbenca alebo manžela? Hoci Jozef a Mária boli ešte len zasnúbení, vo verši 19 (Matúš 1) o Jozefovi čítame už ako o manželovi Márie a vo verši 20 čítame o Márii už ako o Jozefovej manželke. Toto my na Slovensku nepoznáme. U nás muž má buď ešte len snúbenicu alebo už manželku. V židovstve sa manželstvo považovalo za legálne už od zásnub. Po zásnubách sa však ešte intímne nežilo. Intímny život začínal až neskôr, až po svadbe.


Pojmy snúbenica/manželka sa striedajú len v samotnej prvej kapitole Matúša. V osemnástom verši Mária je nazvaná snúbenica, ale v dvadsiatom verši ju anjel označuje za Jozefovu manželku. Mária bola Jozefovi zasnúbená a legálne (po právnej stránke; de jure) mu bola manželka, ale z pohľadu intímneho manželského spolužitia v skutočnosti (de facto) mu ešte manželkou nebola – ešte sa nestali jedným telom. V jedno telo splynuli až neskôr, po svadobnom obrade, po ktorom v židovstve prvýkrát medzi snúbencami/manželmi došlo aj k sexuálnemu vzťahu.


Takáto situácia je možná len v židovstve a v kultúrach a spoločnostiach, ktoré majú ten istý typ (koncept) zásnub ako má židovstvo. Do iného typu zásnub sa už táto situácia previesť nedá. V našej krajine snúbenica ešte nie je manželka a manželka už nie je snúbenica. Keďže naša spoločnosť nemá tento typ zásnub/manželstva, situáciu, ktorá bola vtedy v židovstve po zásnubách, nemôžeme prenášať do našich podmienok a kultúry nášho typu.


Tento druhý spôsob vysvetlenia je zmysluplnou odpoveďou a varovaním pred tým, aby sme neskončili v postoji, že rozvedený za istých okolností a podľa Matúša 19:9 a 5:32, môže uzatvoriť nové manželstvo. Nie, nemôže! To je možné len v židovstve a len v situácii, keď snúbenec manžel po zásnubách, ale ešte pred svadbou zistí, že jeho snúbenica manželka smilnila. Pre úplnosť doplníme, že ak by Jozef bol prepustil Máriu, ako to aj zamýšľal, bol by sa mohol oženiť s inou dievčinou bez toho, aby manželstvo s tou inou dievčinou bolo cudzoložstvom (cudzoložením).


Uviedli sme dva spôsoby vysvetlenia a argumentácie. Záverom je potrebné povedať, že oba spôsoby zdôvodnenia sú správne, rovnocenné a dostačujúce, a že oba vedú k tomu, že rozvodom manželov v našej kultúre ani pre jedného z rozvedených nevzniká nárok a neotvára sa možnosť na nové/ďalšie iné manželstvo – a to za žiadnych okolností.Pre viac o manželstve klikni na linku: Manželstvo, rozvo iné.


 

Ďalšie články od tohto autora