aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag11z.jpg
Bude spasená rodením detí? PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Ján Šichula   

No, bude spasená rodením detí, ak zostanú, ony ženy, vo viere a láske a v posvätení s rozumnosťou.

1. Timoteovi 2:15


V tomto článku sa chceme venovať hlavne pätnástemu veršu z 1. Timoteovi 2. Rozvinieme niektoré pozorovania nad ním a urobíme niektoré aplikácie, aby sme si v šírke uvedomili a videli, že hoci verš hovorí priamo k ženám, rovnako má plnú aplikáciu aj k mužom. Budeme sa usilovať tieto veci zasadiť do širšieho biblického rámca.Pätnásty verš ako prvé hovorí, že existuje spasenie pre ženy. To je dobrá správa a krásna skutočnosť. Vidíme, že spasenie je potrebné, lebo verše 13 a 14 konštatovali, že prišiel hriech a ľudia padli. Padli muži a padli aj ženy. Zhrešila žena Eva, zhrešil muž Adam a nakoniec my všetci sme zhrešili v Adamovi, lebo on bol tým, čo zvykneme označovať „federálna hlava“ – teda zvláštny zástupca ľudstva, reprezentant celého svojho potomstva, všetkých, ktorí sa z neho a z Evy narodili – a to sme bez rozdielu my všetci. Rodokmeň všetkých ľudí totiž začína Adamom a jeho ženou Evou.


Do ľudskej rasy vošiel teda hriech a všetci sme sa stali hriešnikmi – všetci poznáme túto základnú biblickú skutočnosť. Písmo dokonca v 14. verši hovorí, že bolo zvedenie, stal sa strašný Satanov zvod, ktorý prišiel najprv k Eve. Pokojne môžeme povedať, že to bola len otázka časovania, lebo nakoniec žiadosť tela, žiadosť očí, chlúbna pýcha života ako o nich čítame v prvom Jánovom liste, rovnako premohla aj mužov. Nakoniec aj Adam je ten, ktorý vchádza do toho istého hriechu, lebo sa podvolil ponuke, ktorá cez ženu k nemu prišla, keď mu ponúkla, aby tiež zjedol zo zakázaného ovocia. Bola to ale Eva, ktorá bola prvá vystavená zvodu a pre ktorú sa Satan rozhodol, že ona je tak stvorená a takým spôsobom postavená do sveta, že bude pre neho ľahšie priniesť hriech tým, že pokušenie upriami na ňu. (Viac sme o tom písali v predchádzajúcom článku: Žena nech sa v tichosti učí.)


Hriech je na svete, všetci zhrešili a všetci potrebujú spasenie. Prišiel zvodom, klamstvom, nepravdami, ktoré boli povedané diablom prvým ľuďom. Došlo k úplnému prekrúteniu reality: nezomriete, nebojte sa, budete ako bohovia, bude všetko v poriadku, ničoho sa nemusíte báť, žiadne obavy, žiadne strašné veci vás nečakajú. Naopak, vy si prilepšíte, vy sa budete mať lepšie, vás čaká lepší život keď zhrešíte, než keby ste poslúchali. Hneď na začiatku histórie ľudstva sú do ľudskej mysle, do ľudského konania vštepené tie najhoršie veci, tie najhoršie postoje. Preto Biblia je kniha, správa o spasení. Spasení zo strašných hriechov, zo strašnej viny, zo strašného pádu, z veľkých, hrozných vecí, ktoré sme my, ľudia, popáchali. Pätnásty verš je dobrá správa a je kontrastom k veršom 13 a 14, v ktorých sa nachádza zlá správa.


Na tejto dobrej správe z pätnásteho verša nás trocha prekvapuje to, že o spasení sa tu píše veľmi zvláštne. To, čo normálne poznáme ako dobrú správu: Veriť v Pána Ježiša, uznať svoje hriechy, učiniť pokánie, že kto verí v Pána Ježiša prešiel zo smrti do života, že máme odpustené hriechy, že sme ospravedlnení, je v tomto verši napísané v podobe, na akú nie sme zvyknutí. Čakali by sme: „No bude spasená, keď uverí v Pána Ježiša“, ale zrazu s prekvapením čítame: „No, bude spasená rodením detí.“ Toto môže vyvolať istú dilemu a okrem iného nás ľahko môžu napadnúť otázky nasledovného typu:

    1. Žena má byť spasená iným spôsobom ako muž?

    2. Spasenie je predsa z milosti skrze vieru?!

    3. Čo slobodné ženy, sestry, ktoré sa nikdy nevydajú? Čo s nimi? Je aj pre nich spasenie?

    4. A čo vydaté ženy v bezdetných pároch, lebo aj takéto sú. Nie každá rodina má svoje vlastné deti.


V prvom rade tento verš sa nebude dať pochopiť, kým sa nenaučíme myslieť v schéme, že spasenie podľa Písma má dve stránky. Prvá stránka spasenia, ktorej môžeme hovoriť prítomná stránka, hovorí o tom, že spasenie už máme. Už teraz sme ospravedlnení z viery a už teraz máme pokoj, už teraz máme odpustené hriechy, už teraz máme Svätého Ducha – a so spasením ide veľa ďalších vecí, ktoré sú už naše, napr. Rímskym 5:1; Efezským 2:8; 2. Timoteovi 1:9; Títovi 3:5. Druhá stránka spasenia nás ešte čaká – Písmo o nej hovorí ako o budúcej skutočnosti, napr. Rímskym 13:11; 1. Petrov 1:5; 1. Tesalonickým 5:9.


Z Písma vieme, že nám Kristus kúpil celé spasenie, že nám kúpil celý večný život a obidve stránky spasenia veriaci získava cez Krista a len cez Krista. Z toho celého spasenia, čo Kristus kúpil, zatiaľ vidieť časť a na časť sa čaká. Celé spasenie sa ukáže a odkryje pri príchode Krista. Tento pätnásty verš je typický verš o tom budúcom aspekte, o budúcej stránke spasenia. Držíme v pamäti tieto dve stránky spasenia a budeme sa snažiť vysvetliť pätnásty verš čo najpodrobnejšie. Vo verši 15 treba rozlíšiť dve skutočnosti: Vonkajšiu skutočnosť a vnútornú skutočnosť.Vonkajšia skutočnosť

Vonkajšia skutočnosť je to, čo má byť viditeľné navonok v živote ženy. Navonok v jej živote má byť poznateľné, že bude spasená a tu čítame, že bude spasená rodením detí. To, že rodením detí, je jednoducho skratka do celej úlohy ženy voči rodine, voči manželovi, voči deťom i voči Božiemu poriadku a v tomto verši je to kľúčový prejav živej a spasiteľnej viery. Pavlove listy boli už vtedy medzi kresťanmi dosť rozšírené. Toto nám pomáha si uvedomiť, že Pavol už mnohé veci môže písať skratkovito. Napríklad takýmto skratkovitým veršom sa zdá byť aj tento pätnásty, lebo už vychádza z toho, že ľudia, ktorí ho budú čítať, budú poznať iné jeho listy. Budú poznať list Rímskym, list Galatským, budú poznať list Efezským a ďalšie. Napr. v piatej a šiestej kapitole listu Efezským máme jednu z najdlhších statí inštrukcií pre mužov, ženy a deti. Okrem toho v prvej kapitole tohto listu máme od verša 12 po verš 16 zapísané celé evanjelium tak, ako ho Pavol aj vždy hlásal. Pavol evanjelium, ktoré hlásal, nezmenil ani v poslednej etape svojho života. Nijaké iné evanjelium nie je ani v 1. liste Timoteovi. Pavol až do konca života hlásal spasenie z milosti skrze vieru v Krista a iba Krista ako dokonalého Spasiteľa hriešnikov.


V tejto chvíli sa dá očakávať, že Pavol už píše skôr skratkovito, lebo nevidí potrebu stále a znova rozpisovať známe skutočnosti a môže si to dovoliť, lebo ráta s tým, že sú už dostatočne známe všetky hlavné biblické pravdy, aby bolo možné vyjadrovať sa skratkovito.


Pretože je typické pre ženu–kresťanku, že vstúpi do manželstva, výraz bude spasená rodením detí vyjadruje to, čo poznáme ako prirodzený prejav viery u ženy kresťanky v tom, že sa stotožňuje s úlohou, ktorú Boh Stvoriteľ priradil žene a nehľadá pre seba uzurpovať úlohy, ktoré Boh priradil mužom. Jednoducho tu platí veľká biblická skutočnosť: Viera vždy prináša ovocie. Vonkajšia skutočnosť je to, čo vyraší navonok a zo stromu viery vyrastie ako ovocie. Vieme, že viera je tesne spojená s ovocím. Keď človek neprejavuje nič, čo ide so spasením, so záchranou, tak je pochybnosť, či vôbec bol spasený. Toto ovocie viery, rodenie detí, je tu skratka do celej úlohy ženy a je to kľúčový prejav živej a spasiteľnej viery u ženy, ktorá sa ochotne podriadi všetkým biblickým inštrukciám - a toto sme nazvali vonkajšia skutočnosť. Okrem tejto vonkajšej je v tomto verši uvedená aj vnútorná skutočnosť.Vnútorná skutočnosť

Vnútorná skutočnosť je zvyšok pätnásteho verša: „… ak zostanú oni ženy vo viere a láske a v posvätení s rozumnosťou“. Všimnime si, že o kapitolu skôr v prezentácii evanjelia Pavol vo verši 14 píše: „… sa preveľmi rozmnožila milosť nášho Pána s vierou a láskou…“ – a to vytvára východiskovú základňu pre verš 2:15. Aby podriadenie sa ženy biblickým inštrukciám malo pred Bohom zmysel a mohlo byť dôkazom, že tu naozaj máme ženu zachránenú Kristom, jej podriadenie musí prameniť zo živej viery. Musí byť hýbané láskou a vystupovať ako súčasť širšieho balíčka posvätenia. Tam, kde má žena vieru, lásku a posvätenie a v tom širšom balíčku aj rozumnosť, tam príjme aj biblickú úlohu ženy. Bude to do veľkej miery ukazovateľ, do akej miery sa žena v skutočnosti poddáva celému balíku inštrukcií o správaní sa ženy, ktoré sú uvedené aj tu v 1. liste Timoteovi v celej druhej kapitole. Uvedomme si, že to bude pre ňu možné len tak, že k tomu dôjde pôsobením Svätého Ducha a v Božej moci, pretože žiadna iná žena tu nie je opísaná, než veriaca v Pána Ježiša, než milujúca Pána Ježiša, než posvätená od Pána Ježiša, než Pánom Ježišom Kristom vystrojená k rozumnosti a k novému životu.


Ten, kto má vo svojom vnútri vieru, lásku a posvätenie, bude mať vždy navonok aj biblické skutky: poslušnosť a poddajnosť voči konkrétnym biblickým inštrukciám, čo bude charakterizovať jeho život ako celok. Biblický príkaz vytrvať v tom všetkom až do konca, by nás už vôbec nemal prekvapiť. Nech sa nám akokoľvek konštrukcia verša 15 zdá zvláštna, opisuje nakoniec normálny kresťanský život.


To najdôležitejšie sme teda rozriešili. Zostáva ešte zodpovedať zvyšné otázky načrtnuté v úvode článku. Nastáva dilema: Aká je aplikácia týchto inštrukcií pre nevydaté kresťanky? Odpoveď je taká, že Pavol píše cez väčšinovú situáciu. Historicky vzaté sa väčšina žien–sestier vydá. A teda bude to ich skúšobné pole, na ktorom sa ukážu, či žijú svoje spasenie. Nie všetky sestry sa vydajú. Ako budú spasené? Ak zostanú ony ženy vo viere a láske a v posvätení s rozumnosťou. Vnútorná skutočnosť sa nemení, je vždy a pre každú spasenú ženu rovnaká. Vonkajšia závisí od toho, či sestra je vydatá, alebo nie je.


Ďalšia dilema: Žena–sestra je vydatá, ale nemajú deti. Pán Boh im nepožehnal deti. Ako bude spasená? Z vonkajšieho pohľadu bude spasená všetkým, čo môže uplatniť vo svojej situácii (podriadením sa manželovi, žije svoju úlohu v cirkvi, v rodine), keď zostane vo viere a láske a posvätení s rozumnosťou (vnútorná skutočnosť nemení).


Aká je aplikácia tohto verša pre nevydaté sestry? Bude spasená bez toho, že by Písmo učilo manželstvo ako povinnosť (záväznú podmienku) pre spasenie. Tento záver nie je záver z tohto textu. Biblická realita je jasná: Nie každá sestra sa vydá, nie každá bude mať rodinu, ale pozor, jeden dôležitý dôsledok to má. Táto väčšinová situácia je principiálna v tom zmysle, že nevydatá sestra, keď by ju Pán zavolal vojsť do úlohy manželky, pred tým neutečie – nebude pred manželstvom utekať.


V tomto článku sme sa pozreli na jeden na prvý pohľad náročný verš. Verš, ktorý však pri hlbšom rozbore nakoniec harmonicky zapadá do celku biblického učenia o spasení z milosti skrze vieru.


Záverom pripomenieme, že predtým, než sme sa dostali do druhej kapitoly, Pavol hovorí, že existuje Spasiteľ hriešnikov, Pán Ježiš. A teda to, čo sme videli, je rozpracovanie toho, ako a čo Pán Ježiš – Spasiteľ hriešnikov, urobí s mužmi, čo urobí so ženami, čo urobí v cirkvi, čo urobí v rodine a čo urobí s tými ľuďmi, ktorí majú vieru, lásku, posvätenie a rozumnosť. Prvé, čo potrebujeme, je vždy viera, láska, posvätenie a rozumnosť. Ostatné veci potom z toho už vyrastú. 

Ďalšie články od tohto autora