aktuality

Koronavírus - zamyslenie. Čo sa to vlastne deje a prečo? Čo bude ďalej a čo máme čakať? Je táto situácia s koronavírusom už spustením posledných vecí? Lekcia o trpezlivosti a o poslušnosti. Božia vôľa a Božie srdce. Čomu žijeme?          Celý článok 


Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag10l.jpg
Hľa, Baránok Boží! PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Drahoslav Vajda   

Preto vchádzajúc do sveta hovorí: Obeti a posvätného daru si nechcel, ale si mi ustrojil telo.

V zápalných obetiach ani v obetiach za hriech si nemal záľuby. Vtedy som povedal:

Hľa, idem - v záhlaví knihy je napísané o mne - aby som činil, ó, Bože, tvoju vôľu.

Židom 10:5-7


Po slovách, ktoré sú uvedené v hore citovanom texte, Boží Syn opustil nádheru nebies a stal sa takým človekom ako ktokoľvek z nás (okrem hriešnej prirodzenosti a hriechu). Prišiel dobrovoľne na tento svet – do prostredia ľudí, ktorí existujú na tomto svete. V podobnosti tela hriechu vstúpil do časopriestorovej obmedzenosti svojho stvorenia (Rímskym 8:3). Prijal spôsob existencie poníženého ľudstva, prijal spôsob služobníka – „ale sám seba zmaril prijmúc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom (Filipským 2:7).


Svojím ponížením, zástupnou obeťou za hriech ľudstva, smrťou, zmŕtvychvstaním a oslávením zabezpečil večné spasenie tým, ktorí kedy uveria v Jeho meno (Skutky 2:21, 4:12; Židom 5:9) a na Jeho volanie činia pokánie (Matúš 9:3).


Kristova obeť na odpustenie hriechov môže totiž hriešnikovi priniesť úžitok iba vtedy,  keď v Krista uverí ako v Božieho Baránka, ktorý sňal hriech sveta (Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu, a povedal: Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta! - Ján 1:29).


Nevyhnutným predpokladom spasiteľnej viery bolo však zmŕtvychvstanie Ježia Krista (pozri 1. Korintským 15:12-19!). Viera v Božieho Baránka by nebola nikdy možná, keby svet nevedel a neoboznámil sa s dokonalým víťazstvom na Golgotskom kríži a zmŕtvychvstaním Ježia Krista.


Vierou v Ježia Krista sa nám dostáva odpustenie hriechov. Na základe tejto viery sme Božím milostivým rozhodnutím ospravedlnení, je nám pripočítaná spravodlivosť Ježiša Krista a znovuzrodením sa stávame Božími deťmi (Ján 1:12-13; Galatským 4:4-5).


Ústredným bodom diela spásy Ježiša Krista je Golgotský kríž. Krížom sa v evanjeliách zjavuje Božia spravodlivosť (Rímskym 1:17; 2. Korintským 3:9) nielen ako Božia vlastnosť, ale aj ako Boží dar, ktorý má pred Bohom večnú platnosť (2. Korintským 5:21). Udalostiam, bezprostredne predchádzajúcim ukrižovaniu, je venovaná väčšina článkov tohto čísla. 

Ďalšie články od tohto autora