aktuality

Sme zariadení na príjem podielu z dane

za rok 2017. Viac na Príjem z podielu…

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag13z.jpg
Sedem veľkých právd kresťanstva PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Ján Šichula   


Ale vstaň a postav sa na svoje nohy, lebo nato som sa ti ukázal,

aby som si ťa zvolil za služobníka a za svedka i toho, čo si videl,

i toho, pre čo sa ti ešte ukážem vytrhujúc ťa z rúk izraelského ľudu

a z moci pohanov, ku ktorým ťa ja teraz posielam, aby si otvoril ich oči,

aby sa obrátili od tmy k svetlu a od moci satana k Bohu,

aby dostali odpustenie hriechov

a podiel medzi posvätenými vierou, vierou vo mňa.


Skutky 26:16-18
Apoštolovi Pavlovi Kristus hneď pri jeho obrátení, na samom začiatku jeho kresťanského života, predložil sedem veľkých právd. Týmito pravdami sa kresťan rodí, žije nimi a správne má v poznaní týchto právd a vo viere v ne aj umrieť. Môžeme na ne pozerať ako na sedem veľkých základných právd kresťanskej viery.


Prvá veľká pravda je o Bohu Otcovi a Božom Synovi

Je to pravda o Bohu a o Pánovi Ježišovi Kristovi alebo inak: o Otcovi a jeho Synovi. Všimnime si, ako Pán Ježiš vtedy, keď sa ukázal Pavlovi, na jednej strane oznámil, že ľudia sa musia obrátiť od moci satana k Bohu a na druhej strane predložil, že budú posvätení (oddelení) vierou v neho – totiž v Pána Ježiša. Osoby Otca a Syna sú tu nerozlučne spojené. Písmo bežne strieda a hovorí, že človek musí veriť v Pána Ježiša Krista – Božieho Syna – a musí veriť v Otca. Z toho, čo je Pavlovi predložené, je zrejmé, že nikto nebude poznať Boha inak ako cez spoznanie Božieho Syna. Preto Ježiš – Boží Syn, musí byť hlásaný, kázaný, vysvetlený, oznámený, aby ľudia mohli poznať Boha Otca. Toto je nerozlučná spojka v Biblii a nachádza sa aj krížom cez knihu Skutkov.


Druhá veľká pravda je o satanovi, padlom anjelovi a o horde nespravodlivých anjelov

Pán Ježiš Pavlovi hovorí: „musia sa obrátiť od moci satana k Bohu“. Satan existuje, je reálny, je to skutočná bytosť. Je to bytosť pôvodne stvorená ako mocný anjel, ktorý sa však v pýche vzbúril proti svojmu Stvoriteľovi a stal sa tvorom plným klamstva a skazy. Okrem neho existujú aj padlí anjeli (voláme ich tiež démoni), ktorí pôsobia v tomto svete tak, že oslepujú ľudí, zatvrdzujúc ich srdcia, vyťahujú z nich Božie slovo a všemožne sa snažia, aby neuvideli Krista. Robia všetko možné preto, aby ľudia neuvideli a neporozumeli, že Kristus je Božia sláva, že Kristus je dokonalý božský obraz Otca, že Kristus je večný Boží Syn a že jeho dielo je k spaseniu postačujúce. Pavol s tým musí celý život počítať. A my tiež.


Tretia pravda je pravda o skazenosti a hriešnosti človeka, ktorý je od narodenia pod mocou hriechu a diabla

Pán Ježiš Pavlovi hovorí: „musia sa obrátiť od tmy k svetlu a musia dostať odpustenie hriechov“. Písmo nás jasne učí, že v každom jednom človeku, ktorý svoj život neodovzdal Kristovi, od narodenia vládne hriech. Boží verdikt nad nami je jednoznačný, všetci sme zhrešili, všetci sme hlboko pod čiarou Božích požiadaviek, všetci sme tak ďaleko od Božích svätých požiadaviek, ako je vzdialenosť z našej planéty na druhý koniec vesmíru. Tento náš hriešny stav je opísaný ako život v tme. Ak človek nevyjde z tmy, v ktorej žije od svojho narodenia, do svetla, do svetla Ježiša Krista, nedostane odpustenie hriechov. Ak sa toto v živote človeka nestane, je s ním zle tu na zemi, ale aj vo večnosti po smrti, pretože ho čaká spravodlivý trest za jeho hriechy.


Štvrtá veľká pravda je pravda o bezpodmienečnej nutnosti čím skôr sa obrátiť

V poverení, ktoré Pán Ježiš Pavlovi dáva, je ďalej zabudovaná pravda o nutnosti obrátenia. Obrátenie je nutnosť, ktorú musí každý jednotlivý konkrétny človek urobiť, ak má mať prospech a požehnanie z diela vykúpenia, ktoré sa takmer pred 2000 rokmi stalo na Golgotskom kríži. Pán Ježiš zomrel na kríži, zaplatil za hriechy, vstal z mŕtvych slávou Otcovou, a tým priniesol dokonalé vykúpenie a očistenie od hriechov. Ale pre koho? Nie pre všetkých automaticky, ale len pre tých, ktorí sa obrátia, len pre tých, ktorí uveria. Takáto je veľká pravda o nutnosti obrátenia. Dielo sa stalo, ale človek nemá z neho úžitok, kým sa neobráti k Bohu, neučiní pokánie (= uzná vlastnú hriešnosť a rozhodne sa odvrátiť od cesty vzbury a neposlušnosti) a neuverí v Ježiša Krista.


Piata veľká pravda je pravda o ospravedlnení

Toto je povedané slovami: aby dostali odpustenie hriechov – a týmto sa myslia tí, ktorí sa obrátia od tmy k svetlu, od moci satana k Bohu. Odpustenie všetkých hriechov je základná zložka ospravedlnenia. Čo presne pri ospravedlnení nastáva? Boh veriacemu odpúšťa všetky hriechy, v Kristovi ospravedlňuje hriešnika a od tej chvíle ho vidí ako úplne spravodlivého (tiež hovoríme, že veriacemu človeku pripočítava Kristovu spravodlivosť). Pripočítanie spravodlivosti je totiž metóda alebo „mechanizmus“, ktorým sa úžitok z dokončeného diela Ježiša Krista aplikuje na konkrétneho jednotlivca. Základný prospech z tohto diela pre človeka je ten, že sú mu odpustené všetky hriechy, a to raz a navždy. Preto najväčšia bolesť a problém tohto národa nie je v tom, že v našej krajine sú ateisti – čistých ateistov je v našich končinách pomerne málo. Najväčším problémom je, že mnohí chcú veriť v Krista, len nie tak, že ich celých ospravedlní vo chvíli, keď v neho uveria, ale chcú mať namiesto toho systém spolupráce. Jednoducho, človek chodí niekde do kostola, snaží sa usilovne spolupracovať zvyčajne pod vedením a prostredníctvom ľudí, ktorí sa v danej cirkvi chápu ako kňazi, a je presvedčený, že až keď v tejto spolupráci uspeje, nezlyhá alebo niečo v aktivitách nezanedbá, tak dosiahne ospravedlnenie a získa večný život. Toto však nie je cesta a ani spôsob ospravedlnenia, ktoré boli Pavlovi ako Kristovmu apoštolovi zjavené. Ak sa odkloníme od Pavlovho učenia, bude to mať pre nás smrteľné následky.


Šiesta veľká pravda je pravda o posvätení

Pán Ježiš pri svojom zjavení sa Pavlovi oznámil, že „dostanú odpustenie hriechov a podiel medzi posvätenými, posvätenými vierou vo mňa“.

Po odpustení hriechov nasleduje život v posvätení. Slovo posvätenie nesie v sebe základnú myšlienku oddelenia či postavenia stranou. Teda po odpustení hriechov človek dostáva podiel medzi tými, ktorí sú vierou v Ježiša Krista oddelení či postavení stranou. Každý úprimne veriaci v Ježiša Krista sa takto stáva oddelený (posvätený) pre Boha, pre jeho plán a pre službu jemu. V spojitosti s tým je zároveň navždy zmenené jeho vnútro. Dostáva Svätého Ducha a vďaka tomu je trvalo pripojený k Pánovi Ježišovi prostredníctvom toho istého Ducha. Posvätenie zároveň obsahuje ten rozmer, že kresťan v ňom rastie, resp. má nepretržite rásť, čo je Boží ideál pre jeho život. Ako zhrnutie tejto state zopakujeme to najpodstatnejšie – šiesta veľká pravda je o tom, že pri obrátení nastane trvalé oddelenie človeka pre Boha a službu jemu.


Siedma veľká pravda je pravda o úlohe viery

Je to viera v Božie sľuby a v osobu Krista, ktorou človek prijíma spasenie a nový život v Kristovi. Je to viera, o ktorej je reč vo verši 18: „Aby dostali odpustenie hriechov a podiel medzi posvätenými vierou, vierou vo mňa.“ Je to viera a len viera, ktorá sprostredkuje spasenie, záchranu, obrátenie, ospravedlnenie a ktorá človeka prevedie do nového postavenia pred Bohom. Je to viera, skrze ktorú sa človek znova narodí, skrze ktorú môže rásť, patriť Bohu, slúžiť mu, poslúchať ho a nasledovať ho. Vidíme, že viera má strategický dôležitú úlohu a nedá sa ničím nahradiť. Pre človeka niet väčšieho požehnania, než mať živú vieru v srdci, lebo táto ho ako pevné lano spojí s jediným Záchrancom, Pánom Ježišom, podobne ako keď sa topiaci na rozbúrenom mori chytí lana, ktoré mu hodili zo záchranného člnu.


Čo má robiť človek kresťan od chvíle obrátenia?

Záverom tohto článku si ešte položme otázku, čo mám robiť, ak sú tieto pravdy už bezpečne skryté v mojom srdci a vierou som si ich privlastnil. Taký človek má potom v prvom rade chcieť, aby sa obrátili ďalší. Má žiť v želaní a snahe, aby ďalší poznali Ježiša Krista a boli spasení. A má tiež každý deň milovať tieto Božie pravdy a v nich rásť, lebo teraz už s ním idú celý jeho kresťanský život.

 

 

Ďalšie články od tohto autora