aktuality

Sme zariadení na príjem podielu z dane

za rok 2019. Viac na Príjem z podielu…

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag08l.jpg
Čo s manželstvom predtým rozvedených? PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Drahoslav Vajda   


V článku O manželstve v dejinách ľudstva, Solas 21, zima 2013, str. 29, sme okrem iného uviedli, že manželská zmluva (manželský zväzok) zaniká len smrťou jedného z manželov (neruší sa rozvodom – 1. Korintským 7:39). Písmo po prípadnom rozvode rozvedeným dáva len dve možnosti:


Buď sa zmieria, alebo zostanú rozvedení, „neženatí“ (1. Korintským 7:11). Písmo uzavretie ďalšieho manželstva rozvedených nepripúšťa. Čo však v prípade, ak už došlo k novému manželstvu rozvedeného, rozvedených? Práve v súvislosti s uzavretím ďalšieho manželstva rozvedených vzniká najmä u veriacich veľa otázok. Obyčajne tieto otázky sú typu: Čo vtedy, keď …sa rozvedení vzali? …keď uzavreli ďalšie manželstvo ešte pred uverením? Môžu predtým rozvedení manželia slúžiť v cirkvi takým alebo onakým spôsobom? …môžu prijímať Večeru Pánovu? A tomu podobné otázky, ktorých môže byť veľké množstvo, lebo sú obyčajne položené vzhľadom na nejakú vždy inú konkrétnu situáciu a konkrétneho muža alebo ženu. V tomto článku budeme hľadať biblickú odpoveď na otázky súvisiace s ďalším manželstvom uzavretým po predchádzajúcom rozvode. Jedine Písmo (Sola Scriptura)


Ak chceme poznať biblickú odpoveď na tému manželstva uzavretého po predchádzajúcom rozvode, musíme ju hľadať jedine v Biblii. Len odpoveď Biblie je biblická odpoveď. Preto tu, v tomto článku, pri hľadaní odpovede na otázky súvisiace s manželstvom predtým rozvedeného (rozvedených), budeme postupovať týmto spôsobom – odpoveď hľadáme v Biblii. Čo teda hovorí Biblia o manželstve predtým rozvedených?Kto si berie rozvedenú…


Manželstvom uzavretým po rozvode vzniká stav, ktorý Pán Ježiš a aj ostatné novozmluvné spisy, nazýva cudzoložstvom. V evanjeliách o tom vypovedajú pasáže Matúš 5:27-28+32, zvlášť verš 32; Matúš 19:3-10, zvlášť verš 9; Marek 10:2-12, zvlášť verše 11 a 12; Lukáš 16:18 a v epištolách zase texty 1. Korintským 7:1-42, zvlášť verše 11 a 39, Rímskym 7:1-3, zvlášť verš 3.


Znovu pripomenieme, čo Biblia hovorí o manželskom vzťahu. Manželstvom muž a žena vstupujú do zmluvy (Malachiáš 2:14) a stávajú sa jedným telom (1. Mojžišova 2:24; Matúš 19:5, Matúš 19:6; Marek 10:8 „…a budú jedno telo; …nie sú viacej dvoje, ale jedno telo“).


Manželstvo je zmluvný vzťah, ktorý platí stále a nezrušiteľne až dovtedy, kým žijú obaja manželia: „Lebo vydatá žena je priviazaná k živému mužovi zákonom…“ (Rímskym 7:2) a „Žena je viazaná zákonom, dokiaľ žije jej muž…“ (1. Korintským 7:39). Tu je napísané, že jedinou platnou podmienkou trvania uzavretého manželstva, platnosti uzavretej manželskej zmluvy je, že ešte žije ako manžel, tak aj manželka – že žijú obaja (aj keď sú podľa svetského práva už rozvedení). Platí to aj opačne: Ak žije manžel a aj manželka, tak je stále v platnosti manželstvo, do ktorého vstúpili – tak je stále platná manželská zmluva, ktorú vstupom do manželstva uzavreli. Je samozrejmé a logické, že sa tým myslí manželstvo, ktoré uzavreli tak, že ani muž predtým nebol ženatý a ani žena predtým nebola vydatá.


Manželský vzťah alebo manželská zmluva zaniká len smrťou jedného z manželov: „Ale keby zomrel muž, slobodná je od zákona…“ (Rímskym 7:2) a „…ale keby zosnul jej muž, je slobodná a môže sa vydať za koho chce…“ (1. Korintským 7:39). Všetko, čo je napísané v týchto a ďalších veršoch a vo veršoch súvisiacich s manželstvom, rozvodom a ďalším sobášom predtým rozvedených, platí rovnako ako pre ženu, tak aj pre muža.


Nové (ďalšie) manželstvo predtým rozvedeného (rozvedených) je Písmom pomenované cudzoložstvom, cudzoložením:

Matúš 5:32 „Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku krome príčiny smilstva, vedie ju k cudzoložstvu, a ktokoľvek by si vzal za ženu prepustenú, cudzoloží.“

Matúš 19:9 „A hovorím vám, že ktokoľvek by prepustil svoju ženu pre inú príčinu ako pre smilstvo a vzal by si za ženu inú, cudzoloží, a ten, ktorý si vezme za ženu prepustenú, cudzoloží.“

Marek 10:11-12 „A povedal im: Ktokoľvek by prepustil svoju ženu a vzal by si za ženu inú, dopúšťa sa pri nej cudzoložstva; a keby žena prepustila svojho muža a vydala by sa za iného, cudzoloží.“

Lukáš 16:18 „Každý, kto prepúšťa svoju ženu a berie si inú, cudzoloží; a každý, kto si berie prepustenú od muža, cudzoloží.

Rímskym 7:3 „A tak teda, kým žije muž, budú ju volať cudzoložnicou, keby bola ženou inému mužovi…“


Vo všetkých veršoch je to rovnako, len Matúš vo svojom evanjeliu má vo veršoch 9:32 a 19:9 oproti relevantným veršom Marek 10:11-12 a Lukáš 16:18 vsunutý výraz krome príčiny smilstva (resp. pre inú príčinu ako pre smilstvo). Touto tzv. Matúšovou vsuvkou (alebo podľa iných Matúšovým komentárom) sme sa zaoberali v predchádzajúcom článku Nové manželstvo a Matúš 19:9. Na tomto mieste len pripomenieme, že cudzoložstvo tak, ako je chápané a definované v Písme a prijímané biblickými učiteľmi, je sexuálny akt (pohlavný styk) jednej osoby s takou osobou, ktorá je už zmluvne jedným telom s inou osobou - je to sexuálny akt (sex) mimo manželstva.


Hriešnosť stavu „manželstva“ predtým rozvedených je vyjadrená slovesom cudzoložiť. Vo všetkých citovaných veršoch je sloveso cudzoložiť v prítomnom čase, čím je povedané, že to, čo toto sloveso opisuje, stále prebieha, stále trvá. Vstup do tohto „manželstva“, ako aj do akéhokoľvek a každého iného manželstva sa deje jednorázovým aktom (sobášom), ale prítomný čas slovesa cudzoložiť hovorí, že cudzoloženie je pretrvávajúci, trvalý stav, trvalá charakteristika tohto „manželstva“. Takéto „manželstvo“ je trvale hriešnym stavom.


Rovnaký význam má aj výraz dopúšťa sa pri nej cudzoložstva, v ktorom pretrvávajúci stav cudzoložstva je vyjadrený prítomným časom slovesa dopúšťať sa. Podobne je tomu tak aj vo verši Rímskym 7:3. V tomto verši (Rímskym 7:3) „A tak teda, kým žije muž (rozumej: manžel prvého, legálneho manželstva), budú ju volať cudzoložnicou…“ je skutočnosť tohto hriešneho stavu rovnako vyjadrená prítomným časom (kým žije muž, budú ju volať), ktorý začal sobášom (svadobnou nocou) takéhoto „manželstva“, pretrváva a pokračuje do budúcnosti.


Výraz vziať si za ženu v citovaných veršoch vyjadruje skutočnosť, že došlo k vzniku ďalšieho manželstva, keď aspoň jeden z týchto „manželov“ je už rozvedený. Pritom pod manželstvom sa rozumie celá dlhá doba trvania tohto „manželstva“. Rovnaký zmysel dávajú aj varianty tohto výrazu a použité slovesné časy.


Aj výraz byť ženou inému mužovi (keby bola ženou inému mužovi) vo verši Rímskym 7:3 v zmysle celého verša (a kontextu veršov 1 a 2) hovorí o uzavretí ďalšieho manželstva po predchádzajúcom rozvode. Aj tento verš hovorí o celej dobe trvania tohto „manželstva“ ako o cudzoložstve (kým jej skutočný manžel, s ktorým sa stala a je stále jedným telom, žije). Viac o manželstve a rozvode na http://www.solas.sk v priečinku knižnica – vyučovanie; klikni na linku: Manželstvo, rozvod a iné.


Môžeme sumárne uzavrieť, že: Biblia manželstvo predtým rozvedeného (rozvedených), pokiaľ aspoň jeden z ich predchádzajúcich partnerov žije, prehlasuje bez akejkoľvek výnimky a bez ohľadu na akékoľvek okolnosti za pretrvávajúce cudzoložstvo a cudzoloženie a oboch týchto partnerov za cudzoložníkov! Je to prehlásenie priame, jasné, zrozumiteľné, jednoznačné a nekompromisné. Z tohto pomenovania niet žiadnej výnimky!Čo vtedy, ak už došlo k uzavretiu nového manželstva rozvedeného?


Vyššie sme uviedli a ukázali z Písma, že novým manželstvom rozvedeného (rozvedených), vzniká stav pretrvávajúceho cudzoložstva, pričom nezáleží na tom, či k rozvodu došlo pred alebo po uverení v evanjelium Ježiša Krista, a či k uzavretiu nového manželstva došlo pred alebo po uverení v evanjelium Ježiša Krista, alebo či k uzavretiu takéhoto manželstva došlo z nevedomosti. Vzniká ale vážna otázka: Keď takýto manželský pár (prípadne zbor, do ktorého patria) rozpozná, že toto nové manželstvo predstavuje stav pretrvávajúceho cudzoložstva a dospeje k postoju srdca, že je potrebné učiniť pokánie a nápravu tohto hriešneho stavu (opustiť hriech), aké konkrétne riešenie bude možné považovať za trvalé pokánie a trvalú nápravu (za trvalé riešenie) takto vzniknutého cudzoložného stavu?


Pálčivosť tejto otázky tkvie v tom, že novozmluvné spisy neuvádzajú na túto otázku priamu, výslovnú odpoveď a tým nedávajú priame konkrétne riešenie takto vzniknutého cudzoložného stavu, ostávajú len pri konštatovaní, že takéto manželstvo je trvalé cudzoložstvo.
Na web umiestnené dňa: 2. 4. 2014.

Upravené dňa: 22. 9. 2014.


 

Ďalšie články od tohto autora