aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag02l.jpg
Plnosť Božieho zaopatrenia PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Drahoslav Vajda   

Plnosť Božieho zaopatrenia je založená na kríži a diele Ježiša Krista. Božie zaopatrenie, to sú všetky tie veci, ktoré Boh pre nás pripravil: zmierenie, odpustenie, spravodlivosť, pokoj, uzdravenie, zdravie, svätosť, posvätenie a ďalšie, ktoré sú súčasťou toho, čo pre nás Boh zaistil v spasení.

Stredom toho všetkého, čo Boh pre nás učinil, je kríž. To, čo Ježiš Kristus učinil na kríži Golgoty je dielo dokonalé, dokončené, úplné a večné v každom smere. Nie je nič, čo by bolo treba k nemu pridať a ani sa nemôže z neho nič ubrať. Keď si ho vierou privlastníme, zaistí v našom duchovnom živote stabilitu a istotu, ktorou nič neotrasie. „Ale odo mňa nech je to preč, aby som sa chválil krome krížom nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého mi je svet ukrižovaný a ja svetu“, (Galatským 6:14). Pavel sa chcel chváliť iba touto jednou jedinou vecou: krížom nášho Pána Ježiša Krista. Kríž nikdy nestratí svoju účinnosť.


Prvý Adam živou dušou, posledný Adam oživujúcim duchom

„Tak je aj napísané: Prvý človek, Adam, stal sa živou dušou, posledný Adam oživujúcim duchom“ (1. Korintským 15:45)


Boh v osobe Ježiša Krista zostúpil z neba a dobrovoľne sa stal jedným z ľudí. Prišiel ako opravdivý potomok Adama, z tela a krvi (ale bez hriechu). Ako posledný Adam vzal na seba celé zlé Adamovo dedičstvo. Všetku našu vinu a hriech, všetko utrpenie, všetky dôsledky hriechu, všetko zatratenie a súd. Celé toto dedičstvo vyprázdnil – vyprázdnil zlorečenstvo. Vypil horký kalich nášho dedičstva až do poslednej kvapky – v tomto kalichu už neostalo nič. Toto učinil ako posledný Adam.


Keď zomrel, adamovské dedičstvo bolo ukončené. Keď vstal z mŕtvych, vstal ako druhý človek, ako nový človek, ktorý predtým nikdy neexistoval. Každý, kto bol usvedčený a získaný Svätým Duchom k živej nádeji vo vzkrieseného Ježiša Krista, stáva sa tiež účastníkom tohto nového pokolenia.


Ako sme mali svojho praotca v Adamovi, tak máme aj pôvodcu svojho nového pokolenia v druhom človekovi – v Ježišovi Kristovi: „Prvý človek zo zeme zemský, z hliny, druhý človek - Pán z neba. Aký bol ten zemský, takí aj všetci zemskí, a aký ten nebeský, takí aj všetci nebeskí. A ako sme niesli obraz zemského, tak ponesieme aj obraz nebeského“ (1. Korintským 15:47-49). V Adamovi sme zdedili vinu a hriech a všetky z toho vyplývajúce problémy a prekliatia. V Ježišovi Kristovi máme spravodlivosť a všetky z toho vyplývajúce požehnania.


„...o koľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného Ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste svätoslúžili živému Bohu“, (Židom 9:14).


Ježiš Kristus, bezhriešny Boží Syn, vzal na seba všetko zlorečenstvo, aby každý, kto v neho uverí, mohol prijať všetko to dobro, ktoré patrí Ježišovi Kristovi pre jeho nepoškvrnenú spravodlivosť.


Čo teda máme urobiť? To isté čo mal urobiť Izraelský ľud na púšti – dnes: vo viere sa pozrieť na kríž Golgoty a uveriť v osobu a dielo Ježiša Krista. Na kríži skončilo zlé dedičstvo. Na kríži prechádzame zo starého stvorenia do nového: „Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, hľa, všetko je nové“ (2. Korintským 5:17). Nové stvorenie je celkom z Boha.


Ako vstúpiť do novoty života?

Spasenie je každý zisk, úžitok, ktorý bol vybojovaný smrťou Ježiša Krista na kríži a jeho vzkriesením. Nielen odpustenie hriechov, ale každé Božie zaopatrenie je v Ježišovi Kristovi. Ako vstúpiť do Božieho zaopatrenia? Srdcom a ústami. Biblia hovorí: „Ale čo hovorí spravodlivosť z viery? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. To jest to slovo viery, ktoré kážeme. Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo Písmo hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený“ (Rímskym 10:8-11).


Pred rokmi som tak urobil aj ja a Boh ma zachránil z mojich hriechov a prijal ma za svojho syna. V tomto zmysle slova prejsť zo smrti do života a stať sa Božím dieťaťom, je veľmi jednoduché – zareagovať na pôsobenie Svätého Ducha, zareagovať na evanjelium, uveriť a vyznať vieru v Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa a Pána.


Témy:


Zdieľať |
 

Ďalšie články od tohto autora