aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag02l.jpg
Izrael v Biblii a histórii - 3. časť PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Ján Šichula   

Veriaci z pohanov a list Židom

Kým za dávna mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch,

za týchto posledných dní nám hovoril v Synovi

Židom 1:1


V predchádzajúcich častiach sme uviedli, že my, veriaci z pohanov, sme s Izraelským národom prepojení cez Novú zmluvu. V tejto časti sa chceme ešte formou očíslovaných bodov a následného zhrnutia zamyslieť nad tým, ako toto prepojenie pre nás, kresťanov tejto éry, súvisí s listom Židom.


Tento článok je v istom zmysle aplikáciou prechádzajúcich dvoch na konkrétnu otázku, ktorá sa často kresťanom vynára pri spoznávaní Božieho slova.

  1. List Židom je vo svojom kontexte a situácii adresovaný kresťanom obráteným zo židovstva. Je adresovaný tým, ktorí uverili v Krista a svojím pôvodom sú etnickí Židia. Oni sú veľmi dobre znalí svojej histórie a Božieho plánu od Genezis po Malachiáša. Teda, keď pri čítaní vidíme to množstvo starozákonných detailov, ktoré sú v tomto liste uvedené, tak vidíme, že oni poznajú svoju históriu a rozumejú jej. List sa na históriu a Písma izraelského národa neustále odvoláva.
  2. Prijímatelia listu sú ľudia, ktorí prichádzajú s pozadím 2000-ročnej histórie od Abraháma cez všetkých Izraelských kráľov a prorokov až po Pána Ježiša  Krista. Môžeme povedať, že je to ich národná história.
  3. Títo veriaci sa ocitli v náporovej situácii, v tlaku, v prenasledovaní a v súžení a vznikajú veľké pokušenia a odpor proti ich viere. List k nim prichádza v situácii, keď sú pred obrovskými pokušeniami a jedno z pokušení je: Čo tak vrátiť sa do starého postoja a spôsobu života pod Mojžišovou zmluvou – teda splynúť naspäť s neobráteným židovstvom a týmto si ušetriť všetko toto trápenie?

To by znamenalo žiť, ako keby Nová zmluva k nim nikdy neprišla, ako keby nikdy neprišiel Kristus. Ušetrili by sme si napríklad tlak od neobrátených Židov, ušetríme si tlak od Rimanov, ktorí tolerovali do veľkej miery židovské náboženstvo a viac-menej ho nechali v 1. storočí existovať podľa vlastného presvedčenia, ale nie tak to bolo s kresťanstvom. Postupne ako kresťanstvo čoraz viac rástlo a viera v Krista sa šírila cez intenzívne evanjelizačné úsilie ranej cirkvi, ku koncu 1. storočia rímska ríša čím ďalej, tým viac, prenasleduje kresťanov. V takejto situácii sa nachádzajú kresťania, ku ktorým prichádza List Židom. Sú odmietnutí od židovských súkmeňovcov a zároveň vystavení narastajúcemu tlaku od rímskej pohanskej spoločnosti – vytratil sa všetok voľný priestor.


     4. Do tejto situácie im list Židom vysvetľuje a podčiarkuje podstatu života s Bohom, pričom opisuje, ako kresťanský život spočíva vo viere v zasľúbenia a v poslušnosti Božiemu slovu. A táto podstata pravého života s Bohom bola rovnaká i pred vtelením a i po príchode Božieho Syna.. Podstata bola: veriť v sľuby a z tejto viery byť poslušný a konať to, čo Boh prikázal. Veriť v sľuby a z viery byť poslušný!

Štvrtý bod zoznamu je strategicky dôležitý, preto ho ešte rozšírme. Zastavme sa teraz nad otázkou: Ako žil Abrahám? Prečo on je príkladom viery? Prečo on je vzor i pre obrátených Židov a pre každého, kto kedy mal vieru, či už pre Židov, či pre pohanov, ktorí majú vieru v Pána Ježiša Krista? Po odpoveď zájdime do siedmej kapitoly Skutkov.


Štefan vo svojej reči Židom pripomenie, že história ich národa Izraela začala, spočívala a mala dominantný prvok, a tým je: veriť sľubom; prijať Božie sľuby a odpovedať na ne vierou. „A nedal mu v nej dedičstva ani na stopu nohy a zasľúbil, že mu ju dá do vlastníctva i jeho semenu po ňom, vtedy, keď ešte nemal dieťaťa (Skutky 7:5).


Čo sa žiaľ ale opakovane stávalo v období medzi Abrahámom a Pánom Ježišom? Opäť a opäť to bola tragédia Izraela a je až dodnes, že sa podstata sľubov a viery v sľuby zmenila na ľudskú poslušnosť zoznamu, kedy zoznam prikázaní je spravodlivosť, ktorú človek musí získať svojím životom a potom s ňou prísť pred Boha ako pracovník, ako niekto, kto potom dostáva odmenu za svoju spravodlivosť. Tieto a podobné pomýlené postoje mnohokrát viedli k hrozným úpadkom Izraela. I napriek tomu ale všemohúci Boh trvalo nezanevrel na svoj ľud a  opätovne posiela prorokov, alebo  po sérii bezbožných kráľov dáva povstať takým, ktorí berú jeho slovo vážne. Proroci volajú k viere v zasľúbenia a v Božie dielo, ktoré Boh konal, koná a aj sa ďalej chystá vykonať. Zároveň varujú pred tým, že nikto sa nemôže spoliehať na nič iné než na Božie dielo spasenia. A keď príde Pán Ježiš, tak on sa stane konečným obsahom toho sľubu, jeho konečným vyplnením. Čo je podstata kresťanského života, ako ho priniesla Nová zmluva? Rovno poviem: my sa napájame na podstatu Abrahámovskej viery a tou je veriť sľubom a potom z tejto viery poslúchať a konať to, čo sa Bohu páči.

5. Všetci veriaci z pohanov sú účastní toho istého života viery a poslušnosti ako aj veriaci zo Židov, a preto im rovnako patria sľuby, napomenutia, varovania a vysvetlenia z listu Židom. A toto je postoj, s ktorým máme tento list čítať.

6. Sem-tam sa medzi kresťanmi vyskytne prístup, že list Židom nepotrebujeme čítať a ani ho brať vážne, lebo ten platí len pre Židov, presnejšie teda pre obrátených Židov. Takýto postoj vyplýva z nepochopenia veľkej schémy spasenia a toho, ako je do nej zabudovaná linka Židov a linka pohanov, ktorí počnúc vyliatím Ducha na Letnice vytvárajú spolu jeden Boží ľud. Existuje len jeden koreň, jedna oliva, do ktorej musí byť vsadený ako Žid tak i pohan, a to vierou v Spasiteľa Krista. Preto spasení Židia a  pohania majú spoločný charakter svojho duchovného života. 


7. Kresťan nežid musí rovnako otvoriť list Židom a prechádzať ho od začiatku až do konca. Áno, bude tu istý rozdiel v tom, že pre pohanov väčšinou nie je pokušenie vrátiť sa konkrétne pod Mojžišovu zmluvu, ako to bolo u židovských veriacich prvého storočia. Namiesto toho to bude skôr pokušenie vrátiť sa do života pôžitkárstva, hriechu a mŕtveho formalistického náboženstva, ktoré by sme mohli nazvať napr. „väčšinové kultúrne kresťanstvo“.

Prešli sme si zhruba 2000 ročnou históriou Izraelského národa od Abraháma až po prvý príchod Pána Ježiša Krista. Bez tejto histórie by Božie dielo nedávalo zmysel a celé by sa zrútilo. My, veriaci z pohanov, do nej patríme a musíme ju správne pochopiť. My sa k tejto histórii, k Božiemu plánu spasenia, k plánu vykúpenia, pripájame cez Novú zmluvu. Odkedy prišla Nová zmluva, tak vierou v Krista sa dostáva každý veriaci pod Novú zmluvu a je pre neho účinná spolu s jej požehnaniami. Je  ustanovená tak, že Boh do nej zahrnie aj obrovské množstvo pohanov. Už skoro 2000 rokov existuje pripájanie sa veriacich z pohanov k Novej zmluve prostredníctvom viery v Krista. Takto sa pohania stávajú účastní Božieho spasiteľného plánu, Božieho plánu vykúpenia. História Božieho plánu spasenia je bohatá, plná zaujímavých momentov, a Nový zákon sa k nej veľakrát vracia, čerpá z nej, zakaždým z nej niečo odvodzuje, vysvetľuje a aplikuje, a snáď najviac je to vidieť v liste Židom. Snáď žiadny spis v Novom zákone sa k histórii a dejinám spasenia nevracia viac ako list Židom. Preto má aj pre nás, uverivších z  pohanov, svoje opodstatnenie a dôležitosť. Potrebujeme mu správne porozumieť a prijať ho. Prečo?


Lebo cesta záchrany pod Novou zmluvou je rovnaká pre všetkých – ako pre Židov, tak aj pre pohanov. A rovnaký je aj spôsob života založený na živej viere, ktorá necúva, ale dennodenne sa obnovuje zo vzácnych Božích sľubov (pozri Židom 10:39). Potrebujeme objaviť, že sme dielom Božej milosti pripojení do prúdu spasiteľnej histórie, ktorá začína prvým sľubom o budúcom Spasiteľovi v Genezis 3:15, pokračuje povolaním Abraháma, ďalej vznikom Izraela a potom príchodom toho, ktorý jediný miluje ľudské duše tak, že za ne položil svoj nekonečne drahý život. Takto sa aj história od Abraháma po Krista stáva v istom zmysle našou bez toho, aby sme kedy boli etnickými Židmi.  V Písmach Izraela, ktoré zvykneme volať Starý zákon, potrebujeme objaviť život viery a tiež porozumieť, čo všetko predchádzalo tomu, čo dnes žijeme ako Cirkev, teda telo Kristovo zložené zo Židov a z pohanov. Potrebujeme objaviť, že sme spolu s Izraelom pripojení do jednej histórie, ktorá má svoju minulosť, prítomnosť a budúcnosť.


 

Ďalšie články od tohto autora