aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag10l.jpg
Pohľad na vedu očami Nového zákona PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Drahoslav Vajda   


Biblický pohľad na vedu


Vzťah medzi vedou a vierou je pre mnohých ľudí skúšobným kameňom pre ich vieru. Objasňovanie podstaty vedy a podstaty viery a ich vzájomného vzťahu je stále dôležité a aktuálne ako pre ľudí mimo cirkev, tak aj pre spasených ľudí v rámci cirkvi a v týchto otázkach učeníci Ježiša Krista a Jeho služobníci potrebujú mať jasno.


Ľudstvo má tú výsadu, že môže skúmať a poznávať dielo Stvoriteľa. A dielo Stvoriteľa je predmet skúmania vedy: veda skúma stvorené veci, skúma a poznáva stvorený svet. Pretože svet je závislý od Stvoriteľa, od Boha, preto je pochopiteľný len v Bohu, t.j. svet je v sebe samom nepochopiteľný.


Nový zákon nám veľmi jasne zjavuje, že vo všetkom, čo sa vzťahuje k stvoreniu, boli Božie plány uskutočňované skrze druhú osobu trojjediného Boha:

"Na počiatku bolo Slovo (to je Kristus) a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh. Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho čo povstalo. V ňom bol život..." (Ján 1:1-4).


Teda všetko povstalo skrze Slovo, t.j. skrze Ježiša Krista:

"... lebo v ňom (v Kristu) je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho ..." (Kolosenským 1:16-17).


Teda opäť je v Písme napísané, že všetko je stvorené skrze Ježiša Krista. Všetko. čo je v nebesiach a všetko, čo je na zemi. Všetko, čo je viditeľné a aj čo je neviditeľné. A tiež:

"... za týchto posledných dní nám (Boh) hovoril v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky, ... On (Kristus) nesúc všetko slovom svojej moci" (Židom 1:1-3),

"... skrze ktorého všetko, aj my skrze neho" (1. Korintským 8:6).


V biblických textoch čítame, že Boh stvoril všetko viditeľné aj neviditeľné, materiálne aj nemateriálne. Rozumieme, že Boh je všetkému stvorenému nadradený, je nad svetom, lebo ho stvoril. Rovnako čítame, že všetko stvorené je podriadené jeho vôli, jeho rozhodnutiam:

"... pôsobí všetko podľa rady svojej vôle" (Efezkým 1:11),

"...podľa svojej vôli činí s vojskom nebies i s obyvateľmi zeme,..." (Daniel 4:32).


V Písme čítame, že všetko spočíva v Kristovi a že On "nesie všetko slovom svojej moci". Tieto prehlásenia Písma sú v prítomnom čase. Tak ako všetko povstalo Slovom, tak aj teraz, tu a v prítomnom čase, je všetko udržiavané Božím slovom v súlade s Jeho vôľou a podľa Jeho vôle. Toto zase veľmi jednoznačne poukazuje na vedu, predmet jej skúmania a dôvod jej existencie.


Ako sme už povedali, veda skúma okolitý svet, ktorý je stvorený a udržiavaný Božím slovom. O vede môžeme hovoriť z toho dôvodu, že v materiálnom svete nachádzame pravidelnosť, že nachádzame príčinu a dôsledok, že v materiálnom svete nachádzame to, čomu hovoríme "prírodné zákony".


Veda nevie vysvetliť, prečo existujú prírodné zákony. Berie ich jednoducho do úvahy: sú tu, nachádza ich v materiálnom bytí, ale nevie vysvetliť a zdôvodniť, prečo prírodné zákony existujú. Keď sa však na materiálny svet a jeho existenciu dívame skrze výpovede Písma, vidíme, že zákony, ktoré existujú v materiálnom svete a ktorými je vesmír vo fyzickom slova zmysle držaný pohromade, rozumieme, že prírodné zákony sú "Kristovo slovo Jeho moci". Prírodné zákony sú teda trvalým vyjadrením Božej vôle so svetom.


Drahoslav Vajda

Článok je voľným prepisom autorovej prednášky prednesenej na konferencii „Stvorenie a súčasná veda“,

Žilina, august 2009.


 

Ďalšie články od tohto autora