aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag08l.jpg
13/2011

Solas 13 2011             

Solas číslo 13, zima 2011.

Číslo vyšlo v decembri 2O11

Obsah

Narodenie Pána Ježiša Krista

Tézy o Božom mene JHVH

Vznešené meno Pána Ježiša Krista

Analýza tvrdení o záväznosti používania hebrejského mena Jehošúa ako pomenovania pre Pána Ježiša Krista

Vzývanie mena JHVH a mena Pána Ježiša Krista

Kórachovské žalmy

Ako žiť podľa 1. listu Jána

Môže byť láska hriechom?

Sebaláska vo svetle Biblie

Sú požiadavky lásky v súlade

s požiadavkami Božieho zákona?


vnútro čísla - plné texty
solas 13 - kompletné číslo
druhá strana obálky
tretia strana obálky
štvrtá strana obálky