aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag09l.jpg
Môže byť láska hriechom? PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Peter Vajda   

Kniha autora Wolfgang Bühne: „Môže byť láska hriechom“ (MSEJK, Bratislava 2010) sa venuje hlavne otázkam súvisiacich s voľbou manželského partnera, so vstupom do manželstva a rozpoznaním Božej vôle v týchto veciach. Z tohto pohľadu bude zaujímať hlavne slobodných kresťanov, bratov i sestry.Na viacerých príkladoch zo života a z histórie autor ilustruje, ako si v tejto otázke počínali niektorí Boží služobníci a služobníčky. Tieto príbehy a skúsenosti môžu čitateľa obohatiť, avšak nemal by si z nich vziať pre seba nejaký pevný návod či postup.


Autor ďalej adresuje veľmi priamo aj otázku sexuality z biblického pohľadu. Vyzdvihuje potrebu zachovania pohlavnej čistoty u Božích detí. Zdôrazňuje biblické učenie, že sexualita je Boží dar, ktorý sa môže používať jedine v manželstve. Teda mimo manželstva, či vo vzťahu pred manželstvom, predstavuje používanie tohto daru hriech cudzoložstva či smilstva.


Autor sa venuje aj otázke pohlavného sebauspokojovania a odkrýva takéto praktiky ako hriech sexuálnej nečistoty. V otázkach sexuality autor porovnáva biblický pohľad so svetským pohľadom a poukazuje na to, koľko zo svetského pohľadu v súčasnosti preniká do cirkvi a ožobračuje Božie deti o čistotu kráčania s Pánom, o radosť, pokoj a uistenie v Svätom Duchu.


Autor venuje priestor aj životu v manželstve. Preto v tejto knihe nájdu veľa cenného nielen slobodní, ale aj tí kresťania, ktorí už žijú v manželstve.


Autor má dar písať veľmi jednoducho, stručne a vecne, a pritom veľmi výstižne a prakticky. Z textu cítiť záujem o posvätený život čitateľa, ktorého pozornosť upriamuje na učenie Božieho slova, lásku k čitateľovi, ktorého napomína, varuje a volá k nasledovaniu Pána v čistote. A v prípade potreby volá k pokániu a náprave - ponúka i pomoc.


Kniha určite nepredstavuje suché teologické pojednanie, ale naopak, obsahuje mnoho praktických usmernení prameniacich z biblického učenia. I keď je to kniha v prvom rade o sexualite a manželstve, obsahuje toľko cenného o osobnom vzťahu s Pánom, o živote posvätenia, nesení kríža a nasledovaní Krista, a zotrvávaní v milosti, že osobne by som ju neváhal odporučiť každému kresťanovi bez rozdielu veku (počínajúc tínedžermi) a bez rozdielu stavu. V ďalšom túto publikáciu predstavujeme prostredníctvom vybraných myšlienok, úryvkov z jej kapitol.

Peter Vajda


Úryvky z knihy sú publikované s láskavým súhlasom vydavateľstva, MSEJK, Púpavová 4, 841 01Bratislava,

tel.: 02/65424319, mobil: 0905 102 881, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , www.msejk.sk 

Ďalšie články od tohto autora