aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag22j.jpg
Galéria autorov a prekladateľov PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Administrátor   


Pracovné, odborné a osobné profily autorov článkov a prekladateľov (radené abecedne). Galéria a profily sú priebežne dopĺňané a aktualizované.

B.Sc. Philip Bell


Philip študoval biológiu a geológiu na univerzite vo Wales a získal titul B.Sc. (bakalár) v r. 1989. Je výkonný riaditeľ inštitútu CMI (Creation Ministries International) pre UK/Europe (od 2007). 9 rokov sa profesne venoval výskumu rakoviny. 


Od roku 2001 pracuje v službe o stvorení. 


Viac o ňom a jeho vedeckej práci je umiestnené na adrese Philip Bell - rozšírený profil.


Bol pozvaným hlavným rečníkom na konferencii "Stvorenie a súčasná veda, Žilina 2012" Jeho prednášky (tlmočené do slovenčiny) sú umiestnené na adrese Konferencia 2012 a v textovej forme budú publikované v mimoriadnych číslach časopisu Solas.


Jeho osobná web stránka (v angličtine) sa nachádza na adrese: Philip Bell

Prof. John Hartnett, Ph.D.


John G. Hartnett získal Ph.D. na katedre fyziky, University of Western Australia (UWA). 


S veľkým záujmom sa venuje kozmológii a jej vzťahu k svetonázoru založenému na biblickom stvorení. Venuje sa aj vývoju nových fyzikálnych princípov („novej fyziky“), ktoré nepotrebujú predpokladať existenciu temnej („čiernej“) hmoty vo vesmíre. 


Aktívne sa venuje službe šíriacej biblický pohľad na stvorenie. Viac o ňom a jeho vedeckej práci je umiestnené na adrese Prof. John Hartnett, Ph.D. – rozšírený profil.


Bol pozvaným hlavným rečníkom na konferencii "Stvorenie a súčasná veda, Žilina 2010" Jeho prednášky (tlmočené do slovenčiny) sú umiestnené na adrese Konferencia 2010 a v textovej forme publikované v 3.mimoriadnom čísle časopisu Solas, máj 2011.


Jeho osobné svedectvo o obrátení sa nachádza na adrese John Hartnett – osobné svedectvo a na adrese Som fyzik.

prof. Andy McintoshProf. Andy McIntosh, BSc, Ph.D, DSc, FIMA, CMath, FInstE, CEng, FInstP, MIGEM, FRAeS. 


V súčasnosti je profesorom termodynamiky a spaľovania na Univerzite v Leeds v Anglicku. Pracuje na katedre palív a energie, kde realizuje výskum v oblasti kvapalín, explózií, zapaľovania a prenosu tepla. S manželkou Juliet majú tri deti. Kresťanom sa stal v roku 1969 a počas posledných 20 rokov sa intenzívne angažuje v službe prednášania a publikovania na tému stvorenie verzus evolúcia, keďže je presvedčený o pravdivosti Božieho stvoriteľského diela. (Údaje sa vzťahujú k máju 2010.)


Prof. McIntosh je žiadaným rečníkom na konferenciách a v cirkvách po celom svete. Veľkú hodnotu jeho služby podčiarkuje mimoriadny vedecký rozhľad v mnohých odboroch. Bol pozvaným hlavným rečníkom na konferencii "Stvorenie a súčasná veda, Žilina 2009" Jeho prednášky (tlmočené do slovenčiny) sú umiestnené na adrese Konferencia 2009 a v textovej forme publikované  v 2. mimoriadnom čísle časopisu Solas, máj 2010.
Mgr. Martina Mesárošová


Vysokoškolské štúdium ukončila v roku 1997 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore anglický a ruský jazyk, prekladateľstvo-tlmočníctvo. Počas štúdií sa venovala prekladaniu z ruštiny a angličtiny a výuke anglického jazyka.


V roku 1996 po dlhšom intelektuálnom zápase a hľadaní z Božej milosti uverila v evanjelium Ježiša Krista.


V rámci občianskeho združenia Solas pôsobí ako prekladateľka z anglického jazyka.

Philip Slater


Biblický kazateľ a učiteľ. V rokoch 2000 – 2007 príležitostne slúžil Božím slovom aj na Slovensku.


Je autorom viacerých článkov publikovaných v časopise Solas.


Na fotografii spolu s manželkou v deň ich "zlatej svadby". (Fotografia je z roku 2012.)Michael Steedman


Po ukončení štúdia jazykov na Univerzite vo Wales (Veľká Británia), pôsobil ako učiteľ angličtiny. Z posledných 43 rokov väčšinou času pôsobil v Taliansku, kde učil angličtinu až do odchodu do dôchodku (2013).


Kresťanom sa stal ešte počas dospievania. Spolu so svojou manželkou Mary oslovujú evanjeliom študentov, migrantov a iných ľudí. Je zapojený do kazateľskej služby vo svojej cirkvi.


Od roku 1990 vyrába kresťanské rozhlasové programy, ktoré sú vysielané miestnymi kresťanskými rozhlasovými stanicami v rôznych častiach Talianska.

Z jeho súčasnej série „Zamyslenia pre tento týždeň“ preberáme zamyslenia, ktoré v slovenskom preklade uverejňujeme v časopise Solas.

Jesse Pirschel, M.Div 


Jesse pôsobil ako misionár a slúžil Božím slovom na Slovensku v rokoch 1998-1999. Pastorom vo svojom domácom zbore v Spojených štátoch je od roku 2004.


Je autorom viacerých článkov publikovaných v časopise Solas.

Ing. Josef Potoček (1943)


Absolvent VŠCHT Praha. Po ukončení vysokoškolského študia bol 3 roky zamestnaný

v Ústave polymérov SAV Bratislava. Potom do roku 1989 pracoval vo výzkume v oblasti mikroelektroniky v Hradci Králové.


V rokoch 1990–2009 pôsobil vo verejnej správe (primátor Hradce Králové 1990, okresný úrad, námestník primátora, magistrát mesta).


K Bohu sa obrátil počas vysokoškolského štúdia. Je starším vo svojom zbore v Hradci Králové.

V rokoch 1995-2007 bol členom redakčnej rady Života víry.


Problematiku evolučného učenia sleduje z hľadiska svojej pôvodnej profesie. Publikuje články a recenzie

v kresťanských časopisoch a na internete. Venuje sa prednáškovej činnosti v pozvaných zboroch.  


V roku 1992 vyšla tlačou jeho publikácia Stvoření či evoluce?

Ing. Marian Riška


Absolvent Žilinskej univerzity v Žiline, odbor Železničná doprava

(štúdium ukončil v šk. r. 2014/2015).


V súčasnosti je zamestnancom Železníc Slovenskej republiky s pracovným zaradením: výpravca na stanici Bratislava Východ.


Znovuzrodenie prežil vo svojich dvanástich rokoch. Odvtedy každý rok prečíta celú Bibliu. 


Počas štúdia bol zapojený do služby Božím slovom v rámci študentskej kresťanskej skupinky na internátoch univerzity.


Jeho prvotina je publikovaná v časopise Solas číslo 25, zima 2014 (Poslušnosť Bohu).

Ján ŠichulaIng. Ján Šichula


Vysokoškolské štúdium ukončil na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline

v roku 1999.


Kresťanom sa stal v máji 1994 v závere prvého ročníka vysokoškolských štúdií. Krátko nato sa začal intenzívne zaujímať o otázku evolúcie a stvorenia. Okrem kazateľskej služby vo svojom domácom zbore v Bratislave sa aktívne angažuje v rámci Slovenska vo vyučovaní knihy Genezis a nemožnosti zmiešať Božie spoľahlivé zjavenie s evolúciou.


Je predsedom občianskeho združenia Temelios a riaditeľom vydavateľstva Ordo Salutis v rámci ktorého sa aktívne podieľa na prekladoch, vydávaní knižných titulov a videodokumentov. (Údaje sa vzťahujú k roku 2014.)


Je autorom viacerých článkov v časopise Solas a rečníkom na konferenciách "Stvorenie a súčasná veda, Žilina".


Spolupráca s autorom bola ukončená v roku 2017 - pre viac klikni na linku Ukončenie spolupráce s Jánom Šichulom.

Peter VajdaRNDr. Peter Vajda, Ph.D.


Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1990 na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore geofyzika (RNDr.). Postgraduálne štúdium absolvoval v odbore geodézia na University of New Brunswick v Kanade, ktoré ukončil v roku 1995 (Ph.D.).


Od roku 1996 pracuje ako vedecký pracovník v Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V súčasnosti je vedúcim Oddelenia gravimetrie a geodynamiky na Ústave vied o Zemi.


V evanjelium milosti uveril v roku 1998. Je členom občianskych združení Solas a Temelios a členom redakčnej rady časopisu Solas. Spolupracuje s vydavateľstvom Ordo Salutis. Je aktívny v publicistike, prekladateľskej a prednáškovej činnosti najmä v oblasti biblického pohľadu na vedu a stvorenie. Jeho osobné svedectvo o obrátení sa k živému Bohu sa nachádza na adrese Peter Vajda - svedectvo.


Je autorom viacerých článkov v časopise Solas a rečníkom na konferenciách "Stvorenie a súčasná veda, Žilina".

Prehľad jeho vedeckých publikácii sa nachádza na adrese Zoznam vedeckých publikácií

Jeho osobná web stránka sa nachádza na adrese: Peter Vajda

Drahoslav VajdaDoc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc.


Po ukončení vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity J. A. Komenského v Bratislave v roku 1964 v odbore experimentálna fyzika pôsobil ako pedagogicko-vedecký pracovník na Žilinskej univerzite v Žiline. Prednášal všeobecnú fyziku pre denné a diaľkové formy inžinierskeho štúdia.


Vo výskumnej práci sa venoval vyšetrovaniu vlastností polovodičových materiálov v silných elektrických a magnetických poliach a neskôr vyšetrovaniu fázových prechodov

vo feroelektrických látkach ultrazvukom. 


Po tom, ako v roku 1992 uveril v Ježiša Krista, slúžil aj zvesťou evanjelia medzi študentmi. V súčasnosti sa venuje hlavne publicistike. Je predsedom občianskeho združenia Solas a zodpovedným redaktorom časopisu Solas


Je autorom viacerých článkov v časopise Solas a rečníkom na konferenciách "Stvorenie a súčasná veda, Žilina". Prehľad jeho publikačnej činnosti sa nachádza na adresách: Vedecké a odborné publikácie – zoznam Zoznam publikácií (publikácie vydané vydavateľstvami), Zoznam článkov (zoznam článkov duchovného/náboženského charakteru uverejnených v časopisoch a na web stránkach) a zoznam audiozáznamov prednášok z konferencií a seminárov – Zoznam audiozáznamov. (Údaje sa vzťahujú k roku 2014.)


Jeho osobná web stránka sa nachádza na adrese: Drahoslav Vajda

Jesse Winkler


Jesse je hlavný pastor vo svojom domácom zbore v San Diego (USA) od roku 2009. V rokoch 1998-1999 spolu s manželkou Angie (Endži) pôsobil misijne a slúžil Božím slovom na Slovensku. Jesse a Angie sa vzali pár mesiacov pred príchodom na Slovensko (pozri jeho článok "Život viery" v Solas číslo 26, jar 2015).


Je autorom viacerých článkoch v časopise Solas.
Umiestnené dňa: 29. marca 2010

Aktualizované dňa: 2. februára 2017Témy:


Zdieľať |