aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag04l.jpg
Lót – varovanie! PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Drahoslav Vajda   

drevo

Biblia, ktorá bola napísaná na naše poučenie, nám ukazuje, akí by sme nemali byť a rovnako aj to, akými by sme byť mali. Ak chceme byť svätí, Biblia nám ukazuje, čomu sa máme vyhnúť, aj čo hľadať. Lót je príkladom toho, čoho sa vyvarovať. Jeho charakter sa dá zhrnúť do slova „váhať“. Aj napriek prehováraniu dvoch anjelov, aby opustil Sodomu, on stále váhal!


Aký bol Lót človek?

Ak by som teraz jednu vec úplne nevyjasnil, možno by si mnohí povedali: „Ach! Lót bol zlý človek, biedny neobrátenec – niet sa čo čudovať, že sa toľko zdráhal.“ Lenže Lót taký vôbec nebol. Lót bol naozajstné Božie dieťa a ospravedlnený veriaci. Ako hovorí Písmo, bol to spravodlivý muž (2. Petrov 2:7). V jeho charaktere však boli chyby a za ne draho zaplatil. A tak nezabudnime, že podobne ako Lót, aj kresťan môže mať veľa nedostatkov, a predsa môže byť pravým kresťanom.

 • Vieme, že Lót žil v skazenom meste, videl a počul bezbožné skutky, a predsa sám nebol bezbožný (2. Petrov 2:8). Existovať v Sodome ako spravodlivý muž sa dá len z Božej milosti. Bez takejto milosti je to úplne nemožné.
 • Ďalšie svedectvo o jeho charaktere je, že „sa trápil vo svojej spravodlivej duši pre bezbožné skutky, ktoré videl a počul“ (2. Petrov 2:8, evanjelický preklad). Pohľad na hriech ho zarmucoval, bolel a zraňoval. Nie je možné vysvetliť to inak než Božou milosťou.
 • Ďalší dôkaz o jeho charaktere vyplýva z toho, že bol „strápený až do ustania bezúzdnym životom bezbožníkov“ (2. Petrov 2:7). Nebolo to u neho tak, ako sa to stáva mnohým, že by si postupne už natoľko navykol na hriech okolo seba, že by ho už vôbec netrápil. Znova platí, že ani túto skutočnosť si nie je možné vysvetliť inak, ako pôsobením Božej milosti v Lótovi.

Takže nezabúdajme – Lót bol Božie dieťa.

Čo sa o ňom dozvedáme zo slov: „A [Lót] predlieval“?

Vedel, aká otrasná bola morálka obyvateľov mesta, v ktorom žil a uvedomoval si, aký strašný súd každú chvíľu dopadne na mesto. Vedel dobre, že Boh je Bohom, ktorý vždy dodrží svoje slovo a aj napriek tomu všetkému sa Lót prejavil ako zarážajúco váhavý. Veril, že sú v nebezpečenstve, keďže sa pokúsil ísť za svojimi nastávajúcimi zaťmi a naliehavo ich žiadal, aby utiekli: „Vstaňte, vyjdite z tohto miesta, lebo Hospodin skazí mesto“ (Genesis 19:14). A predsa sám váhal!


Bol pomalý vtedy, keď mal byť rýchly, cúval vtedy, keď mal ísť vpred a otáľal vo chvíli, keď sa mal náhliť. Aj keď to možno znie šokujúco, obávam sa, že aj dnes existuje veľa kresťanov podobných Lótovi! Existuje mnoho naozajstných Božích detí, ktoré žiaľ vedia oveľa viac, než o tom svedčí ich skutočný život a rozumejú omnoho viac, než čo úprimne praktizujú. Veria, že existuje nebo a zdá sa, že sa o neho starajú len pramálo. Veria v peklo, ale zdá sa, že sa ho boja len veľmi málo. Nenávidia diabla, a pritom ho často pokúšajú a dávajú mu priestor. Čo máme povedať na adresu takýchto kresťanov? Sú to Lótovi bratia a sestry!


 • Sú to ľudia, u ktorých sa prejavujú sklony myslieť si, že skutočná svätosť je mimo ich dosahu. Budú súhlasiť, že svätosť je nádherná vec. Radi o nej čítajú a pozorujú ju na iných. Ale vyzerá to tak, že sa uspokojili s myšlienkou, že svätosť je mimo ich dosahu.
 • Sú to ľudia, ktorí prechovávajú nesprávne myšlienky o láske a vynaložia všetku snahu, aby sa zapáčili každému, len nie Bohu. Boja sa, aby ich niekto nepokladal za úzkoprsých, a tak sa snažia ulahodiť každému, zabúdajúc na to, že sa mali najprv uistiť, či sa páčia Bohu.
 • Sú to ľudia, ktorí sa vyhýbajú sebazapreniu a nemajú ochotu priniesť obete. Vyzerá to, že sú neschopní poslúchnuť Pánov príkaz „nech…vezme svoj kríž a ide za mnou“ (Matúš 16:24).
 • Sú to ľudia, ktorí váhajú vždy, keď treba pevne dodržať cestu Božiu a myslia si, že svetu urobia dobre tým, ak sa sami troška vyberú na cesty sveta. Pritom však neurobia pre svet nič dobré, ale iba uškodia sami sebe.

Človek, ktorý váha, nebude nikdy šťastný!

Čo spôsobilo Lótovo váhanie?

Už skôr vo svojom živote urobil chybné rozhodnutie. Abrahám dal Lótovi na výber, kde by sa mohol usadiť spolu so svojím stádom a dobytkom. Lót si vybral územie, ktoré vyzeralo najvhodnejšie pre zvieratá, územie blízko mesta Sodoma. Nepýtal sa Boha, či koná touto voľbou správne. Vybral si na základe svetskej múdrosti, nie na základe viery v Boha.


Zamiešal sa medzi bezbožných aj napriek tomu, že to vôbec nebolo nutné. „Lot…posunoval svoje stány až po Sodomu“ (Genesis 13:12). Keď o ňom počujeme znova, už sa nachádza v Sodome (Genesis 14:12). Ak niekde v živote urobíš chybné rozhodnutie – nebiblické rozhodnutie – a usadíš sa uprostred bezbožných ľudí, je isté, že to negatívne poznačí tvoj duchovný život. Je to najzaručenejší spôsob, ako otupiť svoje vlastné city vo vzťahu k hriechu. Vyvaruj sa zbytočného zmiešania sa s bezbožnými ľuďmi. Daj si pozor, aby si nezopakoval Lótovu voľbu!


 • Pamätaj na tieto skutočnosti vždy, keď sa budeš rozhodovať, kde sa presťahovať. Vždy uvažuj nad tým, čo bude dobré pre tvoj duchovný život. Zisti, či sa posolstvo evanjelia verne zvestuje niekde v rozumnom dosahu od miesta, kde sa nachádzaš. Daj si pozor, aby si nezopakoval Lótovu voľbu!
 • Pamätaj na tieto skutočnosti vždy, keď si budeš vyberať zamestnanie. Nestačí pozerať len na prostú výšku platu alebo na možnú šancu ďalej pracovne postúpiť. Polož si otázku, či ťa táto práca bude duchovne hatiť alebo ti bude užitočná.
 • Pamätaj na tieto skutočnosti, keď sa budeš chcieť zosobášiť. Vybral si si za partnera veriaceho? Bude ťa tvoj partner ťahať bližšie ku Kristovi alebo k neveriacemu svetu? Na kresťanské manželstvo treba viac než len náklonnosť a priateľstvo, viac než len túžbu po útulnom domove. „Porozmýšľaj“, ako povedal jeden dávny pisateľ, „porozmýšľaj a ešte raz porozmýšľaj pred tým, než sa zaviažeš“. Daj si pozor, aby si nezopakoval Lótovu voľbu!

Možno sa domnievaš, že na ničom z vyššie uvedeného v skutočnosti nezáleží, ak si ospravedlnený kresťan, ktorý patrí do Kristovho ľudu. Dovoľ mi však vysloviť varovanie – tvoja duša nikdy nebude prospievať, ak na začiatku svojho života urobíš zlé rozhodnutia. Iste, praví veriaci nikdy duchovne nezahynú, ale ani ich duchovný život nerozkvitne, ak váhajú vtedy, keď je čas byť odhodlaný a rozhodný.


Aké následky mala Lótova váhavosť?

Niektorí by možno chceli namietnuť: „Napokon čo na tom, veď Lót bol spasený. Bol ospravedlnený – dostal sa do neba a mne o viac nejde“. Chcem vám teraz ukázať jednu alebo dve veci z Lótovho života, ktoré stoja za zamyslenie. Potom možno uvidíte, prečo je tak zavádzajúce rozprávať takýmto spôsobom.

 • Lót pre obyvateľov Sodomy neurobil nič dobré. Žil tam mnoho rokov a bezpochyby mal mnoho príležitostí hovoriť o Božích veciach a snaživo volať ľudí k odvráteniu sa od hriechu. Vyzerá to ale tak, že na nich nemal vôbec žiadny vplyv. V Sodome sa s výnimkou Lótovho domu nenašla ani jedna spravodlivá osoba.
 • Lót ani jednému zo svojich príbuzných nepomohol prísť do neba. Vieme, že mal manželku a dve dcéry. Avšak je zrejmé, že sa vôbec nebáli Boha. Keď sa pobral varovať svojich nádejných zaťov pred blížiacim sa Božím súdom, vysmiali sa mu – „v očiach jeho zaťov to bolo, ako keby žartoval“ (Genesis 19:14). Lót je ukážkou toho, čo si neveriaci myslia o zdráhavom kresťanovi! S Lótom odišla z mesta aj jeho žena, ale ďaleko nedošla. Nemala vieru držať sa toho, čo Boh povedal, ani nevidela dôvod pre taký súrny útek. Nebrala ohľad na jasný príkaz anjela neobzerať sa a premenila sa na soľný stĺp (Genesis 19:17). Jeho dcéry unikli spolu s ním, ale dopadli tak, že Lóta zviedli do otrasného hriechu (Genesis 19:33–36). Je smutné, keď si uvedomíme, že Lót nebol užitočný k záchrane od pekla ani len u jedného človeka. Tým nehovorím, že veriaci, ktorí neotáľajú, budú zaručene kanálom, cez ktorý príde na svet veľké požehnanie. Ani nenaznačujem, že kresťania, ktorí neotáľajú, budú úplne automaticky použití na obrátenie členov ich rodiny. Hovorím však, že je nemožné nevidieť spojenie medzi Lótovým zlým rozhodnutím a jeho váhaním, spojenie medzi jeho otáľaním a jeho duchovnou neužitočnosťou vo vzťahu k iným.
 • O živote Lóta v období po úniku zo Sodomy vieme veľmi málo. Jeho prosba dostať sa do Coára, následný odchod, skutky vykonané v jaskyni, to všetko spoluvytvára jeden príbeh o jeho vratkom státí v milosti a o biednom stave jeho duše, do ktorého upadol. Z Biblie sa dozvedáme o posledných dňoch Abraháma, Izáka, Jákoba, Jozefa a Dávida – ale ani slovkom nespomína poľutovaniahodný koniec Lóta. Ak by nám Nová zmluva nepovedala, že bol spravodlivý a spasený, asi by sme zápasili s dilemou, či vôbec bol skutočným veriacim! Dospievame k záveru, že Duch Svätý nám jeho život zaznamenal s úmyslom varovať všetkých vyznávajúcich kresťanov. Ak máme chcenie, aby bolo naše kresťanstvo navonok zjavné, tak na to neváhajme vynaložiť adekvátne duchovné úsilie.

Nemám v úmysle vykresliť pred vami pochmúrny obraz toho, čo to znamená byť kresťanom. Mojím jediným cieľom je priateľsky vás varovať, pretože žijeme v časoch, keď sa váhavé náboženstvo, podobné tomu Lótovmu, rozšírilo. Môže sa nám stať, že sa zapojíme do množstva nábožných aktivít, ktoré nevyžadujú žiadnu alebo len malú obeť; nemajú nič spoločné s nesením kríža. Ale kráčať blízko s Bohom, skutočne duchovne zmýšľať – byť bdelý na modlitbách, nesebecký, pokojný, radostný, milujúci, trpezlivý a krotký – to všetko je aj dnes vzácne! A tak vás vystríham, aby ste sa nepokúšali uskutočňovať nemožné, totiž slúžiť naraz Kristovi i svetským záujmom.


Túžite poznať, čo si od nás žiada naša doba? Otrasy v národoch, kolaps starých hodnôt, rozruch a nepokoj v mysliach ľudí – čo nám to všetko chce povedať? „Kresťan, neváhaj!“


Žiadaš si, aby ťa Kristus pri svojom návrate našiel pripraveného? Túžiš vydávať žiarivé svedectvo, žiť duchovne aktívne a vyznačovať sa energickou odvahou? Pýtaš sa, ako to máš získať? Musíš prestať s váhaním!


Túžiš prijímať zo svojej viery veľa radosti? Chceš prežívať to, ako Duch svedčí spolu s tvojím duchom, vedieť s istotou, že si uveril a nežiť skľúčené kresťanstvo. Pýtaš sa ako? Potom viac neváhaj, keď dôjde na duchovné veci!


Chceš byť užitočný pre svoju rodinu a pre iných ľudí z tvojho okolia? Nasmerovať mužov a ženy preč od hriechu, mať vieru, ktorá bude ako príťažlivá vôňa, byť faktorom v tom, že najbližšia rodina povie: „Pôjdeme s tebou“ – potom vo svojom pute s Kristom neotáľaj!


Rovnako pamätajme ako na vlastné, tak aj na duše iných ľudí. Ak vidíme, že brat alebo sestra, ktorí sú v Pánovi, váhajú, povzbuďme ich. Pripomínajme si navzájom znova a znova tieto Božie slová: „Ale sa napomínajte každý deň, dokiaľ sa volá: dnes, aby nebol niekto z vás zatvrdený zvodom hriechu“ (Židom 3:13).


Výber (9. kapitola) z knihy J.C. Ryle: „Posvätenie a svätosť“. Vydavateľstvo ORDO SALUTIS Bratislava, www.ordo.sk, Publikované s láskavým súhlasom vydavateľstva.

 

Ďalšie články od tohto autora