aktuality

Občianskeho združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom a podporovateľom za priazeň a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2016. Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania, Jeho milosti a pokoja.

S vďakou, v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag17z.jpg
Čo sa deje, keď sa modlím? PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Thomas Goodvin, Benjamin Palmer   


lebo hľa, modlí sa

Skutky 9:11


Čo vlastne robíme, keď sa modlíme? Ku komu sa máme modliť? Aký je duchovný úžitok z modlitby? A čo modlitby, ktoré neboli vypočuté? Prečo sa modliť, keď náš svet funguje podľa prírodných zákonov?


Na tieto a ďalšie otázky veľmi užitočne odpovedajú dve z veľkých postáv kresťanskej histórie – puritán Thomas Goodwin a americký kazateľ predminulého storočia Benjamin Palmer.


Keď si vo svojom živote zvyknete modliť sa, bude to na vás mať ten najväčší duchovný vplyv. V skutočnosti je modlitba jedným z hlavných spôsobov, ktorými vás Boh duchovne učí. Práve v škole modlitby sa vaša duša naozaj zdokonalí, rozvinie a dosiahne najväčšieho potešenia.


Premýšľajte o tom takto. Vo vašom srdci sú hlboké túžby, ktoré stvorené veci nemôžu nikdy uspokojiť. Tieto túžby vás smerujú k Bohu, vášmu Stvoriteľovi ako jedinej bytosti, ktorá vám môže priniesť naozajstné uspokojenie a naplnenie. Ale medzi vašou dušou a Bohom je taká vzdialenosť! Ako sa k Nemu môžete dostať? Vo svojej prehojnej dobrote pripravil Boh most, po ktorom k Nemu môžete putovať. Tým mostom je modlitba. Keď budete k Bohu cestovať po tomto moste, vaše najhlbšie túžby sa naplnia.


Keď pozorne premýšľate o tejto škole modlitby, pochopíte, ako posiľňuje všetky schopnosti, ktoré Boh dal vašej duši a ako ju spája do úžasnej harmónie. Nemôžete sa napríklad modliť bez toho, aby ste nepremýšľali nad tým, čo práve robíte. Slovami žalmistu: „O svojich cestách premýšľam a obraciam si nohy k Tvojim svedectvám“ (Žalmy 119:59, ECAV). „Premýšľam“: v tomto jedinom slove sa skrýva veľa. Prv než v modlitbe vyslovíte jediné slovo, musíte premýšľať. Musíte použiť svoju myseľ. Potrebujete vedieť, ku komu sa modlíte. Potrebujete vedieť, za čo sa modlíte. Potrebujete vedieť, na základe čoho predkladáte svoje modlitby. Teda, ak sú vaše modlitby skutočné/opravdivé, takže nie sú len nejakým rituálom bezmyšlienkových slov, vyžadujú, aby ste intenzívne používali svoju myseľ. Keď sa idete modliť, preskúmajte sa, svoje pohnútky, svoje správanie v minulosti, svoj budúci úmysel. Skúmajte všetko, čo sa vôbec môžete dozvedieť o tomto slávnom a nádhernom Bohu, do ktorého prítomnosti vás modlitba prenáša. A keď s ním hovoríte, používajte všetko bohatstvo svojho rozumu, aby ste ho rozvážne uctievali, chválili, prosili a ďakovali mu.


V modlitbe sa k životu neprebúdza len vaše chápanie, ale aj vaše svedomie. Práve v modlitbe, viac ako kdekoľvek inde, uplatňuje svedomie  svoje kráľovské práva. Ak modlitbou vstupujete do Božej svätej prítomnosti, vaše svedomie vás privádza tvárou v tvár k vašim morálnym povinnostiam. Udržuje a odkrýva záznamy o tom, akí verní ste boli v plnení týchto povinností. Zdravé a aktívne svedomie závisí od zdravého a aktívneho života. Mŕtve alebo umierajúce svedomie je strašným príznakom toho, že modlitba vo vašom živote je mŕtva alebo umiera.


Modlenie tiež dáva  život vášmu srdcu, vašim duchovným emóciám. Ako sa modlíte, váš duchovný zrak sa bude prečisťovať. Uvidíte, že dobro nie je len vašou povinnosťou, ale tiež, že je krásne a žiadúce, že hriech nie je len špatný, ale úplne odporný.

Dokonalý muž alebo žena sú tí, ktorí boli zdokonalení modlitbou. Ak zanedbávate modlitbu, nielen že opúšťate Boha, ale ničíte aj seba ako ľudskú bytosť.


Modlitbu som nazval „mostom“, po ktorom môžete putovať k Bohu. Všetky duchovné prínosy modlitby, o ktorých som sa práve zmienil, závisia od toho, či sa skutočne vydáte na cestu a stretnete sa s Bohom.


Vaše obecenstvo s Bohom prostredníctvom modlitby má mnoho nádherných čŕt. Predovšetkým je intenzívne osobné. Spoločenstvo každého veriaceho s Bohom je hlboko individuálne a dôverné, je to osobný vzťah medzi Bohom a jeho dieťaťom. Je to úplne zrejmé v súkromnej, osobnej (individuálnej) modlitbe: „Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky a zavrúc svoje dvere modli sa svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne“ (Matúš 6:6). Modlíš sa – ide o jednotné číslo. Tento individuálny aspekt modlitby je prítomný aj vtedy, ak sa pripojíte k ostatným kresťanom, aby ste sa modlili ako skupina alebo cirkev. Aj takto každý veriaci zažíva osobný kontakt s Bohom. Na modlitbe s inými kresťanmi je podivuhodné to, že každá jednotlivá nota modlitby sa spája s ostatnými a tvorí akúsi symfóniu uctievania. Ale kde by tá symfónia bola bez jednotlivých nôt?


Vaše obecenstvo s Bohom v modlitbe je vzťahom naprostej dôvery. V modlitbe nie je žiadna plachosť alebo zdržanlivosť. Hriechy, ktoré by ste nepriznali svojmu najbližšiemu pozemskému priateľovi, slobodne vyznávate svojmu všetko odpúšťajúcemu Bohu. Ak prechádzate nejakým nešťastím, ktoré je príliš veľké na to, aby ste ho vyjadrili slovami, môžete sa jednoducho zrútiť do Otcovho náručia a plakať. On vás podrží. Ešte úžasnejšie je to, že Boh nie je plachý alebo zdržanlivý, keď sa modlíte. Dáva sa vám bez akýchkoľvek výhrad: „Tajomstvo Hospodinovo je známe tým, ktorí sa ho boja, a jeho zmluva je nato, aby im ju dal vedieť“ (Žalmy 25:14).


Vaše modlitebné obecenstvo s Bohom vás tiež uvádza do styku so všetkými jeho božskými vlastnosťami. Nech je vaša potreba akákoľvek, nájdete v Bohu to, čo ju bude naplňovať. Ste zmätení a nevediaci? Môžete čerpať z pokladov jeho dokonalej múdrosti. Ste slabí, zlomení a vyčerpaní? Môžete prijímať zo zásob neobmedzenej sily. Ste nečistí a skazení? Môžete sa otvoriť riekam jeho ozdravujúcej čistoty. Je vaše srdce zranené, krváca a omdlieva smútkom? Môžete piť z jeho bezodnej studne dokonalej radosti. Môžete neustále plniť prázdnotu svojho ducha z večného prameňa Božej prirodzenosti – z prameňa, z ktorého budete navždy piť v raji. Všetko, čím Boh je, uspokojí čokoľvek, čo potrebujete.


Vaše obecenstvo s Bohom v modlitbe vám tiež dá správny pohľad na čas a večnosť. Most modlitby spája dva svety – viditeľný a neviditeľný. Modlitba pozdvihuje vašu dušu z rozpadajúcich sa ruín časnosti do prítomnosti Kráľa vekov,  nesmrteľného, neviditeľného (1. Timoteovi 1:17). Obmedzenie času a priestoru mizne a vy vstupujete do neba a večnosti, aby ste „zakúsili... moc budúceho veku“ (Židom 6:5).


Vidíte teda, aké neobmedzené a nepreniknuteľné bohatstvo sa bude vlievať do vášho srdca vďaka obecenstvu s Bohom skrze modlitbu. Môžete sa teda nemodliť? Sú ešte ďalšie duchovné prínosy, ktoré získate pri pravidelnom modlení. Predovšetkým, pomysleli ste  niekedy na účinok, aký to bude mať na vaše denné posväcovanie? Je napísané: „aby ste zložili podľa drievneho spôsobu žitia vo vás vládnuvšieho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach, a obnovili sa v duchu svojej mysle a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy“ (Efezským 4:22-24). Ak to chcete urobiť, musíte byť stály v modlitbe. Modlenie vyživí, prehĺbi a posilní sväté zásady vašej obnovenej mysle, ktorú dal Boh v Kristu. Keď v modlitbe prichádzate do Božej prítomnosti, vaša myseľ sa s ním stretáva v celej jeho dokonalosti. Klaniate sa s bázňou pred jeho majestátnou veľkosťou.


Pravidelná modlitba vás posilní vo vašich bojoch s hriechom. Každá skutočná poslušnosť voči Bohu tryská zo srdca, ktoré ho miluje. Každá neposlušnosť prýšti zo sebeckého srdca, ktoré sa od Boha vzdialilo. Modlitbou, pokiaľ je to skutočná modlitba, zasahujete samotné korene sebectva. Modlitba vás privádza do Božej prítomnosti a pokoruje vaše pyšné srdce v prachu pred Jeho ohromujúcou vznešenosťou, svätosťou a zvrchovanosťou. Hovoríte mu: „... buď posvätené tvoje meno. Príď tvoje kráľovstvo. Staň sa tvoja  vôľa.“ (Matúš 6:9).


Modlenie vás tiež duchovne vybaví k praktickým úlohám života, aj keď sa vaše modlitby práve nedotýkajú vašich pozemských povinností a okolností. Skrátka, ak budete Boha v modlitbe uctievať a tešiť sa z neho, vrátite sa k životným bojom s obnovenou silou a sviežosťou. Ešte viac je to zjavné, ak vaše modlitby vychádzajú z potrieb vášho života v súčasnom svete. Pokiaľ žiadate o múdrosť a poznanie, prehĺbi to vaše vedomie povinnosti nasledovať Božiu vôľu, kedykoľvek ju rozpoznáte. Keď Bohu priznáte, akí slabí sa cítite, tak samotné priznanie vám zabráni, aby ste nevhodnými činnosťami plytvali tým malým množstvom sily, ktorú máte. Keď Boha požiadate, aby vám pomohol v nejakej určitej situácii, modlitba sama posilní vašu trpezlivosť a dodá vám odvahu konať v tejto situácii Božiu vôľu. Týmito a mnohými inými spôsobmi bude mať modlitba mocný tajný vplyv na vašu povahu a život.


Redakčný výber zo šiestej kapitoly knihy Thomas Goodvin,  Benjamin Palmer: Co se děje, když se modlím?, vydalo Občianske združenie Poutnikova četba, Roudinice nad Labem, 2003,  www.PoutnikovaCetba.cz . Distribúciu na Slovensku zabezpečuje vydavateľstvo Ordo salutis, www.ordo.sk . Preklad výberu do slovenčiny: Redakcia časopisu Solas, 2010. Preklad a publikovanie ukážky s láskavým súhlasom vydavateľa.
Zdieľať |