aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

crimag01l.jpg
Všetkým národom PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Drahoslav Vajda   


A povedal im: Tak je napísané, a tak musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych tretieho dňa,

a musí byť kázané v jeho mene pokánie a odpustenie hriechov

medzi všetkými národmi počnúc od Jeruzalema.

A vy ste toho svedkami.

A stalo sa v tom, keď ich žehnal, že sa bral preč od nich a vznášal sa hore do neba.


Lukáš 24:46-48 a 51Boh chce, aby ľudia spoznali jeho zvrchovanú milosť, a aby vedeli, že jeho milosť je väčšia ako ich hriechy. Bez toho, aby dával nejaké podmienky, neustále dáva zvestovať pokánie a odpustenie hriechov skrze vieru v Ježiša Krista.


Spasiteľ (Mesiáš) prišiel v ľudskom tele. Zomrel na kríži za hriechy ľudstva, bol pochovaný, na tretí deň vstal z mŕtvych a teraz sedí po pravici Otca v nebesiach. To je posolstvo, ktoré znie svetom už takmer 20 storočí.


Citované slová z Lukáša 24. kapitoly boli prednesené na židovskej pôde. Sám Pán Ježiš Kristus bol služobníkom obriezky za pravdu Božiu, aby potvrdil zasľúbenia, dané otcom… (Rímskym 15:8) a sám bol pod Mojžišovým zákonom (Galatským 4:4), aby zákon naplnil (Matúš 5:17) a vykúpil svoj ľud (Galatským 3:13). Tí, ku ktorým hovoril počas „kázania na hore“ (Matúš 5-7), pri mori (Matúš 13), na Olivovej hore (Matúš 24-25) a vo všetkých podobenstvách, boli príslušníci izraelského národa. Až potom, ako bol golgotským krížom odstránený „priehradný múr“ (Efezkým 2:14-19), a ako pokánie, spása, nebeské kráľovstvo a synovstvo boli, počnúc Kornéliovým domom,  sprístupnené aj pohanom  (Skutky 10 a 11), majú všetky národy právo počuť evanjelium a učenie Evanjelií a vierou si ich prisvojiť, ako na to majú právo Židia (Ján 12:13).


Až keď došlo k obom týmto udalostiam (golgotský kríž a Kornéliov dom), otvorila sa cesta spásy skrze evanjelium ukrižovaného a vzkrieseného Krista aj pre pohanov. Už niet rozdielu medzi pohanmi a Židmi, lebo obe skupiny sa môžu rovnako tešiť tej istej ceste spasenia (Skutky 11:17 a 28:28). Je teda len jedno evanjelium (Galatským 1:6-9; Efezkým 3:6) a jedna Cirkev (Telo Kristovo – Efezkým 2:11-22).


Všetky národy bez rozdielu majú teda počuť evanjelium Ježiša Krista. Cirkev, tí svätí, milovaní Boží, sú jeho poslami v zvestovaní dobrej správy o rôznej a hojnej milosti Božej a jeho múdrosti, moci a sláve. Im je „…daná tá milosť zvestovať pohanom nevystihnuteľné bohatstvo Kristovo a osvietiť všetkých, čo a aká je to správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko skrze Ježiša Krista, aby bola teraz skrze cirkev oznámená kniežatstvám a mocnostiam v ponebeských oblastiach prerozmanitá múdrosť Božia“ (Efezkým 3:7-10).


Niet Žida ani Gréka; … lebo vy všetci ste jedno v Kristu Ježišovi

Galatským 3:28


…zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach,
aby tých dvoje, Židov a pohanov,
stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj

Efezským 2:15

 

Ďalšie články od tohto autora