aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag04l.jpg
Evanjelium – Božia moc PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Drahoslav Vajda   


Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul,

ale mal večný život. Lebo neposlal Boh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho.

Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený,

lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.

Ján 3:16-18


Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi.

Rímskym 1:16


Slovo evanjelium je u veriacich dobre známym pojmom. Dnes ho poznáme ako dobrú správu o spasení, o Božej záchrane. Konkrétne v týchto posledných dňoch je to radostná správa o osobe a diele Ježiša Krista z Nazareta. O jeho prvom príchode sem k nám v ľudskom tele. O jeho činoch, učení, utrpení, smrti, vzkriesení a oslávení. V zúženom zmysle tohto slova môžeme povedať, že evanjelium je radostná správa o Ježišovi Kristovi a s ním aj o prichádzajúcom Božom kráľovstve („a hovoril: Naplnil sa čas, a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte v evanjelium!“ – Marek 1:15).


Evanjelium zachraňuje ľudí, ktorí v neho uverili a veria, lebo je Božou mocou na spasenie. Prijatie evanjelia celou bytosťou, v biblickej terminológii „celým srdcom“, privádza veriaceho k novému životu (Rímskym 1:16), k účasti na vstaní z mŕtvych (Rímskym 6:4-5) a k premene celej jeho bytosti (2. Korintským 5:17; Kolosenským 3:1-2). Evanjelium, ktoré nazývame aj evanjeliom Kristovým, je Božie posolstvo ľuďom. Je určené Židom aj pohanom, teda všetkým ľuďom, preto sa má kázať všetkým bez rozdielu (Efezským 2:15-18). Všetkých vyzýva k rozhodnutiu, prijatiu (2. Korintským 5:20) a k poslušnosti evanjeliu (Rímskym 1:5, 16:25). Zjednocuje všetkých, Židov aj pohanov, do jedného ľudu v Ježišovi Kristovi, lebo všetkým zvestuje spásu v jeho mene. Zjavuje Božiu spravodlivosť, privádza k viere v Boha a dáva nový život všetkým, ktorí uveria v Kristovo meno (Skutky 4:12).


Všetky Božie zasľúbenia sú obsiahnuté v Ježišovi Kristovi a stávajú sa pre človeka skutočnosťou skrze vieru v evanjelium:


Lebo všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je, sú v ňom áno a preto aj skrze neho amen,

Bohu na slávu skrze nás.

2. Korintským 1:20


A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte, skrze ktoré i spasení bývate, ak držíte v pamäti, akým slovom

a v akom zmysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili.

Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem,

a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem.

Korintským 15:1-4

Teda za Krista posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás,

prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom!

2. Korintským 5:20

 

Ďalšie články od tohto autora