aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag09l.jpg
PDF Vytlačiť E-mail

Pokyny autorom


Pokyny autorom článkov pre uverejnenie v časopise Solas a na web lokalite občianskeho združenia Solas.


Príspevky spracujte v elektronickej forme a zasielajte ako prílohu e-mailovej pošty na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. v niektorom z týchto formátov: Rich Text Format (rtf), MS Word 97–2003 (doc), MS Word 2007, 2010 (docx), OpenOffice (odt). Píšte 11 bodovým písmom Times New Roman alebo Calibri. Zaslaním rukopisu redakcii časopisu Solas súčasne dávate súhlas k tomu, že Vaše príspevky budú redakčne spracované pre uverejnenie v časopise a aj na web stránkach združenia Solas (http://www.solas.sk, http://casopis.solas.sk, http://blog.solas.sk).


Uveďte vždy svoje plné meno, kontaktnú (spätnú) adresu a telefonický kontakt (adresu a kontakt nezverejňujeme). Uveďte meno alebo literárnu skratku, ktorá má byť uvedená na mieste autora článku.


Text neformátujte, ani nečíslujte strany! Nepoužívajte podčiarknuté písmo! Nepoužívajte orámovanie! Text príspevku ponechajte v jednoduchej (nenaformátovanej) textovej forme! Formátovanie je vždy vec redakcie!


Ak sa jedná o preklad alebo prevzatý článok, uveďte vždy zdroj (miesto), kde bol článok pôvodne publikovaný, súhlas vydavateľa k prekladu do slovenčiny a k publikovaniu.


Informujte redakciu o tom, či článok už bol niekde publikovaný alebo zverejnený na web stránke alebo ho chcete publikovať aj v inom časopise.


Uzávierka čísla je vždy v posledný deň mesiacov: december (pre jarné číslo), marec (pre letné číslo), jún (pre jesenné číslo), september (pre zimné číslo).


Vaše články, listy, ohlasy, svedectvá, postrehy, poznámky, pripomienky k časopisu posielajte na poštovú adresu redakcie: Redakcia Solas, P.O.Box 76, 010 07 Žilina 7, na horeuvedenú e-majlovu adresu redakcie alebo ako SMS správu na číslo 0948 - 444155.

Názvy biblických kníh

Názvy kníh uvádzajte v zátvorke a nasledovne:


Knihy Starej Zmluvy (SZ):

(1. Mojžišova alebo Genezis), (2. Mojžišova alebo Exodus), (3. Mojžišova alebo Leviticus), (4. Mojžišova alebo Numeri), (5. Mojžišova alebo Deuteronomium), (Jozua), (Sudcov), (Rút), (1. Samuelova), (2. Samuelova), (1. Kráľov), (2. Kráľov), (1. Paralipomenon  alebo 1. Kronická), (2. Paralipomenon alebo 2. Kronická), (Ezdráš), (Nehemiáš), (Ester), (Jób), (Žalm), (Príslovie), (Kazateľ), (Pieseň Šalamúnova alebo Veľpieseň), (Izaiáš), (Jeremiáš), (Plač Jeremiášov alebo Žalospevy), (Ezechiel), (Daniel), (Hozeáš alebo Ozeáš), (Joel), (Ámos), (Obadiáš alebo Abdiáš), (Jonáš), (Micheáš), (Náhum), (Habakuk alebo Abakuk),( Sofoniáš), (Haggeus alebo Aggeus), (Zachariáš), (Malachiáš).


Knihy Novej Zmluvy (NZ):

Evanjeliá a Skutky:

Evanjelium podľa Matúša = (Matúš), Evanjelium podľa Marka = (Marek), Evanjelium podľa Lukáša = (Lukáš), Evanjelium podľa Jána = (Ján), Skutky apoštolov = (Skutky).


Epištoly alebo listy:

(Rímskym), (1. Korintským), (2. Korintským), (Galatským), (Efezským), (Filipským), (Kolosenským), (1. Tesalonickým), (2. Tesalonickým), (1. Timoteovi), (2. Timoteovi), (Títovi), (Filemonovi), (Židom), (Jakubov), (1. Petrov), (2. Petrov), (1. Jánov), (2. Jánov), (3. Jánov), (Júdov), Zjavenie Jána = (Zjavenie).

Odkazy na biblické texty


Žiadame autorov a prekladateľov, aby sa pri písaní a spracovaní článkov v odkazoch na biblické texty riadili nasledovnými pokynmi. V textoch článkov používame preklady Biblie podľa profesora Roháčka (označenie: Roháček ) a preklad Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. (označenie: ECAV alebo: evanjelický preklad) – prosíme, aby ste túto skutočnosť rešpektovali.


Odkaz na knihu

Knihu označte názvom podľa zoznamu uvedeného nižšie. Odkaz na knihu píšte normálnym písmom (nie tučným a ani kurzívou), teda typom písma, akým je napísaná táto veta.


Odkaz na kapitolu a verš

Za názvom knihy uveďte číslo kapitoly a číslo verša. Odkaz na kapitolu a verš píšte normálnym písmom (nie tučným a ani kurzívou), teda typom písma, akým sú napísané číslice v tomto odseku. Medzi číslo kapitoly a číslo verša vložte dvojbodku. Príklad: Odkaz na „7. verš druhej kapitoly prvej knihy Mojžišovej“ zapíšeme nasledovne: 1. Mojžišova 2:7.


V prípade, že odkazujete na verše, ktoré idú za sebou, za dvojbodkou uveďte prvý a posledný verš textu oddelený spojovníkom. Príklad. Odkaz na „7. až 10. verš druhej kapitoly prvej knihy Mojžišovej“ zapíšeme nasledovne: 1. Mojžišova 2:7-10.


V prípade, že odkazujete na verše, ktoré idú za sebou a ešte na jeden alebo niekoľko samostatných veršov, čísla samostatných veršov pridajte k predchádzajúcim veršom so znamienkom plus alebo spojkou „a“. Príklad. Odkaz na „7. až 10. verš a 18. a 25. verš druhej kapitoly prvej knihy Mojžišovej“ zapíšeme nasledovne: 1. Mojžišova 2:7-10+18+25.


V prípade, že odkazujete na súvislý text, ktorý začína v jednej kapitole a končí v nasledujúcej kapitole, uveďte kapitolu a začiatočný verš textu, potom spojovník a kapitolu a posledný verš textu. Príklad. Odkaz na text, ktorý začína „7. veršom druhej kapitoly prvej knihy Mojžišovej a končí 13. veršom tretej kapitoly“ zapíšeme nasledovne: 1. Mojžišova 2:7-3:13.


Podľa toho, ako si vyžaduje kontext alebo text článku, odkaz na biblické miesto uvádzajte alebo neuvádzajte v zátvorke.


Keď biblický verš priamo a doslovne citujete z Biblie napíšte ho kurzívou (italikom) a v úvodzovkách a odkaz na miesto, kde sa nachádza, uveďte v zátvorke normálnym písmom. Príklad. „A Hospodin Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou“ (1. Mojžišova 2:7).


Pri doslovnom citovaní biblických veršov môžete v zátvorke ešte uviesť aj z ktorého prekladu citujete. Keď citujete z prekladu prof. Roháčka uveďte: podľa prof. Roháčka alebo stručne: Roháček. Keď citujete z prekladu Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. uveďte: podľa ECAV alebo stručne: ECAV alebo evanjelický preklad. Príklady: „A Hospodin Bôh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou“ (1. Mojžišova 2:7, Roháček). Alebo: „vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dych života; tak sa človek stal živou dušou“ (Genezis 2:7, ECAV).


V prípade, že nastane iná situácia, použite kombináciu predchádzajúcich možností a príkladov.


V číselnom označení kapitol a veršov nepíšte medzeru. Číslo kapitoly, verša a znamienka medzi nimi píšte za sebou bez medzery.

Vytvorené a umiestnené dňa: október 2008

Upravené dňa: 29. 1. 2015