aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag01l.jpg
PDF Vytlačiť E-mail

Obsah a poslanie mimoriadnych čísiel časopisu Solas


V mimoriadnych číslach časopisu Solas sa chceme venovať otázkam a témam stvorenia, potopy, apologetiky (obrany viery), evolúcie, veku Zeme a vesmíru, a ako to všetko súvisí so spasením a s evanjeliom.Obzvlášť sa chceme zamerať na nasledovné tematické celky:Svedectvo stvorenia


Božie slovo hovorí, že cez stvorené veci (vesmír, Zem, príroda, rastlinná a živočíšna ríša, človek) Boh zjavuje sám seba (Rímskym 1:19). Pozorovaním stvorenstva človek nielen môže, ale aj má prísť k poznaniu, že existuje Boh Stvoriteľ, a aká je jeho moc a božstvo (Rímskym 1:20). Boh berie človeka veľmi prísne na zodpovednosť, ak k takémuto poznaniu nepríde alebo ak výsledkom takéhoto poznania nie je oslavovanie Boha zo strany človeka (Rímskym 1:20–32). Z tohto dôvodu chceme v mimoriadnych číslach prinášať články, ktoré sa budú venovať nádhere, zázračnosti, úžasnosti, moci a múdrosti, ktoré môžeme v stvorených veciach pozorovať ako podpis a dielo Stvoriteľa.Stvorenie podľa Božieho Slova


Božie slovo, Biblia, opisuje Božie stvorenie ako slobodný mocný zázračný akt večného nestvoreného Stvoriteľa, pri ktorom z ničoho učinil všetko, čo existuje, svojím Slovom, mocou svojho Ducha a skrze Ježiša Krista (Kolosenským 1:16). Ak čítame a prijímame (vykladáme) Božie zjavenie (Božie slovo) jednoducho a priamočiaro (doslovne), vedie nás to k stvoreniu za šesť dní (dní ako ich poznáme aj dnes) a k mladému veku Zeme a celého vesmíru (približne 6000 rokov). Dnes je často takéto chápanie Písma v otázke stvorenia spochybňované a vyvracané, a to aj medzi kresťanmi, ako v evanjelikálnych zboroch, tak aj na biblických školách a v kresťanských vzdelávacích inštitúciách. Bežným postojom dnešného kresťana je: „Ja verím v Pána Ježiša, a na otázke veku Zeme a vesmíru a stvorenia za šesť dní podľa mňa nezáleží“. Je to skutočne tak, že spasenie a evanjelium nie je nijako previazané s otázkou šiestich dní stvorenia a s otázkou veku Zeme a vesmíru? Radi by sme túto otázku otvorili a venovali sa súvislostiam medzi spasením a stvorením tak, ako je opísané v knihe Genezis. Nádejáme sa, že skúmanie otázky pôvodu smrti, nespravodlivosti, chorôb a utrpenia a ich odstránenie, otázka prvého Adama a jeho pádu a posledného Adama Ježiša Krista a jeho vykupiteľskej obete na kríži nás privedie k úžasným odhaleniam, ktoré povedú k upevneniu našej viery a k prehĺbeniu našej nádeje na večný život v očakávanídruhého príchodu Pána.Potopa


Písmo opisuje udalosť v dejinách ľudstva a Zeme, ktorá je známa ako globálna (úplná) alebo Noachovská potopa. Táto udalosť je opísaná ako mocný nadprirodzený Boží trestný zásah do chodu dejín tvorstva na Zemi. Kvôli veľkému hriechu človeka na Zemi sa Boh rozhodol priviesť odplatu za hriech. Boh priviedol na svet trest v podobe katastrofickej potopy, ktorá zahubila všetko živé na súši a vo vzduchu, pričom prežili iba ôsmi ľudia a zvieratá, ktorí boli v korábe. Z týchto štyroch manželských párov sa potom namnožilo celé ľudstvo a z párov zvierat v korábe celá živočíšna ríša tak, ako ju poznáme dnes (až na druhy zvierat, ktoré v histórii vyhynuli). Dnes je takéto chápanie dejín Zeme a dejín ľudstva ťažko uveriteľné až neprijateľné, a to aj pre mnohých vyznávajúcich kresťanov. Dôvodom je „moderné“ vedecké poznanie, ktorým sú formované a ovládané naše mysle. Na otázku potopy a zmätenia jazykov (rozptýlenia národov) v Bábeli sa plánujeme pozrieť z pohľadu Písma, pričom budeme hlavne skúmať súvislosti so spasením a s evanjeliom aj otázku autority a neomylnosti Biblie. Na otázku katastrofickej globálnej potopy sa chceme pozrieť aj z pohľadu modernej vedy, hlavne geológie a paleontológie.Evolúcia


Výsledkom desaťročí moderného vedeckého poznávania je prijatie názoru, že vesmír, Zem a život na Zemi sú výsledkom prírodných procesov počas veľmi dlhých časových období. Takéto chápanie priviedlo a privádza mnohých ľudí k svetonázoru, že Boh objektívne neexistuje (náboženstvo a Boh je len produkt ľudských myšlienok), a že večne existujúca hmota a energia má schopnosť sama sa vyvinúť z „Veľkého tresku“ ( alebo modernejšie povedané z „puknutia“ vákua vďaka kvantovým fluktuáciám) až do foriem a štruktúr dnešného vesmíru, v ktorom existujú živé bytosti a my ľudia s inteligenciou, abstraktným myslením, svedomím, morálkou, citmi. Evolúcia je dnes predkladaná spoločnosti ako vedecky overená teória. Pozývame čitateľov k tomu, aby sme v mimoriadnych číslach časopisu Solas spoločne skúmali, z pohľadu modernej vedy, či je možné evolúciu považovať za vedeckú a overenú teóriu.


Evolúcia vo svojej „vedeckej“ základnej podobe je neriadená a materialistická. Evolúcia je základným kameňom pre ateizmus a materializmus. Mnohí kresťania v súvislosti s evolúciou prežívali alebo prežívajú nemalé zápasy, a síce z nasledovného dôvodu: Boh sa nám zjavuje (dáva poznať) cez stvorenstvo a cez svoje slovo (ktoré vyjavil skrze svojich prorokov a apoštolov a skrze svojho Syna, ktorý sa stal človekom), ktoré je zapísané v Biblii. Keďže Boh je pravda a niet v ňom protirečenia, ani tieto dve Božie zjavenia nemôžu byť protirečivé, a preto musí byť evolučná teória v súlade s Božím slovom (podľa týchto ľudí). Snaha zosúladiť Bibliu a evolúciu viedla k vzniku takzvanej teistickej evolúcie.


Teistická evolúcia je taká podoba neriadenej materialistickej evolúcie, kde sú „evolučné prírodné procesy“ spojené s Božím riadením alebo s Božími vstupmi do bežných prírodných procesov a zákonov. Aj keď na prvý pohľad sa teistická evolúcia môže javiť ako harmonické a krásne zosúladenie Biblie a modernej vedy, opak je pravdou. Teistická evolúcia nie je v súlade s modernou vedou, a čo je oveľa závažnejšie, hrubo podkopáva autoritu a neomylnosť Božieho slova a základy samotného evanjelia. Toto nekompromisné tvrdenie rozmeníme v mimoriadnych číslach časopisu na drobné a prinesieme preň oporu z Písma. Evolučná teória je omylný ľudský výklad pozorovaných stvorených vecí, a budeme sa snažiť ukázať, že evolučná teória je dnes neudržateľná aj z pohľadu modernej vedy.Biblia a astronómia


Na otázku vzniku vesmíru a Zeme a histórie vesmíru a Zeme sa chceme pozrieť nielen z pohľadu Písma, ale plánujeme podrobnejšie sa pozrieť aj na evolučný scenár vzniku a histórie vesmíru a Zeme z pohľadu vedy a preveriť, či z hľadiska modernej kozmológie, astronómie a astrofyziky tento evolučný scenár obstojí ako vedecky overená teória.Biblia a geológia


Moderná geológia učí, že Zem vznikla a vyvinula sa do dnešnej podoby výlučne prírodnými procesmi, ktoré boli veľmi pozvoľné a pomalé, pričom sa vyskytli katastrofické udalosti len malého priestorového a časového rozsahu (napr. sopečná činnosť, zemetrasenia, zosuvy pôdy a svahov, lokálne záplavy). Takýto prístup ku geologickej histórii Zeme sa nazýva uniformitarianizmus. Zakladá sa na základnom predpoklade, že geologické a tektonické procesy, ktoré pozorujeme na Zemi dnes, a ich rýchlosti, boli rovnaké aj v celej histórii Zeme. Písmo nám naopak predkladá úplne iný scenár geologickej histórie Zeme: a) nadprirodzené stvorenie, b) kliatba (dotýkajúca sa Zeme aj vesmíru), c) svet pred potopou, d) katastrofická globálna potopa a e) svet po potope. Na stránkach mimoriadnych čísel vás pozývame preskúmať, v prospech ktorého scenára svedčia geologické vrstvy a fosílie (skameneliny) dnes. Pri tom sa nevyhneme otázkam o veku hornín a skamenelín, otázkam o vzniku ropy a uhlia, otázkam o veku Zeme a téme datovacích metód.Biblia a biológia


Podporujú moderné poznatky nanotechnológií, molekulárnej biológie, biochémie a genetiky tvrdenia evolučnej teórie v oblasti biológie? Možno máte pocit, že áno, že moderná veda potvrdila evolučný scenár vzniku a vývoja života vo vesmíre. Ak ste pripravení na šokujúce odhalenia, potom vás pozývame k štúdiu procesov prirodzeného výberu a genetických mutácií, potrebných pre evolučný vývoj, populárnou formou na stránkach mimoriadnych čísel časopisu. Ak evolúcia života prebehla na Zemi, potom by dôkazy mali byť zapísané vo fosílnom zázname. K akému poznaniu nás však vedie paleontológia? Preskúmajme to.Biblia a história


Zastavme sa pri porovnaní biblickej a evolučnej histórie Zeme, vesmíru a ľudstva. V biblickej histórii nachádzame niekoľko rozhodujúcich udalostí, ktoré majú ďalekosiahly dopad: 1) stvorenie, 2) pád do hriechu a kliatba, 3) potopa, 4) vykúpenie, 5) nové nebo a nová Zem, večný život a večné zatratenie. V evolučnej histórii postupne vznikajú elementárne častice, atómy, molekuly, galaxie a hviezdy, planéty a aspoň na planéte Zem vzniká oceán a atmosféra a v oceáne vzniká primitívny život z neživej prírody, ktorý sa potom vyvíja na stále zložitejšie formy života vytvoriac celé spektrum živočíšnej a rastlinnej ríše a ľudstva. V Biblickej histórii existuje stvorený prvý ľudský pár, človek nemá predka. V evolučnej histórii má každý živočíšny druh evolučných predkov a aj všetko sa vyvinulo z jedného spoločného predka – tu človek pochádza z opice, a tak sa nedá hovoriť o prvom ľudskom páre. V biblickej histórii smrť vstupuje do histórie Zeme v dôsledku pádu prvého ľudského páru do hriechu, zatiaľ čo v evolučnej histórii je smrť prítomná počas celej biologickej evolúcie a je dokonca hnacou silou evolúcie. Biblická história končí novým nebom a novou Zemou a večným životom spasených ľudí po vzkriesení mŕtvych. Evolučná história končí v prípade jednotlivcov úplným zánikom existencie a nepozná život po smrti, a v prípade vesmíru tepelnou smrťou vesmíru nepozná nové nebo a novú Zem a večný život. Tieto dve histórie sú absolútne nezlučiteľné. Nech by sme stvoriteľské dni natiahli na akékoľvek dlhé časové obdobia a snažili sa Božie nadprirodzené stvoriteľské akty nahradiť Bohom riadenými prírodnými procesmi, nijako sa nám nepodarí zosúladiť poradie udalostí biblickej histórie s poradím udalostí v histórii Zeme, vesmíru a života podľa evolučnej teórie.


Tým, ktorí sa snažia zharmonizovať evolúciu s Písmom, potom už zostáva iba jediné: považovať state Písma zo začiatku knihy Genezis za obrazné výpovede a nie za faktografické historické výpovede. Takéto uvažovanie má ďalekosiahle a zničujúce dopady na vieru a na evanjelium. Ak je stvorenie nebies a Zeme obrazné, potom aj učinenie nových nebies a novej Zeme a večný život sú obrazné a nie reálne? Ak je prvý človek (Adam) obrazný a nie historicky skutočný, potom aj druhý a posledný Adam (Kristus Spasiteľ) je len obrazný a nie historicky skutočný? Ak výpoveď Písma o vstupe smrti do histórie ľudstva a Zeme je len obrazná, tak aj výpoveď Písma o vyriešení otázky smrti skrze Kristovu obeť na kríži je len obrazná? Ak stvorenie nebies, Zeme a života trvalo miliardy rokov a vyžadovalo si prírodné procesy, potom aj druhý príchod Krista a stvorenie novej Zeme a nových nebies bude trvať miliardy rokov? Ak potrebujem nahradiť mocné a slávne zázračné stvoriteľské Božie akty na začiatku knihy Genezis dlhými obdobiami a prírodnými procesmi, nepotrebujeme to isté urobiť aj s trojdňovým pobytom Jonáša v bruchu veľryby, s prechodom Červeného mora a prechodom Jordánu, s nadprirodzeným počatím panny, s chodením po vode, s premenou vody na víno, s nasýtením päťtisícového davu, so vzkriesením Lazara, so vzkriesením Ježiša Krista? Pozná evolučná história vzkriesenie z mŕtvych? Ak nieto zmŕtvychvstania mŕtvych, potom je márna naša viera, sme biednejší od všetkých ľudí, potom jedzme a pime, hodujme a užívajme si života, lebo čoskoro aj tak zomrieme (1. Korintským 15:14+17+32).Vek vesmíru a Zeme


Evolučná teória by nemala šancu na existenciu, ak by sa jej nedopriali dlhé časové obdobia miliónov a miliárd rokov. Evolučná teória síce čelí oveľa vážnejšiemu problému, pretože jej chýbajú mechanizmy a prírodné procesy, ktoré by evolúciu poháňali, ale pokiaľ má evolučná veda k dispozícii milióny a miliardy rokov, môže sa aj pri absencii evolučných mechanizmov a procesov skryť za tieto dlhé veky a tváriť sa, že evolúcia predsa len nejako prebehla počas tých dlhých období. Otázkami veku Zeme a vesmíru sa budeme zaoberať podrobnejšie, ako aj s vekom súvisiacimi datovacími metódami.Postoj vedcov a história modernej vedy


Spoločnosť, vzdelávacie inštitúcie a média vytvárajú dojem, že vedci ako takí sú evolucionisti, ateisti a materialisti, a že moderná veda vylučuje existenciu Boha a pravdy Biblie. Poctivé skúmanie histórie vedy však odkrýva, že moderná veda je vybudovaná na biblických základoch, a že mnohí vedci, ktorí zásadným spôsobom posunuli vedecký pokrok, boli hlboko presvedčení, že veda je nástroj na skúmanie Božieho stvorenstva, a nijako nespochybňovali pôvod stvorených vecí prostredníctvom Božieho stvorenia z ničoho. Aj takýmto témam by sme sa radi venovali na stránkach časopisu Solas.Apologetika (obrana viery)


Čo je to apologetika, aké miesto má v živote kresťana, a do akej miery by mal byť kresťan apologeticky vystrojený a vyzbrojený – aj to sú otázky, ktorým sa chceme venovať.


Tematické okruhy, ktoré sme vyššie uviedli, sú navzájom úzko poprepájané. Cieľom, prečo sa chceme týmto otázkam venovať, nie je len intelektuálne poznanie alebo číra akademická debata, ale aby Bohu bola vzdaná taká sláva, aká mu skutočne patrí, a aby autorita Božieho slova a neomylnosť, inšpirovanosť, dostatočnosť a objektívna historickosť Písma bola pevne zakorenená v srdciach veriacich biblických kresťanov.

Redakcia Solas