aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

crimag04l.jpg
Si na správnej ceste? PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Marian Riška   

Na železnici sa raz stala takáto zvláštna udalosť:


Krátko po zotmení stál osobný vlak na jednej nemenovanej železničnej stanici. Výpravca dal výhybkárovi príkaz k stavaniu odchodovej vlakovej cesty. Výhybkár postupoval podľa služobných predpisov a pohľadom skontroloval voľnosť vlakovej cesty. Na jeho prekvapenie sa niečo osvetlené pohybovalo po trati smerom k stanici a blížilo sa k vchodovému návestidlu. Výhybkár okamžite telefonoval výpravcovi, že je na trati nejaký vlak. Výpravca vedel, že na trati žiaden vlak nie je a nariadil výhybkárovi ísť sa pozrieť, čo to tam vlastne je. Výhybkár nemusel ísť ďaleko. Keď vyšiel zo svojho stanovišťa, zbadal, ako sa k nemu blíži nejaké osvetlené vozidlo. Svetlá nadskakovali, a to bolo dosť neobvyklé. Výhybkár nechcel veriť vlastným očiam, keď uvidel, čo to za vozidlo pred ním zastavilo. To vozidlo bol traktor idúci po koľajach, teda, správne povedané, padnutý do koľaje a idúci po podvaloch. Traktorista hneď vysvetlil, čo sa stalo. Otáčal sa na železničnom priecestí a nedopatrením zapadol do koľaje. S traktorom sa z koľají už nedokázal dostať von sám, a tak sa rozhodol ísť s traktorom po koľajach do stanice a požiadať o pomoc. Po príchode autožeriava bol traktor zdvihnutý z koľaje a premiestnený na cestu, kam patril.


Táto udalosť má z duchovného hľadiska niekoľko významov. Je potrebné si uvedomiť, že každý dopravný prostriedok má svoju vlastnú dopravnú cestu. Iná je dopravná cesta pre auto, iná pre vlak. Rovnako tak je rozdielna aj cesta Božích detí od cesty satanovej. („A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa.“ – Ján 14:6 a „Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestál v pravde, pretože niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej otec, otec lži.“ – Ján 8:44.) Každý hriešnik ide po ceste do zatratenia, a to môžeme prirovnať k traktoristovi idúcemu so svojím traktorom po koľajach. Rovnako, ako traktor nebol vyrobený pre jazdu po koľajach, tak nebol ani človek Bohom stvorený nato, aby išiel po ceste satanovej („A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril.“ – 1. Mojžišova 1:27).


Abnormálne trasúca jazda na traktore idúcom po koľajach vodiča neustále presviedča o tom, že niečo nie je v poriadku. Dôležité je uvedomiť si, že žiadna z vlastností, ktoré traktor má, ako možnosť manévrovania, práca s pluhom a podobne, sa v prípade jazdy po koľajach nedá využiť. Podobne aj človek žijúci bez Boha neustále pociťuje trasúcu jazdu svojho života, ktorá mu svedčí o tom, že nejde po správnej ceste („Nemajú pokoja, hovorí Hospodin, bezbožní.“ – Izaiáš 48:22). Všetky vlastnosti, ktoré má človek idúci po ceste poslušnosti Bohu (Galatským 5:22-26), sú v prípade jazdy po koľajach (po podvaloch), teda na ceste nezávislosti od Boha, na ceste satanovej, úplne nepoužiteľné a nezlučiteľné s touto cestou.


Aj keď by sa mohlo niekomu zdať, že cesta bez Boha je cestou slobody, sú to práve satanove koľaje, ktoré držia človeka v pevnom zovretí. Kam zabočí koľaj, tam zabočí aj traktor, volant na traktore je pri takejto jazde úplne nevyužitý, a teda zbytočný. Nie je tu žiadne slobodné rozhodovanie a človek nerobí to, čo chce on, ale robí to, čo chce satan. Satan vie, kadiaľ má smerovať koľaje každého svojho otroka. Dostať sa svojpomocne zo zovretia týchto koľají je nemožné. Nepríjemné je pomyslenie na to, čo sa stane v prípade, že sa traktor idúci po koľajach stretne s vlakom. Práve to satan chce. Chce celý život držať ľudí v otroctve hriechu, v zovretí svojich koľají a napokon ich chce večne zlikvidovať.


Človek idúci po ceste do záhuby buď zahlušuje vnútorné trasenie až po moment zrážky (smrť), pričom tento moment už neodignoruje (Filipským 2:9-11; Matúš 25:41-46), alebo hľadá záchrancu (Matúš 7:7-8, Matúš 11:28-30), pomoc, podobne ako spomínaný traktorista, ktorý záchrancu a pomoc aj našiel, keď ho v stanici vyslobodil z koľají žeriav.


Človek hľadajúci zmierenie a pokoj s Bohom sa zo satanovho zovretia nevyslobodí svojpomocne, podobne ako traktorista s traktorom idúcim po koľajach. Je potrebné prísť za Pánom Ježišom Kristom. Len on je prostredníkom medzi Bohom a človekom:


Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš, ktorý dal sám seba ako výmenné za všetkých, svedectvo to vo svojich časoch.“ (1. Timoteovi 2:5-6)


Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.“ (Rímskym 6:23)


Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie.“ (Rímskym 10:9-10)


Na satanových koľajach sa nachádza každý človek hneď od svojho narodenia. Trasenie v živote hriešnika je spomínaný nepokoj (Izaiáš 48:22). Takémuto človeku sa vo svojej milosti Boh prihovorí, a to dokonca niekoľkokrát („Lebo raz hovorí silný Boh i dva razy, a človek toho nevidí“ – Jób 33:14). Môže to byť ústami svojich služobníkov („Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie.“ – Rímskym 10:17), biblickým rozhlasovým vysielaním, biblickým filmom a podobne.


Len ťažko by sme pochopili traktoristu, ktorý by idúc s traktorom po koľajach zbadal pri trati autožeriav a ochotnému žeriavnikovi pripravenému pomôcť by povedal, že o vytiahnutie z koľají nemá záujem a že po nich pôjde ďalej. Tým by riskoval smrť pri zrážke s vlakom. K tomuto bodu dôjde tiež každý človek, ktorý nehľadá záchranu, pretože každého s Bohom nezmiereného človeka čaká večná smrť.


Traktorista sa zachoval múdro, keď prijal pomoc ochotného žeriavnika a nechal sa z koľají premiestniť na cestu. Rovnako múdro sa zachová hľadajúci hriešnik, ktorý nájde cestu k Bohu v osobe Pána Ježiša Krista, vyzná mu všetky svoje hriechy a prijme ho ako svojho Pána a Spasiteľa. Od tej chvíle už pôjde v slobode a s radosťou Božieho dieťaťa po novej ceste za svojím Pánom:


Moje ovce čujú môj hlas, a ja ich znám, a nasledujú ma, a ja im dávam večný život, a nezahynú na veky, a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých, a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca.“ (Ján 10:27)


Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí mu uverili: Keď vy zostanete v mojom slove, vpravde ste mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí. Teda keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.“ (Ján 8:31-32+36)

Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, hľa, všetko je nové.“ (2. Korintským 5:17)


Neodkladajte možnosť zmieriť sa s Bohom, nezatvrdzujte svoje srdcia.


„Keďže teda ešte zbýva, aby niektorí vošli do neho (do odpočinku večného života),

a tí, ktorým sa to tam prv zvestovalo evanjelium, nevošli pre neposlušnosť,

zase určuje akýsi deň: Dnes, hovoriac v Dávidovi po toľkom čase, ako je povedané:

Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich sŕdc!“

Židom 4:6-7


Prijmite Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a Pána ešte dnes! 

Ďalšie články od tohto autora