aktuality

Občianskeho združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom a podporovateľom za priazeň a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2016. Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania, Jeho milosti a pokoja.

S vďakou, v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag18z.jpg
26/2015

    

  Solas číslo 26, jar 2015

  Vyšlo tlačou 20. marca 2O15
 Obsah


 Evanjelium – Božia moc

 Poznanie Božej slávy v Synovi

 Boží Syn prijal ľudskú prirodzenosť

 Istota Božieho súdu

 Život viery

 Protivenstvá, láska a utrpenie…

 Viera a nádej

 Si na správnej ceste?

 Modlitba Otče náš číslo 26 - kompletné číslo


 druhá strana obálky

 tretia strana obálky
 štvrtá stránka obálky