aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag07l.jpg
Cennejšia nad zlato PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Ján Šichula   
aby dokázanie sa vašej viery, o mnoho cennejšie nad zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom skúša, bolo vám nájdené na chválu, na česť a na slávu pri zjavení Ježiša Krista
1. Petra 1:7


Aká je odpoveď na otázku: „Čo je cennejšie nad zlato?“ V jednej ľudovej rozprávke sa hovorí: soľ je cennejšia nad zlato! Aká by bola odpoveď, keby sme ju hľadali v Biblii? Podľa Biblie viera alebo aj dokázanie viery, je omnoho cennejšie nad zlato.

Máme viaceré verše v Biblii, ktoré ukazujú na veľkú cenu viery a jej nezastupiteľnú hodnotu. V ďalšom sa na niektoré z nich pozrieme, ale teraz ešte rozviňme otázku, prečo je to tak, že viera a jej dokázanie sa je cennejšia nad zlato. Uvedieme aspoň tri dôvody, prečo je to tak.Po prvé preto, lebo zlato a ani iný pozemský majetok nikoho neprivedú do spasiteľného vzťahu s Kristom. Dokáže to len viera. Preto Písmo hovorí: „aby dokázanie sa vašej viery, o mnoho cennejšie nad zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom skúša, bolo vám nájdené na chválu, na česť a na slávu pri zjavení Ježiša Krista“ (1. Petra 1:7). Apoštol Peter sa pozerá do budúcnosti na moment, keď sa Pán Ježiš opäť vráti. Len viera prenesie úžitok z Božieho spasenia cez Krista na konkrétneho človeka. Peter to opisuje ako chválu, česť, slávu, ktorou Pán zahrnie veriacich.

Najväčšia životná potreba človeka: nájsť odpustenie a očistenie od hriechov, sa nedá dosiahnuť zlatom ani iným zemským majetkom – a to je druhý dôvod, prečo je viera cennejšia nad zlato. Preto Peter hovorí: „vediac, že nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ste vykúpení z márneho svojho obcovania, podaného otcami“ (1. Petra 1:18). A potom hovorí o drahocennej krvi Ježiša Krista: „ale drahocennou krvou ako bezvadného a nepoškvrneného baránka, Krista“ (verš 19). Takže viera je cennejšia nad zlato, lebo ma prepája s Pánom Ježišom a prepája ma so spasením. Iné prepojenie a iná možnosť nie je.

A po tretie: ani do duchovného rastu, do života v posvätení, nič iné neuvedie, iba viera. Nemôžeme rásť bez viery. Zlato a ani iný zemský majetok ma neuvedú do každodenného života na Božiu slávu. Takýto život musí prameniť z viery.


Ukážeme si, prečo musím hľadať vieru a v nej rásť.

 1. Pretože bez viery nikto neuvidí Kristovu slávu a dobrotu: „ u ktorých boh tohto sveta oslepil zmysly, zmysly neveriacich, aby sa im nezablesklo osvietenie evanjelia slávy Kristovej, ktorý je obrazom Boha“ (2. Kor 4:4). Čo tým myslím, keď teraz hovorím o viere? Pod vierou tu mám na mysli schopnosť vidieť Kristovu slávu a dobrotu. Viera je teda kresťanov zrak, ktorým vidí duchovné skutočnosti, o ktorých hovorí Písmo. Kristova sláva a dobrota v časnosti nie je odkrytá zmyslovo viditeľným spôsobom, ako raz bude na novej zemi a novom nebi, ale pravdivá skutočnosť tohto mi je známa a dostáva sa blízko ku mne vierou. Vierou tomu rozumiem, vierou som to prijal, vierou to vidím a vierou som o tom uistený.
 2. Pretože bez viery nikto nemôže žiť život, ktorý sa páči Bohu „A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je, a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom“ (Židom 11:6). Bez viery sa nikto nemôže páčiť Bohu. Nikto nemôže žiť život, ktorý sa bude Bohu páčiť, ak nemá vieru. Ďalej tiež nikto nemôže bez viery konať pravé dobro. „Ale ten, kto pochybuje, keď je, je odsúdený, lebo to nie je z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech“ (Rim 14:23). Na začiatku listu Rímskym Pavol opisuje svoje apoštolské poslanie ako také, ktoré má za cieľ priviesť pohanov do poslušnosti z viery (Rim 1:5). To celé preto, aby boli schopní konať pravé dobro, lebo čo nie je z viery, je hriech. Preto je viera dôležitá. Cez ňu sme prijali ospravedlnenie a cez ňu musíme konať pravé dobro.
 3. Bez viery nikto nebude milovať Boha, poslúchať Ho a milovať blížneho: „Lebo v Kristu Ježišovi ani obriezka nič nevládze ani neobriezka, ale viera pôsobiaca skrze lásku“ (Gal 5:6). Skutočná láska bude u kresťanov prameniť z viery, bude vychádzať z viery. Na inom mieste Pavol hovorí: veľmi rastie vaša viera a množí sa láska (2. Tes 1:3). Tieto dve veci sa neodtrhnú, budú spolu. Preto Satan bude stáť proti viere, preto duchovný život nie je možný bez viery. Teraz myslím na vieru, ktorá nás bude nonstop napĺňať, sýtiť, a ktorá nás vedie k Pánovi ako zdroju uspokojenia – vtedy budeme rásť. Viera sa potom chopí prostriedkov duchovného rastu, lebo budem uistený o ich zmysle, účinnosti, význame a že za nimi je Boh a že cez tie prostriedky živý Boh koná. Pôjdem sa modliť, lebo viem, že živý Boh počuje – a to bude prameniť z viery. Budem sa učiť verš naspamäť, lebo viem, že živý Boh bude konať hlboko v mojej mysli a tvárniť môj charakter a v novom charaktere prídu nové skutky a nové rozhodnutia a to všetko bude prameniť z viery, lebo vierou som uistený, že za tým je Boh.
 4. Bez viery nikto neprijme Svätého Ducha. Písmo hovorí. „Lebo to by som chcel zvedieť od vás, či zo skutkov zákona ste dostali Ducha či z počutia viery?“ (Gal 3:2). Nikto si za zlato nekúpi Ducha Svätého. To dokáže iba viera. Preto musíme žiť vo viere a ďalej v nej rásť, lebo cez ňu sme prijali Božieho Ducha, osobu, ktorá v nás koná celú Božiu prácu.
 5. Bez viery nikoho srdce nebude očistené. „a neurobil nijakého rozdielu medzi nami a medzi nimi očistiac vierou ich srdcia“ (Skutky 15:9). Vierou Boh očisťuje srdcia Židov i pohanov. Zatemnené srdce hriešnika plné zloby a nečistoty Boh očistí. Ako to ale urobí? Nijako inak ako vierou.
 6. Bez viery nikto nedobyje dušu, alebo tiež sa dá povedať: nezmocní sa, nepodmaní si svoju dušu alebo i nevyhrá svoju dušu. To je zvláštny výraz: „Ale my nie sme ľuďmi, ktorí by sa uťahovali, do zahynutia, ale ľudia viery dobyť dušu“ (Židom 10:39). Toto hovorí Pavol o spasení, ktoré, keď ho Boh začal, tak ho aj dokončí, lebo charakter skutočnej viery bude taký, že sa nevzdá Krista a jeho sľubov, ale naopak, bude sa držať Kristovej milosti až do konca. Vierou sa stávame víťazi, ktorých trofej je ich vlastná duša, zachránená pred zlom okolo nás a v nás. Milý čitateľ, pobádam Ťa byť človekom viery, lebo toto nám ukladá Božie slovo.
 7. Bez viery nikto nebude vidieť neviditeľné a žiť život sústredenia sa na Krista a záľuby v Božom dobre. Taký život žijeme „ keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné; ale tie, ktoré sa nevidia, sú večné“ (2. Ko 4:18). Znamená to, že sa musím vierou naučiť sústrediť sa na to, čo je neviditeľné. Takto budem duchovne rásť a Boh ma bude napĺňať záľubou v každej dobrotivosti (2. Tes 1:11).

Aj ďalšie miesta z evanjelií, epištol a Skutkov hovoria, že bez viery sa nič nemôže udiať v živote kresťana. Nielenže bez viery by sme nemohli byť spasení, ospravedlnení, ale bez viery nemôžeme ako kresťania žiť a konať základné veci.

Jedna definícia viery znie nasledovne: Viera znamená byť plne a kompletne presvedčený a uistený o realite Božej existencie a charaktere, o spoľahlivosti všetkých jeho činov, slov a zasľúbení, čoho výsledkom je, že mu bezvýhradne zverujeme naše životy a všetky naše záležitosti. Ten záver je dôležitý: že mu bezvýhradne zverujeme naše životy a všetky naše záležitosti. Toto je štartovací bod a základňa pre kresťanský život. Viera, ktorá sa zveruje, viera, ktorá sa odovzdáva, viera, ktorá sa spolieha.

Písmo hovorí, že vierou budem môcť obstáť a odpovedať na každú skúšku – prejsť cez každé pokušenie či protivenstvo. Apoštol Peter v 1. Pet 1:6 uvádza, že sa raz tu, raz tam rmútime v rôznych pokušeniach, ale výsledkom je preskúšanie viery a to je cennejšie ako zlato. Teda iba viera ma dokáže preniesť cez skúšky. Moja reakcia na skúšku ukáže, či mám pevnú a hlbokú vieru a či som spojený s Kristom. Panika, neistota, potápanie sa v skúške budú znakom, že nemám vieru, že neviem na ňu reagovať. Písmo hovorí, že so zlom v živote okolo nás budeme mať neustály kontakt a do nášho života budú prichádzať rôzne skúšky. Jediný spôsob, ako v nich obstáť, je pevnou, silnou, hlbokou vierou.

Zoberme modelový príklad z Mat 11:28 – 29 a ukážme si, ako je živá viera základom a začiatkom pre boj s pýchou. Viera živí víziu, že boj s pýchou a hľadanie pokory je dobré. V týchto veršoch sú dôležité slová, ktorými Pán Ježiš dáva pozvanie a hovorí o sebe nasledovné veci: „Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie svojim dušiam“ (Mat 11:28 – 29).

Najprv zopár pozorovaní. Posvätenie je dôležité, lebo bez neho žijeme zlý život, ktorý neoslavuje Boha a to je zlo, to je hriech. Súčasť zlého, neposväteného života je aj pýcha. Písmo varuje pred pýchou. Napomína a hovorí, že máme viesť boj proti pýche a máme ju vytlačiť z nášho života. Toto ma vedie k nasledovnému konštatovaniu o tom, ako bude viera súvisieť s bojom proti pýche: Živá, rastúca viera je zdrojom boja proti pýche. Ako presne sa to deje?

 1. Viem a celým srdcom prijímam, že pýcha, povýšenosť a nadutosť je jeden z mojich hlavných hriechov, ak nie ten najväčší. Vidím to na Pánovi Ježišovi Kristovi, lebo On je ideál spravodlivosti a On je opak pýchy. Pre mňa byť iný ako On, je môj hriech. Hľadať iný charakter ako Jeho, je moja vina. Podobať sa na niekoho iného ako na Neho, je moja vina. Zlo môjho života je, že sa podobám na hocikoho a hocičo iné. Vidím, že je to jeden z mojich hlavných hriechov – ak nie ten najväčší.
 2. Viera vždy bude súvisieť s tým, že som privádzaný na miesto, ktoré Pán Ježiš Kristus pre mňa plánuje. Čo on určil vo svojom pláne, je to najlepšie, čo kto pre mňa môže naplánovať. Poznávam a prijímam celým srdcom, že najlepšie z najlepšieho pre mňa je život bez pýchy, keď sa krotkosťou a tichosťou podobám Pánu Ježišovi a mám Jeho charakter. Keď však u človeka nenastalo stotožnenie sa vierou s týmto Božím plánom, potom je myseľ človeka ovládaná klamstvom, že možno niečo iné je pre mňa lepšie. Možno je to zemský úspech, možno veľká rodina, dobrí priatelia, a pod. Všetky tieto veci môžem mať, ale Pán Ježiš hovorí: To nie je najlepšie pre teba. Najlepšie z najlepšieho pre teba je učiť sa odo mňa krotkosti a tichosti, aby pýcha odišla z tvojho života. Najlepšie z najlepšieho je život v pokore podobnej tej, ako vidíme u Pána Ježiša. A tak vidíme funkciu viery pri tomto boji s pýchou, lebo ona je mojím zrakom, aby som videl túto pravdu.
 3. Ale kto urobí so mnou túto zmenu? Kto ma tomuto naučí? Som presvedčený, že okrem Pána Ježiša to nemôže urobiť nikto iný. Môžem uznať, že som pyšný, že boj s pýchou je dôležitý, že chcem byť pokorný a krotký a potom si môžem nahromadiť hromadu kníh, učebníc, pomôcok a učiteľov. Ale len sám Pán Ježiš dokáže urobiť so mnou túto zmenu. Hovorí: učte sa odo mňa, vezmite moje jarmo. Iné riešenie nie je. Do tohto vstupujeme vierou, vierou toto prijmeme.
 4. Vierou vstupujeme do celoživotného programu učenia sa od Pána, ako žiť bez pýchy. Autorita Kristovho slova a toho, kto on je, ma uistila o tom, že dobrovoľne sa mu zverujem do programu zbavovania pýchy a učenia sa krotkosti a pokory.
 5. A samozrejme s vierou príde aj to, že už viac nezáleží na tom, čo hovorí svet, manžel, manželka, kolegovia, rodičia, vedci. Už to nemôžu zmeniť tí, ktorí hovoria: ty si fajn, ty si v poriadku. Ty sa až tak veľmi „nezjedaj“ kvôli tej podobnosti Kristovi – či nemáš dosť iných starostí v živote? Prídeme na miesto, že povieme: Nie! Pre mňa na prvom mieste je podobať sa na Pána Ježiša. Ostatné ide na druhé miesto.

To, čo chcem povedať je, že viera je základ pre boj s pýchou a každým hriechom. Nemôžem byť pokorný, kým neviem, že to je na moje dobro, na dobro blížneho a na slávu Božiu i na uskutočňovanie Pánovej vôle tu na zemi – a ostatné je hriech. Viera ma spojila s touto skutočnosťou a musím v tom rásť a musím sa v tom upevniť.

Viera sa chytila autority Božieho slova a pôsobí, že som naplnený záľubou v pokore. Už viem, že pokora je dobrá. On vie najlepšie, čo potrebujem. Jeho Duch pôsobí vo mne veci, do ktorých ma vedie Písmo. Vzdávam sa svojej cesty, svojej metódy, svojho postupu. Začínam sa zaujímať o všetko, čo mi On hovorí v učení a ukazuje príkladom života. Rodí sa život skutočného posvätenia, skutočnej poslušnosti, skutočného podobania sa na Neho. Všimnite si, že bez viery to nie je možné. Toto znamená byť učeníkom Ježiša Krista.

Pozor teda: Viera nie je iba poznanie rozumom, mysľou, intelektom. Viera nemôže existovať bez poznania, ale nie je to len intelektuálne poznanie. Viera znamená, že všetko, čo nachádzam v Kristovi, bez výhrad prijímam ako to najlepšie pre mňa. Prichádzam do bodu: vezmite moje jarmo a učte sa odo mňa… Viera znamená, že nemám výhrady a beriem jeho jarmo a učím sa.

Vierou plesám a radujem sa. Našiel som to najlepšie. Našiel som Pána, Učiteľa, Sprievodcu, Pastiera. Našiel som konečne život. Našiel som konečne odpoveď. Našiel som konečne najlepšie z najlepšieho. Prijímam bez výhrad to, čo osobne pre mňa slovo Božie ponúka – a ja na to všetko odpovedám vierou. To je ten predivný moment v živote kresťana. Božie slovo hovorí a moja viera na to odpovedá. Slovo sa zmiešalo s vierou (Židom 4:2 – 3).

Prečo teda sa mám podobať Kristovi, a prečo si to mám zvoliť za celoživotný program tu na zemi? Lebo som uveril tomu, že je to to najlepšie z najlepšieho. A tiež som uveril, že autorita Kristovho slova garantuje nad všetky pochybnosti, že je to pravý Boží plán, pravá Božia vôľa a to najlepšie pre môj život.

Zdieľať |
 

Ďalšie články od tohto autora