Rozpoznanie falošného základu Vytlačiť
Autor: Drahoslav Vajda   

Značky na bludných cestách
Často prichádzajú za nami ľudia a hovoria o potrebe dať si do poriadku náš vzťah s Bohom. To je správna a dobrá pripomienka, užitočné napomenutie. Ide ale o to, čo nám ponúkajú ako správnu cestu, čo nám ponúkajú ako riešenie (základ) pre náš život. Pre človeka tak vyvstáva otázka, ako rozpoznať, či to, čo nám hovoria a ponúkajú, je naozaj tou správnou cestou, ktorá nás naozaj privedie k živému Bohu. V tomto článku opíšeme hlavné črty (značky), podľa ktorých môžeme rozpoznať, či ide o falošný základ a bludnú cestu, ktorá nás neprivedie k spaseniu a večnému životu.Všeobecne sa vie a sa uvádza, že rozpoznať to môžeme podľa odpovedí na tri nasledovné otázky:


1. Kto je Ježiš Kristus?

Biblická odpoveď: Ježiš Kristus je Boh – Boží Syn. Stal sa človekom a zomrel na kríži za hriechy ľudstva. Vstal z mŕtvych a je živý.


2. Čo je Biblia?

Biblická odpoveď: Je to zapísané Božie slovo. Všetko, čo potrebujeme vedieť o Bohu, o Ježišovi Kristovi, o našej ceste k spáse, sa môžeme dozvedieť len a len z Biblie a prostredníctvom nej. Niet iného zdroja.


3. Ako môžeme byť spasení?

Biblická odpoveď: Spasenie je z milosti, nie zo skutkov. Je to dar. Spasení sme jedine vierou v Ježiša Krista. Z milosti a jedine vierou. Žiaden ľudský skutok nie je dostatočný, aby sme sa dostali do neba.


Toto sú tri najdôležitejšie otázky a podľa odpovedí na ne sa už dá zorientovať, či ide o biblické spoločenstvo alebo nie. Okrem tohto ľudia zo siekt a kultov tvrdia, že oni sú tí praví a jedine oni majú pravé poznanie a učenie o ceste spasenia. Všetkých ostatných popierajú, znevažujú a odmietajú.


Falošné učenia, spoločnosti, ktoré ponúkajú falošný základ, nesprávnu cestu, vám aspoň na jednu z predchádzajúcich troch otázok dajú inú ako uvedenú odpoveď. Môžu popierať božstvo Pána Ježiša Krista a jeho nadprirodzené narodenie z panny. Môžu vám hovoriť, že spasený môžete byť len zo skutkov alebo kombináciou milosti a vlastných skutkov. Možno vám budú popierať Bibliu ako Božie slovo a tvrdiť, že Biblia je len ľudské slovo a jedine ich učenie je to správne a pravdivé – alebo, že len ich preklad Biblie je správny.


Budú vás presviedčať, že jedine oni sú tým pravým spoločenstvom (cirkvou), v ktorom nájdete svoje spasenie. Povedané inými slovami: Budú tvrdiť, že ich cirkev (spoločenstvo) je spásonosné. Budú tvrdiť, že v ich cirkvi sú nazhromaždené poklady milosti, z ktorých pre svoje spasenie budete môcť čerpať, ak sa stanete členom ich cirkvi.


Toto sú hlavné značky bludných ciest.


Jediným Bohom určeným základom pre spasenie človeka je Ježiš Kristus z Nazareta – Boží Syn, ktorý sa stal človekom a zomrel za naše hriechy. Vierou v neho môžeme dosiahnuť odpustenie našich hriechov a byť spasení tak, ako o tom dáva výpoveď Biblia, ktorá je zapísaným Božím slovom. [Pozri aj článok Budova kresťanskej viery (Položenie základu), Solas číslo 23, jar 2014, str. 28-31.]


 

Ďalšie články od tohto autora