aktuality

Sme zariadení na príjem podielu z dane

za rok 2019. Viac na Príjem z podielu…

crimag06l.jpg
Kristovo jarmo PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Michael Steedman   

Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a ja vám dám odpočinutie.

Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom,

a nájdete odpočinutie svojim dušiam;

lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké.

Matúš 11:28-30


V súčasnosti prácu v mnohých profesiách uľahčuje využívanie strojov, ale v krajinách tretieho sveta sa musia početné činnosti vykonávať ručne alebo v najlepšom prípade s použitím zvierat. Na druhej strane tým, ktorí trpia pod váhou svojich hriechov, ponúka Ježiš výnimočný spôsob nápravy, ako to uvidíme v tomto článku.


Už sme sa spolu zamýšľali nad nádherným pozvaním Pána Ježiša Krista prísť k nemu. Všimli sme si, že toto pozvanie bolo určené tým ľuďom, ktorí sú unavení a „obtiažení“, tým, ktorí sú zaťažení jarmom Božích oprávnených nárokov – jeho zákonov a prikázaní – ktoré nedokážu dodržiavať. Navyše, je tu neoprávnené jarmo, ktoré ukladajú na ľudí náboženskí vodcovia v podobe ľudských nariadení. Neschopnosť dodržiavať požiadavky Božieho zákona vytvára ešte väčšie jarmo – jarmo hriechu a viny. Práve takto obtiaženým dušiam adresuje Pán Ježiš svoje milostivé pozvanie prísť k nemu.


Hovorí tu o jarme ako o časti postroja, do ktorého boli zapriahané zvieratá v dávnych časoch (stále sa používa v niektorých krajinách sveta) a ktoré sa používalo na ťahanie pluhov a vozov. Ak je bremeno príliš ťažké, jarmo zaťažuje zviera takmer neznesiteľným spôsobom. Takto môžeme rozmýšľať o bremene zákona a bremene viny ako o jarme, ktoré takmer rozdrví človeka, ktorý sa snaží prísť k Bohu. Nuž, hovorí Ježiš tým, ktorí k nemu prídu, snímem to jarmo z vašich pliec. Výsledkom odstránenia tohto jarma (alebo tohto bremena), podľa verša 29, bude odpočinutie pre dušu. Keď človek uverí v Krista na spásu, váha hriechu a viny je odstránená, pretože taký človek má istotu, že Kristus niesol a vyniesol bremeno hriechu namiesto neho na kríž.


Avšak Ježiš hovorí v tomto verši o inom jarme, ktoré má človek niesť. Aké je to jarmo? Ježiš ho nazýva „moje jarmo“, jarmo, ktoré dáva tým, ktorí k nemu prídu. Premýšľajme chvíľu o tomto jarme. Čo v skutočnosti predstavuje? Toto jarmo je tu symbolom podriadenosti, avšak dobrovoľnej podriadenosti. Všimnite si, že Ježiš nehovorí „položím jarmo na vaše plecia“, ale skôr žiada mužov a ženy, aby si ho vzali na seba sami. „Vezmite moje jarmo na seba“, hovorí, „a učte sa odo mňa“. Takže to môžeme zhrnúť a povedať, že vziať na seba Kristovo jarmo znamená podriadiť sa mu a jeho učeniu.


Aký je to pocit byť pod jarmom Krista? Iste, je to celkom iné než byť pod jarmom zákona, ktorý nám hovorí, ako máme žiť, aby sme sa páčili Bohu, ale nedáva nám žiadnu moc tak činiť. Keď človek príde ku Kristovi a uverí v neho na spásu, jarmo je odstránené navždy. Namiesto neho človek dostáva jarmo, ktoré On opisuje ako užitočné a bremeno, ktoré je ľahké. Kristovo jarmo je užitočné aspoň z troch dôvodov. Po prvé, je užitočné, pretože na rozdiel od prikázaní nepredstavuje nedosiahnuteľnú podmienku na dosiahnutie spásy, ale naopak, nesenie tohto jarma je odpoveďou na lásku až po prijatí spásy. Po druhé, jarmo je užitočné kvôli charakteru toho, ktorý ho dáva. Jarmo nedáva neľútostný a nemilosrdný pán, ale sám Pán Ježiš, ktorý je láskavý a pokorný. Je plný porozumenia a trpezlivosti, milosrdenstva a lásky. Po tretie, toto jarmo je užitočné, pretože hriešnik, ktorý prišiel k Ježišovi Kristovi pre spásu a odpočinok, dostáva vnútornú silu prostredníctvom Ducha Svätého, aby mohol vykonávať vôľu svojho nového Pána.


Uvažovali sme teda o dvoch jarmách. Jedno je ťažké a takmer neznesiteľné. Je to jarmo, ktoré nesú ľudia, ktorí sa snažia naplniť požiadavky Božieho zákona svojimi vlastnými silami. Akokoľvek sa snažia, nikdy nedokážu dosiahnuť Božiu dokonalú normu. Druhé jarmo dostávajú ľudia, ktorí prichádzajú ku Kristovi pre spásu a ktorí v neho uverili. Toto jarmo je ľahké. Keď žijú v podriadenosti, láskavý a pokorný Pán Ježiš ich učí a oni mu chcú slúžiť ako z lásky k tomu, ktorý ich zachránil. Navyše, dostávajú vnútornú silu, ktorú potrebujú, aby mohli žiť vo vďačnej poslušnosti voči nemu. Táto vnútorná sila je udelená prítomnosťou Svätého Ducha v srdci každého ozajstného veriaceho.


Takže výzva dnešného textu je adresovaná tým, ktorí si uvedomujú ťažkú váhu svojich hriechov a neznesiteľné bremeno skutočnosti, že musia splniť všetky nároky Božieho svätého zákona. Priateľu, nepotrebuješ väčšiu snahu a väčšie skutky poníženia, ani viac oddanosti náboženstvu. Nikdy nenájdeš vlastné zdroje alebo formálne náboženstvo, ktoré ti umožnia napraviť vzťah s Bohom. Nie, priateľ môj, potrebuješ Ježiša Krista, aby bol tvojím osobným Spasiteľom a Pánom. Práve preto, že neexistovala žiadna nádej pre človeka, ako sa zmieriť s Bohom, prišiel Boží Syn na zem. Ak by sme sa dokázali spasiť ľudskými alebo náboženskými snahami, tak prečo by sme potom potrebovali Spasiteľa? Práve kvôli takým ľuďom, ktorí stratili nádej na získanie spásy ľudskými prostriedkami, prišiel Ježiš. Pre tých, ktorí túžia po oslobodení od ťažkého jarma a bremena zákona, položil on svoj život. Pre tých, ktorí sú obtiažení bremenom vlastných hriechov, prelial Ježiš krv na golgotskom kríži.


Čo hovorí Ježiš mužom a ženám, ktorí sa nachádzajú v takom stave? Vraví: „Poďte ku mne a vezmite moje jarmo. Prestaňte sa vzpierať a odložte svoju spupnú zaťatosť a vezmite moje jarmo. Poddajte sa mi ako svojmu Pánovi a Majstrovi.“ Je to veľa, čo Pán Ježiš žiada ako výmenu za odpustenie hriechov, zmierenie s Bohom a večný život? Neučinil toho dosť, aby preukázal svoju lásku k hriešnikom a úžasnú starostlivosť o stratených mužov a ženy? Jeho jarmo je užitočné a jeho bremeno ľahké. Jarmo, ktoré poskytuje, je vyrobené špeciálne pre teba a dokonale pasuje na tvoju šiju. On vie koľko unesieš a nezaťaží ťa ničím, čo by nebolo pre tvoje konečné dobro. Keď budeš žiť pre neho, skutočne spoznáš, že on bude kráčať po tvojom boku, aby ti dával silu a povzbudenie. Budeš s tým, ktorý je opísaný ako tichý a pokorný srdcom, zažívať každodenne spoločenstvo.


Aká to výsada slúžiť Spasiteľovi hriešnikov, poznať ho a môcť okúsiť jeho odpočinok! Čo ti bráni, aby si k nemu prišiel, nech si kdekoľvek? On je pripravený a ochotný zachrániť všetkých, ktorí budú činiť pokánie zo svojich hriechov, veriť v neho a podriadia sa jeho panstvu nad ich životmi.


 

Ďalšie články od tohto autora