aktuality

Koronavírus - zamyslenie. Čo sa to vlastne deje a prečo? Čo bude ďalej a čo máme čakať? Je táto situácia s koronavírusom už spustením posledných vecí? Lekcia o trpezlivosti a o poslušnosti. Božia vôľa a Božie srdce. Čomu žijeme?          Celý článok 


crimag05l.jpg
Materialistický a biblický pohľad na svet PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Vedenie združenia Solas   


Oznam


Milí čitatelia a sympatizanti časopisu Solas!

Finalizujeme už skôr avizovanú publikáciu Drahoslav Vajda, Materialistický a biblický pohľad na svet.


Publikácia vyjde v dvoch dieloch. Prvý diel, Materialistický pohľad na svet, je venovaný materialistickému svetonázoru. Druhý diel, Biblický pohľad na svet, je venovaný biblickému svetonázoru. V nasledovnom texte predkladáme obsah oboch dielov. Z nich je možné urobiť si predstavu o čom oba diely a celá publikácia sú.Prvý diel


Materialistický pohľad na svet


Predhovor autora

Svet, ktorý nachádzame okolo seba vnímame ako jeden celok. Všetky jeho rozmanité štruktúry a formy navzájom súvisia a ovplyvňujú sa. Každá z nich má svoju nezastupiteľnú, funkciu, úlohu, účel a všetky vzájomne spolupracujú. Všetky spolu v nerozlučnej jednote vytvárajú jeden fungujúci mechanizmus.


Poznávame svet okolo seba a pýtame sa: Ktoré zdroje o ňom dokážu poskytnúť spoľahlivé informácie? Je to veda, ktorá poskytuje spoľahlivé údaje o svete a dáva aj odpovede na otázky ľudskej existencie a zmyslu života? Alebo potrebujeme iný zdroj poznania?Prvá časť

Definície a vysvetlenie použitých pojmov


I. oddiel: Svetonázor

Kapitoly: A. Svetonázor – definícia a jeho dôležitosť, B. Dominujúce svetonázory, C. Materialistický svetonázor, D. Biblický svetonázor.


II. oddiel: Viera

Kapitoly: A. Definícia a vysvetlenie pojmu, B. Svet, v ktorom žijeme, C. Každý má vieru.


III. oddiel: Veda

Kapitoly: A. Definícia a vysvetlenie pojmu, B. Podstata, úloha a účel vedy (1. Prostriedky vedy, 2. Veda, vedecká metóda a vedecká teória, 3. Vedecký zákon, princíp a princíppríčinnosti, 4. Prírodný zákon, vedecký zákon, fyzikálne veličiny a rigorózna definícia vedy, 5. Kritérium opakovateľnosti, 6. Doplňujúce kritéria správnosti vedeckej teórie), C. Čo nie je veda. „Veda o počiatku“, D. Záver o vede a vedeckej teórii.


IV. oddiel: Príčina, následok, náhoda a udalosť

Definície a vysvetlenia: 1. Príčina, 2. Následok (dôsledok), 3. Náhoda, 4. Udalosť


V. oddiel: Evolúcia Základný význam pojmuDruhá časť

Materialistický pohľad na svet


I. oddiel: Hmota – krátka história pojmu


II. oddiel: Hmota – jej definícia a atribúty,

Kapitoly: A. Definícia, B. Atribúty (vlastnosti) hmoty (1. Všeobecne prijímané (vedecké) vlastnosti

Hmoty, 2. Hmota a jej fyzikálne prejavy, 3. Druhy (formy) hmoty, 4. Ďalšie vlastnosti hmoty,

5. Predpoklady materializmu o hmote), C. Materialistické požiadavky na vedecké teórie,

D. Naturalizmus, E. Krátka história materializmu.


III. oddiel: Veda, viera a náhoda v materializme


IV. oddiel: Evolúcia – rozšírená definícia a vysvetlenie pojmu


V. oddiel: O čo v materializme ide

Kapitoly: A. Jednotlivé učenia evolúcie, B. O čo v tejto snahe materializmu skutočne ide?


VI. oddiel: Piliere materialistického svetonázoru – zhrnutieTretia časť

Neúspech a zlyhanie materializmuI. oddiel: S čím si veda nevie poradiť

Kapitoly: A. Existencia a pôvod vedeckých zákonov a zázraky, B. Veda nevie nič o počiatkoch,

C. Nevie nič povedať o pôvode informácie, D. Dobro a zlo


II. oddiel: Čo nás učili a čo nás neučili

Kapitoly: A. Čo nás učili, ale to nevieme, lebo nám to ne(do)povedali (1. Ako a prečo,

2. Newtonove zákony a princíp príčinnosti).


III. oddiel: Čo nás neučili, ale mali by sme to vedieť

Kapitoly: A. Prirodzené procesy, B. Entropia, C. Pohľad na počiatok vzniku vesmíru a života cez

učenie materializmus.


IV. oddiel: Čo nás učili, ale nie je to pravda

Kapitoly: A. Učili nás, že evolúcia je dokázaná vedecká teória, B. Učili nás, že materializmus je

vedecký svetonázor.


V. oddiel: Zlyhanie jednotlivých učení

Kapitoly A. Zlyhanie marxizmu-leninizmu, B. Vznik prvej živej formy (bunky), C. Biologická evolúcia.Dodatky k prvému dielu


A. Veda o počiatku, B. „Vedecké“ vysvetlene vzniku Mesiaca, C. Látka, pole, hmotnosť a Eisteinov vzťah, D. Nezjednodušiteľná zložitosť, E. Herakleitos z Efezu, F. Materialistický pohľad na pôvod človeka, G. Informatika, H. Veda má svoje Hranice, I. Princípy termodynamiky, entropia, J. Stručný historický pohľad na materializmus a Darwinovo učenie (1. Darwin a jeho učenie o pôvode druhov, 2. Aká je situácia dnes? 3. Historická paralela,

4. Darwinovo učenie a súčasná veda).Druhý diel


Biblický pohľad na svet


Predhovor k druhému dielu

V tomto pohľade svet je prijímaný ako jeden kompletný celok zložený z materiálnej a duchovnej nadprirodzenej sféry. Obe sféry sú reálne, existujúce, aj keď duchovná nadprirodzená sféra nie je fyzickým zmyslom priamo dostupná. Tento prístup však poskytuje zmysluplný, nerozporný a pochopiteľný pohľad na svet v ktorom žijeme. Poukázať na túto skutočnosť je hlavným cieľom tohto dielu.Prvá časť

Biblický pohľad na svet


I. oddiel: Svet je pochopiteľný len v Bohu

Kapitoly: A. Biblický pohľad na svet – rámcový náčrt. B. Čo môžeme vedieť o Bohu a spôsobe

jeho existencie (1. Boh je duch, 2. Boh je večný a prebýva vo večnosti, 3. Boh je večný Kráľ,

C. Boh povedal a stalo sa (1. Z čoho je všetko stvorené?) D. Sedem dní stvoriteľského týždňa,

E. Časnosť (Priestor a čas – náš spôsob existencie), F. Súvislosť medzi večnosťou a časnosťou

(1. Stvorená časnosť, 2. Zjednotenie večnosťou , 3. Zjednotenie v čase a priestore).


II. oddiel: Viera v biblickom pohľade

Kapitoly: A. Viera v Boha Biblie, B. Biblická nádej


III. oddiel: Veda v biblickom pohľade

Kapitoly: A. Z histórie súčasnej vedy, B. Poznanie pravdy (1. Vedecká Pravda, 2. Svedectvo,

3. Zjavenie), C. Informácia ako tretia entita, D. Veda a pôvod prírodných a vedeckých zákonov.


IV. oddiel: Uskutočnenie Božích stvoriteľských plánov

Kapitoly: A. Stvorenie človeka a pôvod ľudstva (1. Dokonalé stvorenie, 2. Stvorený na Boží obraz,

3. Zloženie ľudskej bytosti), B. Stvorenie skrze druhú osobu trojjediného Boha, C. Svet je závislý na

Bohu (1. Príčinná súvislosť v materialistickom a biblickom pohľade, 2. Čo veda nedokáže)

D. Odlišnosti medzi prírodným a vedeckým zákonom z biblického pohľadu, E. Zázraky,

F. Teistická evolúcia, G. Dve nebiblické učenia o planéte Zem (1. Geocentrizmus,

2. Plochá Zem).


V. oddiel: Človek a ľudstvo v prítomnosti

Kapitoly: A. Človek po stvorení, B. Človek po páde do hriechu (1. Dôsledky Adamovej

neposlušnosti, 2. Ľudská bytosť (človek) v prítomnosti, 3. Božie riešenie na problémy človeka).Druhá časť

Dilemy a paradoxy materializmu z biblického pohľadu


Kapitoly: A. Nie veda, ale viera, B. Dobro a zlo, C. Pôvod zla, D. Otázka evolučných učení z pohľadu

biblickej viery.


Tretia časť

Budúcnosť sveta z perspektívy svetonázorov


Kapitoly: A. Budúcnosť z perspektívy materialistického pohľadu, B. Budúcnosť z perspektívy

biblického pohľadu (1. Veriaci v evanjelium Ježiša Krista, 2. Tí, ktorí v evanjelium Ježiša Krista

neuveril).


Štvrtá časť

Ako vstúpiť do spoločenstva s Bohom


I. oddiel: Strata spoločenstva s Bohom


II. oddiel: Návrat do spoločenstva s Bohom (Východisko z hriechu a smrti: Evanjelium Ježiša

Krista).


Slovo na záver druhého dielu

1. Niektoré problémy vedy


Slovo na záver celej publikácie

Dva svetonázory, dva pohľady viery na svet

1. Dve svetonázorové línie viery, 2. Veda a filozofia, 3. Veda a svetonázor


Dodatky k druhému dielu


A. Stvorenie v siedmych dňoch, B. Historické korene súčasnej vedy, C. Abduktívna metóda, D. Božia vôľa a Božie srdce, D – b. Učí Božie slovo geocentrizmus? D – c. Učí Božie slovo, že Zem je plochá? E. Návrat k plnohodnotnému životu, F. Starý a nový človek, G. Občianske práva a slobody.


Koniec informácie o obsahuKomu je publikácia určená


Publikácia je vhodná a užitočná pre individuálne štúdium a poznanie, pre individuálnu evanjelizáciu a svedectvo, rovnako ako aj pre zborové vyučovanie a evanjelizačné zborové podujatia. Zámerom združenia je sprístupniť publikáciu čo najširšiemu okruhu verejnosti. Po jednom exemplári z oboch dielov plánujeme bezplatne zaslať každému odberateľovi nachádzajúcemu sa v Zozname odberateľov časopisu Solas. Publikácia bude ponúknutá aj širokej verejnosti podľa záujmu verejnej siete kníhkupectiev.


Z celkového nákladu tá časť, ktorá bude bezplatne distribuovaná všetkým odoberateľom časopisu Solas, cirkevným zborom, spoločenstvám a jednotlivcom podporujúcich združenie, bude financovaná zo zdrojov o. z. Solas. Ostávajúca časť, ktorá eventuálnepôjde do verejnej siete kníhkupectiev, bude financovaná z iného zdroja. Na tlač a distribúciu je možné dobrovoľne finančne prispieť.


V prípade, že niektorý odberateľ alebo zbor, má záujem o viac výtlačkov publikácie ako jeden, nech to písomne (listom alebo e-mailom) oznámi vedeniu združenia na niektorú adresu uvedenú v tiráži nachádzajúcu sa na poslednej strane vnútra každého čísla. Treba tak urobiť do 31. októbra 2021.


Všetky požiadavky na odber viac ako po jednom výtlačku z oboch dielov publikácie, prosíme, nám oznámte a riešte s nami písomne. V korešpondencii uveďte svoju presnú poštovú a e-mailovú adresu (ak ju máte) a telefónne číslo.Tlač a distribúcia publikácie


Technické údaje publikácie Materialistický a biblický pohľad na svet:

Formát A5 (na výšku); obálka štvorfarebná, povrchová úprava: lesklé lamino; predpokladaný počet strán čiernobieleho vnútra: 1. diel asi 170, 2. diel asi 140; väzba V4 (šitolepená). Predpokladaná tlač a distribúcia: 1. diel január 2022; 2. diel február 2022. Prvý a druhý diel výjdu tlačou oddelene a budú aj oddelene distribuované.


Náklady na tlač sú určené technickými parametrami jednotlivých dielov. Náklady na distribúciu Slovenskou poštou určuje hmotnosť (váha) zásielky (s jedným výtlačkom publikácie), ktorá by podľa prepočtov tlačiarne (Alfa print Martin) spadala do poštovej listovej zásielky kategórie ,,List 2. triedy do hmotnosti 500 gramov”.


V prípade, že máte záujem o zaslanie väčšieho počtu výtlačkov publikácie ako po jednom, sme pripravení vyhovieť aj takejto vašej požiadavke. V takomto prípade (záujem o väčší počet výtlačkov ako po jednom), je poptrebné na tlač a distribúciu finančne prispieť. Môžete tak urobiť buď prostredníctvom poštového peňažného poukazu (nachádza sa v každom výtlačku) alebo prevodom na účet združenia.


V oboch prípadoch do správy/informácie pre prijímateľa uveďte: prezvisko bydlisko na oba diely knihy x ks;  (v prípade jednotlivca), alebo: spoločenstvo/zbor mesto na oba diely knihy x ks (v prípade spoločenstva/zboru). Kde namiesto ,,x” uvediete počet výtlačkov, ktoré chcete mať doručené.


Účet združenia Solas je vedený vo VÚB Žilina. Číslo účtu v tvare IBAN: SK08 0200 0000 0024 8691 6455. Ďalšie potrebné údaje pri platbe prevodom zo zahraničia:

„SWIFT: SUBASKBX.


Adresa banky pre prevody a platby zo zahraničia: VÚB, Mlynské nivy 1, SK 829 90 Bratislava 25, Slovakia.” (V tiráži časopisu Solas sa tieto údaje nachádzajú v riadku Zo zahraničia:…).


Pri väčšom počte výtlačkov publikácie ako jeden paralelne s finančným darom nás rozhodne informujte (!) o tomto Vašom záujme aj písomne na jednu z adries: ,, Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. “; ,, Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ” alebo poštovým listom (poštou) na adresu: Solas, P. O. Box 76, 010 07 Žilina 7.


Väčšie množstvo publikácií ako jeden výtlačok bude tiež distribuované tlačiarňou Alfa print Martin (Robotnícka 1/D, 036 01 Martin; http://www.alfaprint.eu). Pre spoľahlivé doručenie zásielky nám určite (!) na jednu z vyššie uvedených našich adries (!) písomne oznámte svoju presnú domovskú adresu, telefónne číslo a popr. e-mail. Sú nutne potrebné pre spoľahlivé doručenie zásielky.


Výtlačky publikácie bude možné prevziať aj osobne (osobný odber) v priestoroch tlačiarne Alfa print Martin (všetky potrebné údaje sú na web stránke „http://www.alfaprint.eu“; GPS: 49°3'41.44"N, 18°54'41.93"E). V prípade, že si chcete výtlačky publikácie prevziať osobne priamo v tlačiarni, oznámte to nám (vedeniu združenia!) paralelne so zaslaním finančného daru na jednu z vyššie uvedených našich adries a my následne budeme o Vašom osobnom odbere informovať pracovníkov v Alfa printe. Termín možného osobného odberu a ďalšie podrobnosti osobného odberu budú oznámené v ďalšom čísle Solas alebo individuálne konkrétnemu žiadateľovi.


Uzávierka objednávky na väčšie množstvo výtlačkov ako jeden publikácie Materialistický a biblický pohľad na svet spolu s uzávierkou finančných darov, je dňa 31. októbra 2021. Nepremeškajte jedinečnú príležitosť!


Vedenie občianskeho združenia Solas


 

Ďalšie články od tohto autora